20 nov 1997 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 20 november 1997

De Ministerraad vergaderde op donderdag 20 november 1997 in de Wetstraat 16 van 8.00 uur tot 9.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. * * * De Ministerraad besprak het ontwerp van Belgisch standpunt voor de Europese Top van de werkgelegenheid die plaatsvindt op 20 en 21 november 1997 te Luxemburg. ( persbericht 1 van 20/11/1997) De Ministerraad nam kennis van een mededeling van de Minister van +Buitenlandse Zaken over de derde Conferentie van de Partijen van de raamconventie van de Verenigde Naties over de klimaatswijziging. Deze Conferentie vindt plaats in Kyoto (Japan) op 10 december 1997. ( persbericht 2 van 20/11/1997) De Ministerraad nam enkele beslissingen m.b.t. de Belgische deelname +aan de Wereldtentoonstelling in Hannover (Duitsland) in het jaar 2000. ( persbericht 3 van 20/11/1997) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed ter aanpassing +van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997. Meer bepaald wordt het krediet van de Belgische bijdrage voor 1997 aan het Europees Centrum voor Kernonderzoek (ECKO) in Genève verhoogd met 37 miljoen Belgische frank. ( persbericht 4 van 20/11/1997) De Ministerraad besliste om een project voor de oprichting van een +centrum voor vrijetijdsbesteding en gezinsopleiding in Chili toe te vertrouwen aan de niet-gouvernementele organisatie (NGO) Disop. ( persbericht 5 van 20/11/1997) De Ministerraad ging akkoord om een bijkomende Belgische bijdrage te +leveren aan het vrijwillig ontmijningsfonds van de Verenigde Naties. ( persbericht 6 van 20/11/1997) De Ministerraad nam kennis van het verslag van de +interkabinettenwerkgroep over de bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de overheidsdiensten. ( persbericht 7 van 20/11/1997) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ dat het palliatief verlof ook mogelijk maakt voor de leden van de gerechtelijke orde. Het brengt deze regeling op één lijn met die in de overheidsbesturen en andere diensten van de Ministeries. ( persbericht 8 van 20/11/1997) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed voor de +wijziging van de wet over de verzekeringsbemiddeling en de distributie van de verzekeringen. ( persbericht 9 van 20/11/1997) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de aanleg en de exploitatie van openbare telecommunicatienetwerken. ( persbericht 10 van 20/11/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad - na advies van de Raad van State - +een ontwerp van bijzondere wet goed voor de wijziging van de bijzondere wet van 27 april 1994. Deze wet voerde een responsabiliseringsbijdrage in ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector. ( persbericht 11 van 20/11/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de+ criteria vaststelt voor de erkenning van een referentielaboratorium voor de diagnose en de behandeling van tropische ziekten en infecties. ( persbericht 12 van 20/11/1997) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed i.v.m. het +project " ASTRID". Dit project wil een gemeenschappelijk radiocommunicatienetwerk tot stand brengen voor alle hulp- en veiligheidsdiensten. De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het aantal zetels vaststelt voor het Franstalig en het Nederlandstalig kiescollege bij de verkiezing van het Europese Parlement. ( persbericht 13 van 20/11/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de zomertijd vastlegt voor de jaren 1998, 1999 en 2000 en 2001. De periode van de zomertijd zal beginnen om 2 uur 's ochtends lokale tijd op zondag 29 maart 1998, zondag 28 maart 1999, zondag 26 maart 2000 en zondag 25 maart 2001. De Ministerraad ging akkoord om met de firma D'Ieteren een meerjarige overeenkomst af te sluiten voor de herstelling van Rijkswachtvoertuigen gedurende vijf jaar. ( persbericht 14 van 20/11/1997) De Ministerraad ging akkoord met de aankoop, door de Regie der +Luchtwegen, van een sneeuwruimvoertuig bestemd voor de Luchthaven Brussel-Nationaal. ( persbericht 15 van 20/11/1997) De Ministerraad ging akkoord met de afsluiting van drie +overeenkomsten voor legeraankopen. ( persbericht 16 van 20/11/1997) De Ministerraad nam kennis van het rapport over de voorbereiding van +de informaticaprogramma's van de federale administraties op het jaar 2000. Dit rapport werd opgesteld door het adviesbureau ABC van het Ministerie van Ambtenarenzaken i.s.m. de firma UNISYS. ( persbericht 17 van 20/11/1997)