20 jul 2000 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 20 juli 2000

De Ministerraad vergaderde op donderdag 20 juli 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. De Ministerraad werd onderbroken om 17.00 en werd in de loop van de avond hervat. Tijdens de onderbreking gaf de Eerste Minister een overzicht van de reeds genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten van het eerste deel van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister besprak de voorlopige resultaten van de bevraging m.b.t. het Copernicus-plan. Er werden in totaal ongeveer 760.000 formulieren ingediend. 700.000 hiervan werden reeds verwerkt door de firma Sopres Marketing. De definitieve resultaten zullen binnen enkele weken bekend zijn. De Eerste Minister benadrukte dat de grote lijnen van het Copernicus-plan een ruime instemming vinden bij de burgers. Dit maakt het mogelijk om de uitvoering van de modernisering te versnellen en de verschillende stappen nog binnen deze legislatuur uit te werken. De Eerste Minister deelde eveneens mee dat de Ministerraad het organogram voor de federale overheidsdiensten vastlegde. (persbericht 1 van 20/07/2000) De Ministerraad heeft overigens reeds 5 ontwerpen van Koninklijk Besluit goedgekeurd m.b.t. de openbare besturen. De Eerste Minister besprak eveneens het jaarverslag van de Hoge Raad van Financiën. Volgens de Hoge Raad kan dit jaar nog een begrotingsevenwicht bereikt worden. De Ministerraad heeft verder bevestigd dat de erg voorzichtige hypothese van 2,5% economische groei voor 2001 behouden blijft. Verder keurde de Ministerraad 4 teksten goed m.b.t. de politiehervorming. Het gaat meer bepaald om de regelgevende teksten m.b.t. het statuut van het personeel van de geïntegreerde politie. (persbericht 2 van 20/07/2000) De Ministerraad keurde ook het voorontwerp van wet goed m.b.t. de werknemersparticipatie. Het voorontwerp is een vertaling van de beslissingen van de Ministerraad van 30 juni 2000. Het zal bij de herneming van de parlementaire werkzaamheden ter bespreking aan het Parlement worden voorgelegd. Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed m.b.t. de anonieme getuigen. (persbericht 3 van 20/07/2000) De Ministerraad ging tevens akkoord met de vestiging en de uitbouw van een Internationaal Perscentrum (IPC) in Brussel. (persbericht 4 van 20/07/2000) Regegeringscommissaris Willockx bracht verslag uit over het onvoldoende gebruik door België en de deelstaten van de mogelijkheden van de Europese Investeringsbank (EIB). (persbericht 5 van 20/07/2000) De Ministerraad nam eveneens kennis van een nota van de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek over een samenwerkingsovereenkomst tussen België en Argentinië op het gebied van de ruimtevaart. (persbericht 6 van 20/07/2000) De Ministerraad nam kennis van de nota van de Minister van Wetenschappelijk Onderzoek en de Regeringscommissaris voor het Wetenschapsbeleid over het beleid m.b.t. het federaal wetenschappelijk onderzoek. (persbericht 7 van 20/07/2000) De Ministerraad ging ook akkoord met het "Meerjarig ondersteuningsprogramma voor de uitbouw van de informatiemaatschappij". (persbericht 8 van 20/07/2000) De Ministerraad keurde tevens het voorstel goed voor de organisatie van een zogenaamd "Administratief loket". De Eerste Minister, de Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen en de Regeringscommissaris kregen de opdracht het administratief loket uit te bouwen. Dit moet gebeuren binnen een zo kort mogelijke termijn, afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen van de betrokken informaticadiensten. (persbericht 9 van 20/07/2000) Verder ging de Ministerraad akkoord met een nota over een meetinstrument voor de administratieve lasten. De nota voert actie nr. 1 uit van het actieplan 1999-2000 voor de administratieve vereenvoudiging. (persbericht 10 van 20/07/2000) De Ministerraad keurde ook een voorstel goed dat het reglement wijzigt voor de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale orden aan de voorzitters, de rechters, de referendarissen, de griffiers en het administratief personeel van het Arbitragehof. (persbericht 11 van 20/07/2000) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord om de voorwaarden te wijzigen die gelden voor het verlenen van eretekens in de nationale orden aan de leden van het Rekenhof. (persbericht 12 van 20/07/2000) Ook keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de wijziging van de financiering van de Duitstalige