20 jun 1997 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 20 juni 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 20 juni 1997 op Hertoginnedal van 8.00 uur tot 10.55 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed met diver\-se bepa\-lingen. Deze bepalingen betreffen vooral zaken die onder de bevoegdheid vallen van de Commissie voor het Bedr\-ijfsle\-ven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Natio\-nale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Midden\-stand en de Landbouw. (persbericht 1 van 20/06/1997) De Ministerraad keurde daarnaast een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat de lijst van de activiteiten wijzigt die in het kader van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) toegelaten zijn. (persbericht 2 van 20/06/1997) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ dat het voordeelbanenplan ook van toepassing maakt op de tewerk\-stelling in het kader van de door\-stromingspro\-gram\-ma's. Tevens maakt dit ontwerp het mogelijk dat de perso\-nen die een door\-stromingsprogramma gevolgd heb\-ben, bij een latere aanwer\-ving kunnen genieten van het voor\-deelbanenplan. (persbericht 3 van 20/06/1997) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed dat de +wettelijke bepalingen vervolledigt die de resbonsabilisering moeten toelaten van de sociale parastatalen. (persbericht 4 van 20/06/1997) De Minis\-terraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat de voorwaarden inzake inko\-mens en de voor\-waarden inzake behoud en intrekking van het recht op de ver\-hoogde tussenkomst vaststelt (WIGW 100). (persbericht 5 van 20/06/1997) Verder heeft de Ministerraad de tegemoetkoming van de federale +over\-heid aan de Stichting Europalia principieel goedgekeurd. (persbericht 6 van 20/06/1997) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +dat het winstverdelingsplan van de Nationale Lote\-rij vastlegt voor het dienstjaar 1996. (persbericht 7 van 20/06/1997) De Ministerraad heeft beslist om een ontwerp van Koninklijk Besluit +dat genomen werd in uitvoering van de begrotingskader\-wet, voor advies voor te leggen aan de Raad van State. Dit ontwerp heeft tot doel "de consolidatie van de financiële activa binnen de algemene overheid" te versterken. (persbericht 8 van 20/06/1997) De Ministerraad heeft daarnaast een ontwerp van Koninklijk Besluit +goedgekeurd over de tewerkstellingsakkoorden. Het geeft een nadere omschrijving van twee termen m.b.t. de RSZ-vermindering voor de werkgevers. (persbericht 9 van 20/06/1997) De Ministerraad besliste verder om de derde schijf van 25% vrij te +geven van het federaal programma van de open\-bare investeringen voor de periode juli - september 1997. (persbericht 10 van 20/06/1997) De Ministerraad ging ook akkoord om tegen de komende parlements- en raadsverkiezingen een aantal verbe\-teringen aan te brengen aan het systeem van de geautomatiseerde stem\-ming. Hiertoe zal bijko\-mende apparatuur aangekocht worden en zal een aantal tech\-ni\-sche wijzi\-gin\-gen gedaan worden. De Ministerraad gaf mandaat aan de Minister van Binnenlandse Zaken om te onderhandelen met de gemeenten aangaande het project "ASTRID". Ook heeft de Ministerraad akte genomen van het verslag over de werk\-zaamheden van de subcommissie Grondwet en Hervorming der Instel\-lingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers inzake de herziening van artikel 103 van de Grondwet. (persbericht 11 van 20/06/1997) De Ministerraad keurde verder het voorontwerp van wet goed dat de wet+ van 4 augustus 1955 wijzigt over de opzoekingen en de produc\-tie op het gebied van kernenergie in België. (persbericht 12 van 20/06/1997) In het kader van het "Globaal Plan" ging de Ministerraad akkoord om +nieuwe overeenkomsten af te sluiten met 18 steden en gemeenten. Deze overeenkomsten houden in dat de federale overheid projecten steunt voor alternatieve gerechtelijke maatregelen. De steden en gemeenten werven met deze steun personeelsleden aan die deze projecten begeleiden. (persbericht 13 van 20/06/1997) Ook keurde de Ministerraad de globale en uitgebreide strategie goed +in het kader van de strijd tegen de illegale groeibevorderaars. (persbericht 14 van 20/06/1997) De Ministerraad nam ook kennis van de mededeling van de Minister van +Vervoer over het beheer van de Nationale Luchthaven. Verder keurde de Ministerraad een verdeelsleutel goed voor de finan\-ciering van twee gebouwencomplexen voor de provincie Waals-Brabant in Waver. Het gaat hier meer bepaald over de financie\-ring van het voorafgaande onderzoek door studiebu\-reaus. (persbericht 15 van 20/06/1997) De Ministerraad keurde daarnaast de huur van lokalen in Charleroi +goed door de Regie der Gebouwen. Deze lokalen zullen gebruikt worden door twee diensten van het Ministerie van Tewerkstel\-ling en Arbeid. (persbericht 16 van 20/06/1997) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ dat de wet van 10 april 1995 over de herverdeling van de arbeid in de openbare sector uitbreidt naar het Waalse Gewest. (persbericht 17 van 20/06/1997) Ook ging de Ministerraad akkoord met de aankoop van een tweede schijf gasmas\-kers voor de Landmacht.(persbericht 18 van 20/06/1997) De Ministerraad heeft verder een ontwerp van Koninklijk Besluit +goedgekeurd dat verplichte bijdragen instelt van de pluim\-vee\-sector (gevogelte) aan het Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren. (persbericht 19 van 20/06/1997) De Ministerraad heeft daarnaast een ontwerp van Koninklijk Besluit +goedgekeurd waarin de bevoegdheden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (B.I. R.B.) worden vastgelegd. (persbericht 20 van 20/06/1997) De Ministerraad keurde ook twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed+ m.b.t. het personeel van het Arbi\-tragehof. Het eerste heeft betrekking op de personeelsformatie, het tweede op de taalkaders voor het personeel. (persbericht 21 van 20/06/1997) De Ministerraad besprak de conclusies van de Europese Top van +Amsterdam. Verder nam de Ministerraad kennis van de mededelingen van de Minister Van Buitenlandse Zaken over de vergadering van de VN met betrekking tot de evaluatie van de Conferentie van Rio. Deze vergadering heeft plaats van 23 tot 27 juni 1997. De Ministerraad keurde daarnaast twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de bescherming van de economische mededinging. (persbericht 22 van 20/06/1997) De Ministerraad keurde verder de interne reorganisa\-tie goed van het Minis\-terie van Bui\-tenlandse Zaken en Buitenlandse Handel. De Ministerraad nam ook akte van de stand van zaken i.v.m. de oprichting van het Europees Centrum voor vermiste en misbruik\-te kinde\-ren. Ook werd beslist dat de Regering regelmatig zal bijdragen aan de financiering van het Centrum. (persbericht 23 van