20 mrt 2002 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 20 maart 2002

De Ministerraad vergaderde op woensdag 20 maart 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht geschetst van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft vooreerst de resultaten aangehaald van het overleg op dinsdag19maart2002, te Charleroi. Hij heeft gepreciseerd dat er binnen 6 maand een evaluatie komt in Brussel (persbericht 1 van 20/03/2002) De Eerste Minister heeft ook de aandacht getrokken op de beslissingen betreffende de liberalisering van de electiciteitsmarkt, beslissingen genomen in het kader van de maatregelen die de Europese Raad te Barcelona heeft aangenomen. Deze beslissingen zullen moeten uitmonden in een vermindering tot 25% van de electiciteitskosten. (persbericht 2 van 20/03/2002) De Ministerraad heeft bovendien het volgende goedgekeurd: een ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten. (persbericht 3 van 20/03/2002) de voorstellen in de nota over de aspecten van Volksgezondheid inzake de Hulpcentra100. (persbericht 4 van 20/03/2002) de aanzet van de selectieprocedure voor de mandaten van Commissarissen toegevoegd aan de vluchtelingen en staatlozen. (persbericht 5 van 20/03/2002) een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een onderscheppingscentrale, in uitvoering van de bepalingen van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en -telecommunicatie. (persbericht 6 van 20/03/2002) de statuten van de vzw Gate 1, belast met het overhevelen van de nodige financiële middelen naar de drie arbeidsbemiddelingsdiensten die outplacement geven aan de ex-Sabena werknemers. (persbericht 7 van 20/03/2002) een ontwerp van koninklijk besluit tot omstelling in euro voor sommige materies behorende tot het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. (persbericht 8 van 20/03/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het recht op het bestaansminimum. (persbericht 9 van 20/03/2002) twee ontwerpen van koninklijk besluit tot wijziging van het PWA-stelsel (plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen). (persbericht 10 van 20/03/2002) een voorontwerp van wet tot meerdere bescherming van de reiziger. (persbericht 11 van 20/03/2002) een reeks overeenkomsten voor het begrotingsjaar 2002, afgesloten in het kader van het Grootstedenbeleid ten voordele van achtergestelde wijken. (persbericht 12 van 20/03/2002) het eerste deel van het programma 2002 van leningen van Staat tot Staat. (persbericht 13 van 20/03/2002) een akkoord tussen het Koninkrijk België en de Poolse Republiek inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. (persbericht 14 van 20/03/2002) een akkoord tussen het Koninkrijk België en de Sloveense Republiek inzake politiesamenwerking. (persbericht 15 van 20/03/2002)