Gemeenschap. (persbericht 13 van 20/07/2000) De Ministerraad een voorontwerp van wet goed met diverse maatregelen i.v.m. ambtenarenzaken. (persbericht 14 van 20/07/2000) Verder keurde de Ministerraad - na advies van de Raad van State - een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het statuut van het rijkspersoneel wijzigt. (persbericht 15 van 20/07/2000) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan bepaalde personeelsleden van de ministeries. (persbericht 16 van 20/07/2000) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de tegemoetkoming van de Federale Staat en van bepaalde openbare instellingen in de vervoerskosten van de personeelsleden. (persbericht 17 van 20/07/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de contractuelen in de ministeries. (persbericht 18 van 20/07/2000) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de algemene regeling m.b.t. de reiskosten. Het ontwerp wijzigt een aantal bepalingen m.b.t. het gebruik door federale ambtenaren van het eigen voertuig voor de noden van de dienst. (persbericht 19 van 20/07/2000) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit m.b.t. de organisatie van de taalexamens. Het Koninklijk Besluit van 1966 was niet langer afgestemd op de noden van de hedendaagse samenleving én op een efficiënt werkende overheid. Dit ontwerp van Koninklijk Besluit bouwt verder op wat eerder in de Ministerraad beslist werd m.b.t. de hervorming van SELOR voor het taalgebruik in bestuurszaken. (persbericht 20 van 20/07/2000) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de schadevergoeding bij arbeidsongevallen en ongevallen op de weg van en naar het werk voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven. (persbericht 21 van 20/07/2000) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over het stelsel van verminderde prestaties wegens ziekte. (persbericht 22 van 20/07/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu gemachtigd wordt om vanaf 1 september 2000 12 bestuursassistenten in dienst te nemen. Deze maatregel moet de afhandelingstermijnen verkorten van de aanvragen voor een tegemoetkoming aan gehandicapten. Deze termijnen vertonen de laatste jaren een duidelijke stijging. (persbericht 23 van 20/07/2000) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor het Ministerie van Middenstand en Landbouw 43 contractuelen in dienst kan nemen. Dit gebeurt in het kader van de uitzonderlijke toename van het werkvolume ten gevolge van de dioxineproblematiek. (persbericht 24 van 20/07/2000) Verder ging de Ministerraad akkoord om 2 containeroverslagmachines aan te kopen voor het Belgische leger bij de firma BIA Handling Division NV. Dit gebeurt via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. (persbericht 25 van 20/07/2000) De Ministerraad ging tevens akkoord om modificatiekits aan te kopen voor de F16-vliegtuigen van de Luchtmacht. (persbericht 26 van 20/07/2000) De Ministerraad machtigde de Minister van Landsverdediging om een open meerjaarlijks contract af te sluiten via een onderhandelingsprocedure zonder publicatie voor het onderhoud van de "Instrument Landing Systems" (ILS) van de Luchtmacht. (persbericht 27 van 20/07/2000) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord om voor de verschillende machten en diensten van het Ministerie van Landsverdediging via een algemene offerteaanvraag een overeenkomst af te sluiten voor de aankoop van maximum 8. 700 PC's, maximum 3.900 printers en informaticaonderdelen. (persbericht 28 van 20/07/2000) De Ministerraad ging ook akkoord om via een beperkte offerteaanvraag een zogenaamde "Bemilopscis" (Belgian Military Operational Communication and Information System) aan te kopen. (persbericht 29 van 20/07/2000) Verder ging de Ministerraad akkoord om met de firma Rohde & Schwarz Belgium een contract te sluiten voor het onderhoud, de herstelling en de calibratie van twee automatische testbanken van het leger. (persbericht 30 van 20/07/2000) De Ministerraad machtigde de Minister van Landsverdediging om de verwervingsprocedure te starten voor de aankoop van 7 transportvliegtuigen van het type Airbus A400M. (persbericht 31 van 20/07/2000) De Ministerraad ging eveneens akkoord om een technische overeenkomst af te sluiten tussen België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk voor de aanschaf van militair materieel. Het gaat meer bepaald om een overeenkomst m.b.t. de industrialisatie en de productie van een antitankwapensysteem (type AC3G/MP). (persbericht 32 van 20/07/2000) Ook ging