20 apr 2001 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 20 april 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 20 april 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister besprak de goedkeuring van het ontwerp van samenwerkingsakkoord dat moet worden gesloten tussen de Federale Overheid en de Gewesten m.b.t het Gewestelijk Expresnet (GEN) in en rond Brussel. Over deze beslissing werd door de Minister van Mobiliteit en Vervoer een afzonderlijke persconferentie gegeven. (persbericht 1 van 20/04/2001) De Ministerraad nam akte van de federale bijdrage tot het nationaal actieplan voor de werkgelegenheid (NAP) in 2001. De Ministerraad belast de Eerste Minister met het bijeenroepen van het overlegcomité dat de goedkeuring van het «NAP» op zijn agenda heeft staan. De Ministerraad geeft ook de opdracht aan de Minister van Werkgelegenheid om het «NAP» na goedkeuring door het overlegcomité vóór 1 mei 2001 aan de Europese Commissie over te maken. (persbericht 2 van 20/04/2001) De Eerste Minister deelde tevens mee dat de Ministerraad vier ontwerpen van Koninklijk Besluit goedkeurde m.b.t. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW). (persbericht 3 van 20/04/2001) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over het recht op een bestaansminimum. (persbericht 4 van 20/04/2001) Daarnaast keurde de Ministerraad een Koninklijk Besluit goed waarbij de nomenclatuur van de verstrekte gezondheidszorgen inzake de verplichte verzekering voor gezondheidszorg en uitkeringen vastgelegd wordt. Het gaat meer bepaald om de nomenclatuur m.b.t. heupprothesen. (persbericht 5 van 20/04/2001) Ook nam de Ministerraad kennis van de situatie m.b.t. vergoedingen in het kader van de dioxinecrisis. (persbericht 6 van 20/04/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over het tarief van de consulaire rechten en kanselarijrechten. (persbericht 7 van 20/04/2001) Verder heeft de Ministerraad zijn akkoord verleend voor een aantal financiële initiatieven ter ondersteuning van tussenkomsten en initiatieven van België inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, de naleving van de mensenrechten en de versteviging van de rechtsstaat. (persbericht 8 van 20/04/2001) De Ministerraad ging ook akkoord om de rentevoet van de USD te stabiliseren op het CIRR-tarief dat van kracht was op het ogenblik van de ondertekening van de kredietovereenkomst voor een exportkrediet van 37.992.560USD (42.331.196 EUR) met een terugbetalingstermijn van 10 jaar, dat bestemd is voor de financiering van de sanering van de lagune Korle in Ghana door de firma Dredging International. (persbericht 9 van 20/04/2001) De Eerste Minister besprak tevens de goedkeuring van het voorontwerp van wet over de institutionele hervormingen voor de Duitstalige Gemeenschap. (persbericht 10 van 20/04/2001) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat artikelen 308 en 309 van het Gerechtelijk Wetboek wijzigt. Het gaat om een aantal technische aanpassingen m.b.t. de magistratuur. (persbericht 11 van 20/04/2001) De Eerste Minister vestigde de aandacht op de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd. Deze rechtscolleges blijven evenwel behouden in oorlogstijd. (persbericht 12 van 20/04/2001) De Eerste Minister lichtte tevens een aantal maatregelen toe m.b.t. de overgang van de huidige kabinetten naar de nieuwe beleidsorganen (secretariaten en cellen Algemeen Beleid) in het kader van de Copernicushervorming. Daarmee krijgen de cel Algemeen beleid en de cel Algemene Beleidscoördinatie enerzijds en de cel Beleidsvoorbereiding & experten beleidsraad anderzijds, een concrete invulling. Het ontwerp van Koninklijk Besluit dat werd goedgekeurd is een reglementaire vertaling van de politieke beslissingen rond het afschaffen van de kabinetten en de creatie, invulling en werking van de beleidsondersteunende raden, comités en cellen, de cellen algemene beleidscoördinatie en algemeen beleid en de secretariaten. (persbericht 13 van 20/04/2001) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed i.v.m. de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. (persbericht 14 van 20/04/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de van kracht zijnde bepalingen aanpast, in het bijzonder om rekening te houden met de oprichting, de omvorming of de afschaffing van de federale, gemeenschaps- of gewestelijke overheidsdiensten. (persbericht 15 van 20/04/2001) Tevens ging de Ministerraad akkoord om een contract af te sluiten via de procedure «algemene aanbesteding bij inschrijving» voor de aankoop van 150 vrachtwagens voor het vervoer van containers (ALC) met accessoires, het bijbehorend materiaal, de vereiste diensten evenals een openstaand meerjarencontract met een looptijd van 5 jaar voor de levering van de logistieke ondersteuning. (persbericht 16 van 20/04/2001) Ook ging de Ministerraad akkoord om de Minister van Financiën toe te staan een contract af te sluiten met betrekking tot de plaatsing van de staatsbons. (persbericht 17 van 20/04/2001) De Ministerraad heeft twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goedgekeurd over de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. (persbericht 18 van 20/04/2001 en persbericht 19 van 20/04/2001)