20 jun 2002 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 20 juni 2002

De Ministerraad vergaderde op donderdag 20 juni 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft het geschenk getoond van de Regering aan de "Rode Duivels". Het is een cartoon van de hele ploeg, getekend door Mark De Roo. De Eerste Minister heeft dan de grote lijnen aangegeven van de politiek die de Belgische Delegatie zal verdedigen op de volgende Raad van Sevilla. België meent onder meer dat een doeltreffend migratiebeleid moet stoelen op nieuwe instrumenten zoals een nieuw systeem van visum en identiteitsbewijs. Het moet een ééngemaakt en geharmoniseerd systeem zijn om het "shoppen" van asielland onmogelijk te maken. Er moet ook steun toegezegd worden aan de landen van herkomst die tegen illegale emigratie ageren. België wenst ook tegen de oorzaken van immigratie in te gaan, namelijk het protectionisme binnen de Europese Unie. België zal ook zijn ervaring meedelen. Blijkt inderdaad dat de nieuw-toegepaste regels het aantal asielaanvragers drastisch heeft doen dalen. Nu reeds heeft de Eerste Minister de opdracht gegeven aan de Dienst Vreemdelingenzaken de actie tegen illegale immigratie te versterken onder meer door de uitwijzing van illegaal in het land binnengekomen minderjarigen die misdaden plegen. Tweede aspect van de Raad van Sevilla: de hervorming van de Raad. België steunt de principes van transparantie en openheid wat betreft de wetgevende taak van de Europese Raad, zoals aangekondigd in de Verklaring van Laken. Er zal op de Europese Raad ook sprake zijn van de Wereldtop voor Duurzame Ontwikkeling te Johannesburg. België wenst onder meer dat deze Top op dat vlak een nieuwe impuls geeft aan de internationale samenwerking. De Eerste Minister heeft anderzijds de benoeming bevestigd van de heer Piet Vanthemsche tot nieuwe afgevaardigde beheerder van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV). Wat betreft de nieuwe baas van de NMBS, heeft de heer Guy Verhofstadt bepaald dat die pas zou gebeuren na het verslag van het Consultancy bureau over de ingediende kandidaturen. De Ministerraad wenst te handelen binnen een wettelijk kader, heeft hij extra benadrukt. De Ministerraad keurde bovendien de volgende punten goed: twee ontwerpen van koninklijk besluit over de benoeming van de adjunct-commissarissen bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. (persbericht 1 van 20/06/2002) twee ontwerpen van koninklijk besluit tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen. Een ontwerp betreft het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO), het andere de Association Intercommunale pour l'Energie et l'Eau (A.I.E.). (persbericht 2 van 20/06/2002) een ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van diverse verordeningsbepalingen die van toepassing zijn op de personeelsleden van sommige overheidsdiensten. (persbericht 3 van 20/06/2002) de gunning van de aanvullende niet voorziene diensten in het raam van een audit van het Federaal Aankoopbureau, aan KPMG Consultants uit Brussel. (persbericht 4 van 20/06/2002) het afsluiten van een contract met de Amerikaanse Regering voor het wijzigen van de AIFF-systemen (Advanced Identification Friend or Foe) aan boord van de F16 MLU vliegtuigen. (persbericht 5 van 20/06/2002) de ontwerpen van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de wetgeving rond de onderbreking van de beroepsloopbaan. (persbericht 6 van 20/06/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bestrijding van mond- en klauwzeer. (persbericht 7 van 20/06/2002) de vrijmaking van een schijf openbare investeringen van 20 % voor de departementen en van 25 % voor de Regie der Gebouwen, voor de periode juli-september 2002. (persbericht 8 van 20/06/2002) een voorontwerp van wet betreffende de aanleg van voorzieningen voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales. (persbericht 9 van 20/06/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende een voorlopig systeem ter dekking van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). (persbericht 10 van 20/06/2002) het voorstel tot hervorming, na advies van het Comité Overheidsbedrijven (COB), van de onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers van de personeelsleden verbonden door een arbeidsovereenkomst met een autonoom overheidsbedrijf (AOB). (persbericht 11 van 20/06/2002) een voorontwerp van wet met het oog op de vervanging van het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) door een nieuw Bureau voor Normalisatie (NBN), dat beter aangepast is aan de marktbehoeften. (persbericht 12 van 20/06/2002) de vraag vanwege de VN tot het ter beschikking stellen van een militaire waarnemer voor UNOA (United Nations Office in Angola). (persbericht 13 van 20/06/2002)