de Ministerraad akkoord met een aantal maatregelen m.b.t. de opruiming, het vervoer en de vernietiging van ontploffingstuigen op het nationaal grondgebied (inclusief de territoriale wateren). (persbericht 33 van 20/07/2000) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten. Door dit samenwerkingsakkoord wordt het mogelijk om de zogenaamde Europese Seveso-II-richtlijn om te zetten in Belgisch recht. (persbericht 34 van 20/07/2000) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de identiteitskaarten voor bejaarden. (persbericht 35 van 20/07/2000) De Ministerraad ging verder akkoord met de afsluiting van een contract met de firma NV Siemens Business Services. Deze firma zal een back-upserver leveren voor de Nationale Criminele Databank (NCDB). De firma zal tevens instaan voor de installatie en de indienststelling van de server. (persbericht 36 van 20/07/2000) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de benoeming van twee leden van de Raad voor de Mededinging. (persbericht 37 van 20/07/2000) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord met de huur van een gebouw voor het kabinet van de Minister van Werkgelegenheid en van Gelijke Kansen. (persbericht 38 van 20/07/2000) De Ministerraad machtigde de Regie der Gebouwen ook om een huurcontract af te sluiten voor een opslagplaats voor in beslag genomen voertuigen. (persbericht 39 van 20/07/2000) Ook verleende de Ministerraad de toelating om de Regie der Gebouwen te belasten met het afsluiten van een overeenkomst voor de huur van 289 m² kantoor- en archiefruimte voor het Minister van Justitie. (persbericht 40 van 20/07/2000) De Ministerraad besprak tevens het verslag van een interkabinettenwerkgroep over het vijfjarenplan informatica (2001-2005) van het Ministerie van Financiën. Deze werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Vice-Eerste Ministers, de Minister van Ambtenarenzaken en de federale ICT-manager. (persbericht 41 van 20/07/2000) De Ministerraad machtigde de Minister van Financiën om een procedure van algemene offerteaanvraag te starten voor de gunning van een opdracht voor de levering van 6.250 PC's voor het Ministerie van Financiën. (persbericht 42 van 20/07/2000) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat drie wijzigingen aanbrengt in de reglementering m.b.t. de Sociale Maribel in de non-profitsector. (persbericht 43 van 20/07/2000) Na een onderbreking werd de Ministerraad op donderdag 20 juli 2000 om 19.00 uur hervat in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. In bijlage vindt u de persberichten van het tweede deel van de Ministerraad. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over het loon van werknemers met een zogenaamde dienstenbaan. (persbericht 44 van 20/07/2000) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat vanaf 1 juli 2000 de invaliditeitsuitkeringen van zelfstandigen met een percentage verhoogt dat gelijk is aan de verhoging die vanaf die datum toegepast wordt op de minimumpensioenen in de regeling van de zelfstandigen. (persbericht 45 van 20/07/2000) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de regeling van de gezinsbijslag van de zelfstandigen. (persbericht 46 van 20/07/2000) De Ministerraad keurde ook twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed waardoor het mogelijk wordt het bestaansminimum en de sociale hulp te activeren ten voordele van de interimbedrijven. (persbericht 47 van 20/07/2000) De Ministerraad nam verder kennis van een nota van de Minister van Mobiliteit over de uitwerking van het rapport "Een visie op 2020 - acties in 2000-2005". Het rapport moet een bijdrage leveren aan het uitwerken van een algemene en toekomstgerichte visie die in de loop van de volgende maanden omgezet zal worden in een aantal cruciale dossiers op het vlak van de mobiliteit. Het gaat o.m. om de belastinghervorming, het tienjarig investeringsplan en het derde beheerscontract met de NMBS. (persbericht 48 van 20/07/2000) De Ministerraad besprak het Federaal Verkeersveiligheidsplan. (persbericht 49 van 20/07/2000) De Ministerraad nam ook kennis van een nota van de Minister van Mobiliteit en Vervoer over de organisatorische aspecten van het GEN (Gewestelijk Express Net). De Ministerraad ging tevens akkoord met een voorstel over de structuur om de taken te verdelen en te organiseren tussen de verschillende overheden en vervoersmaatschappijen die in het project betrokken zijn. (persbericht 50 van 20/07/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling 2000-2003 