20 mrt 1998 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 20 maart 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 20 maart 1998 op Hertoginnedal van 14.30 uur tot 17.40 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. * * * De Ministerraad besliste om de heer Claude Truffin te vervangen door de heer Paul Simon als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de federale overheid in de algemene vergadering van de vzw "Brussel - Europese Cultuurstad van het jaar 2000". De Ministerraad ging ook akkoord om via een onderhandelings-procedure een overeenkomst af te sluiten met de firma Alcatel Bell N.V. Deze firma zal instaan voor het onderhoud van de rijsimulatoren voor tanks van de types Leopard, AIFV (M113) en CVRT. ( persbericht 1 van 20/03/1998) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ voor de vaststelling van de taalkaders van de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders in de diamantnijverheid. ( persbericht 2 van 20/03/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad - na advies van de Raad van State - +een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de evaluatie van ambtenaren. ( persbericht 3 van 20/03/1998) Verder keurde de Ministerraad het federale gedeelte goed van de +stedelijke vernieuwingsprojecten die in 1998 uitgewerkt zullen worden in 4 steden van het Vlaamse Gewest. ( persbericht 4 van 20/03/1998) De Ministerraad stemde ook in met een voorontwerp van wet over het samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap m.b.t. de slachtofferzorg. ( persbericht 5 van 20/03/1998) De Ministerraad keurde tevens een nieuwe reeks projecten goed in het +kader van het Globaal Plan voor de tewerkstelling, het concurrentievermogen en de sociale zekerheid. ( persbericht 6 van 20/03/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over het nachtwerk. ( persbericht 7 van 20/03/1998) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed betreffende het pensioen van het personeel van een aantal instellingen van openbaar nut en van hun rechthebbenden. ( persbericht 8 van 20/03/1998) De Ministerraad ging akkoord met het ontwerp van Koninklijk Besluit +over de opruststelling van de militairen beneden de rang van officier. ( persbericht 9 van 20/03/1998) De Ministerraad ging ook akkoord om een gedeelte van de +netto-opbrengst van de verkoop van een muntstuk met een dubbelportret van Z.M. Koning Boudewijn en H. M. Koningin Fabiola over te dragen aan het Memoriaal Koning Boudewijn. ( persbericht 10 van 20/03/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat +het tarief van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) op bepaalde goederen en diensten voor de behandeling van chronische zieken verlaagt tot 6%. ( persbericht 11 van 20/03/1998) De Ministerraad besprak de voorstellen van de werkgroep over de +chronische patiënten. ( persbericht 12 van 20/03/1998) De Ministerraad hechtte zijn goedkeuring aan een ontwerp van +Koninklijk Besluit over de B.T.W.-tarieven. ( persbericht 13 van 20/03/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de voordelen die verkregen worden onder de vorm van opties op aandelen, winstbewijzen en deelbewijzen, en van warranten die het mogelijk maken deze financiële instrumenten te verwerven. ( persbericht 14 van 20/03/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit en een +voorontwerp van wet goed over de hervorming van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal. ( persbericht 15 van 20/03/1998) Tevens keurde de Ministerraad vier ontwerpen van Koninklijk Besluit +goed over de reglementering voor mobiele urgentiegroepen (MUG) in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening. ( persbericht 16 van 20/03/1998) De Ministerraad besliste om het Protocol voor de wijziging van de +eenvormige Beneluxwet op de merken voor goedkeuring voor te leggen aan het Parlement. Dit Protocol werd in Brussel ondertekend op 7 augustus 1996. ( persbericht 17 van 20/03/1998) Daarnaast besliste de Ministerraad om het Protocol voor de wijziging +van de eenvormige Beneluxwet over tekeningen en modellen ter goedkeuring voor te leggen aan het Parlement. Deze wet werd ondertekend in Brussel op 7 augustus 1996. ( persbericht 18 van 20/03/1998)