20 jun 1996 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 20 juni 1996

De Ministerraad vergaderde op donderdag 20 juni 1996, in de Wetstraat+ 16, van 08.00 uur tot 10.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste +Minister Jean-Luc Dehaene. Vooreerst besprak de Ministerraad de voorbereiding van de Europese Top, die te Firenze zal plaatsvinden op 21 en 22 juni 1996. ( persbericht 1 van 20/06/1996) De federale administraties kunnen studenten aannemen tijdens de vakantieperiode. Deze studenten zullen de statutaire federale ambtenaren die met vakantie zijn vervangen. ( persbericht 2 van 20/06/1996) Verder werd de verlofregeling voor ambtenaren op drie punten +gewijzigd. ( persbericht 3 van 20/06/1996) Tevens nam de Ministerraad kennis van de mededeling over de opvang +van kinderen in de federale departementen tijdens de schoolvakantie. ( persbericht 4 van 20/06/1996) * * * De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de Nationale Loterij toelaat mee te werken aan de "Europese Loterij 1996". ( persbericht 5 van 20/06/1996) Verder werd een louter technisch ontwerp van Koninklijk Besluit +goedgekeurd dat de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders in de instellingen van openbaar nut uitbreidt tot de autonome overheidsbedrijven. Tevens werden vier ontwerpen van Koninklijk Besluit goedgekeurd waardoor eigendommen van de federale Staat worden overgedragen naar de Gemeenschappen en de Gewesten. ( persbericht 6 van 20/06/1996) De Ministerraad nam eveneens kennis van de stand van zaken i.v.m. de voorbereiding van het voorontwerp van wet over de coördinatie van het federale wetenschapsbeleid inzake duurzame ontwikkeling. ( persbericht 7 van 20/06/1996) Verder werden de wervingsvoorwaarden bepaald voor de betrekkingen van inspecteur van financiën, van adviseur van financiën en van adviseur van de thesaurie. ( persbericht 8 van 20/06/1996) Tot slot keurde de Ministerraad drie voorontwerpen van wet goed +i.v.m. internationale verdragen ( persbericht 9 van 20/06/1996)