20 feb 1998 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 20 februari 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 20 februari 1998 op +Hertoginnedal van 10.00 uur tot 12.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste +Minister Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal om 14.00 uur een +persconferentie geven in de perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. * * * De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de heer Jan Theunis, referendaris bij het Arbitragehof, de toestemming geeft om zijn ambt te cumuleren met een andere functie. Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de manier vastlegt waarop de personeelsleden van het Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade overgaan naar het Ministerie van Economische Zaken. ( persbericht 1 van 20/02/1998) De Ministerraad keurde eveneens de financiering goed van enkele federale wetenschappelijke onderzoeksprojecten voor de jaren 1998 en 1999. Deze financiering moet het onderzoek stimuleren in de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister van Wetenschapsbeleid. ( persbericht 2 van 20/02/1998) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van +Koninklijk Besluit goed met een aantal wijzigingen aan de regelgeving m.b.t. het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheers-personeel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat. ( persbericht 3 van 20/02/1998) De Ministerraad stemde in met twee dossiers over de huur van gebouwen. ( persbericht 4 van 20/02/1998) Daarnaast heeft de Ministerraad kennis genomen van het verslag over de resultaten van de arbeidsherverdeling in de openbare sector. ( persbericht 5 van 20/02/1998) De Ministerraad ging ook akkoord met de uitbreiding van het functioneel kader van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. ( persbericht 6 van 20/02/1998) De Ministerraad keurde tevens twee voorontwerpen +van wet goed i.v.m. het statuut van oorlogsslachtoffers. ( persbericht 7 van 20/02/1998) De Ministerraad keurde een amendement op een +ingediend wetsvoorstel goed m.b.t. artikel 80bis van het Burgerlijk Wetboek. +Dit artikel voorziet in de opmaak van een akte voor een levenloos kind. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om aan een doodgeboren kind een voornaam te geven. ( persbericht 8 van 20/02/1998) De Ministerraad keurde eveneens, na advies van de Raad van State, een voorontwerp van wet goed over de bestrijding van de corruptie. ( persbericht 9 van 20/02/1998) De Ministerraad besprak de resultaten voor 1997 i.v.m. de Belgische openbare financiën. ( persbericht 10 van 20/02/1998) De Ministerraad keurde verder het document +" Economische Krachtlijnen van het Nationaal Overgangsplan" goed. +Dit document bevat aanbevelingen voor een harmonieuze overgang naar de euro vanaf 1 januari 1999. ( persbericht 11 van 20/02/1998) De Ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed betreffende de euro. ( persbericht 12 van 20/02/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een +voorontwerp van wet goed met maatregelen voor de binnenvaart. Het gaat meer bepaald om +maatregelen op het vlak van de met het zegel gelijkgestelde taksen. ( persbericht 13 van 20/02/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van +Koninklijk Besluit goed over het bestaansminimum ( persbericht 14 van 20/02/1998) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van +Koninklijk Besluit goed over de regels voor de medische verkiezingen. ( persbericht 15 van 20/02/1998) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet +goed over de voorwaarden waaronder houders van hoger-onderwijsdiploma's voor beroepsopleidingen van ten minste 3 jaar uit andere EU-lidstaten het beroep van psycholoog in ons land kunnen uitoefenen. ( persbericht 16 van 20/02/1998) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van +Koninklijk Besluit goed voor de instelling van een fiscale vrijstelling voor +bepaalde ondernemingen. ( persbericht 17 van 20/02/1998) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de sociale zekerheid voor mijnwerkers. ( persbericht 18 van 20/02/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van +Koninklijk Besluit goed i.v.m. de verplichte verzekering voor geneeskundige +verzorging en uitkeringen. Dit ontwerp trekt het Koninklijk Besluit van 10 november 1997 in. ( persbericht 19 van 20/02/1998) De Ministerraad heeft verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd over de fiscale aftrekbaarheid van giften aan bepaalde culturele instellingen. ( persbericht 20 van 20/02/1998) De Ministerraad ging ook akkoord om een ontwerp van Koninklijk Besluit met erkenningsnormen voor het niet-dringend ziekenvervoer voor advies voor te leggen aan de Raad van State. ( persbericht 21 van 20/02/1998) Tevens ging de Ministerraad akkoord om een ontwerp +van Koninklijk Besluit over de uitoefening van ambulante activiteiten en +de organisatie van openbare markten voor te leggen aan de Raad van State. ( persbericht 22 van 20/02/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de Belgische Internationale Samenwerking. Het herneemt de krachtlijnen van het beleidsplan over dit onderwerp. ( persbericht 23 van