goed. (persbericht 51 van 20/07/2000) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. domeinconcessies voor installaties voor de productie van elektriciteit in de Noordzee. (persbericht 52 van 20/07/2000) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed over de organisatie van de elektriciteitsmarkt en m.b.t. de verzameling van gegevens over energie. (persbericht 53 van 20/07/2000) Verder nam de Ministerraad kennis van de oriëntatienota m.b.t. de liberalisering van de gasmarkt. (persbericht 54 van 20/07/2000) Ook keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). (persbericht 55 van 20/07/2000) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over het luchtgeluid dat door huishoudelijke apparaten wordt voortgebracht. (persbericht 56 van 20/07/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de regeling van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu. (persbericht 57 van 20/07/2000) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de regeling van de indeling, de verpakking en de etikettering van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan. (persbericht 58 van 20/07/2000) Ook keurde de Ministerraad principieel een aantal voorstellen goed om het gebruik van fiscale zegels te beperken. (persbericht 59 van 20/07/2000) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de toepassing van het verlaagde BTW-tarief van 6% op de diensten van instellingen met een sociaal oogmerk. (persbericht 60 van 20/07/2000) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed over de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. (persbericht 61 van 20/07/2000) Verder nam de Ministerraad kennis van de herziene economische begroting voor het jaar 2001. Deze begroting werd goedgekeurd volgens de door de wet bepaalde procedure door het Instituut voor de Nationale Rekeningen. (persbericht 62 van 20/07/2000) De Ministerraad besliste ook om de inhoud en de bedragen van de overeenkomst met de stad Anwerpen voor het jaar 2000 vast te leggen op een totaal bedrag van 389.980.000 frank. Deze beslissing past in het beleid m.b.t. de grote steden. (persbericht 63 van 20/07/2000) De Ministerraad keurde tevens de vrijgave goed van de vierde schijf van 25% van het Federaal programma van de openbare investeringen voor 2000. (persbericht 64 van 20/07/2000) Ook ging de Ministerraad akkoord met de lijst van projecten voor armoedebestrijding die een bijdrage ontvangen in het kader van de winstverdeling van de Nationale Loterij (dienstjaar 2000). (persbericht 65 van 20/07/2000) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de doeleinden van openbaar nut vastlegt die een deel van de winst van de Nationale Loterij krijgen. (persbericht 66 van 20/07/2000) De Ministerraad nam ook kennis van de stand van zaken m.b.t. de voorbereiding van het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie (1 juli 2001 tot 31 december 2001). (persbericht 67 van 20/07/2000) De Ministerraad nam verder kennis van de stand van zaken m.b.t. de werkzaamheden van de "Task Force Diamant". (persbericht 68 van 20/07/2000) Tevens keurde de Ministerraad een reeks voorstellen goed voor de verbetering van de werking van het Comité voor Financiële Steun aan de Export (FINEXPO). (persbericht 69 van 20/07/2000) De Ministerraad besliste ook om de bankcommissie voor stabilisaties van de rentevoeten van exportkredieten te verlagen. (persbericht 70 van 20/07/2000) De Ministerraad machtigde FINEXPO om de rentevoet te stabiliseren voor een exportkrediet voor de NV Philips Industrial Activities. (persbericht 71 van 20/07/2000) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. financiële betrekkingen met Birma/Myanmar. (persbericht 72 van 20/07/2000) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed voor de instemming met het verdrag over de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het verdrag voor de afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen. (persbericht 73 van 20/07/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de instemming met het herziene Europees Sociaal Handvest. (persbericht 74 van 20/07/2000) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Duitse Regering i.v.m. de wederzijdse beveiliging van geclassificeerde gegevens. (persbericht 75 van 20/07/2000) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de instemming met het "Verdrag m.b.t. de procedure van voorafgaande geïnformeerde toestemming voor bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel". (persbericht 76 van 20/07/2000)