20 sep 1996 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 20 september 1996

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 20 september 1996, op Hertoginnedal, van 10.30 uur tot 13.45 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. Vooreerst keurde de Ministerraad het herstructureringsplan voor de Regie voor Maritiem Transport (RMT) goed. De Minister van Vervoer hield hierover een persconferentie. (persbericht 1 van 20/09/1996) Tevens werd een voorontwerp van wet goedgekeurd waardoor het statuut +van de Nationale Bank van België wordt gewijzigd. (persbericht 2 van 20/09/1996) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de mobiliteitsregeling voor de federale ambtenaren versoepelt. Hierdoor wordt de herplaatsing en de overplaatsing van ambtenaren vergemakkelijkt. (persbericht 3 van 20/09/1996) Daarnaast werd een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd +waardoor 150 contractuelen kunnen worden aangeworven om te voldoen aan de uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften in de strafinrichtingen. (persbericht 4 van 20/09/1996) De Ministerraad besliste tevens om de vierde schijf van 25% van het +federaal programma van de openbare investeringen vrij te geven voor de periode oktober \_ december 1996. (persbericht 5 van 20/09/1996) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +dat de criteria voor het verkrijgen van subsidies van de Nationale Loterij herdefinieert. Dit ontwerp wijzigt de criteria voor het toekennen van een deel van de winst aan "doeleinden van openbaar nut". (persbericht 6 van 20/09/1996) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ i.v.m. de erkenning van diploma's voor de uitoefening van de geneeskunde, tandheelkunde, verpleegkunde, het beroep van apotheker, etc. Het betreft meer bepaald de erkenning door België van diploma's behaald in een andere EU\_lidstaat. (persbericht 7 van 20/09/1996) Voorts keurde de Ministerraad in een tweede lezing drie ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de universele dienstverlening inzake telecommunicatie en over de omzetting van de Europese richtlijnen i.v.m. het gebruik van de alternatieve infrastructuur van de telecommunicatie. De Ministerraad van 30 augustus 1996 had deze ontwerpen reeds goedgekeurd. Nadien waren ze voor advies aan de Raad van State voorgelegd. De ontwerpen werden aan het advies aangepast. Door deze ontwerpen treden de principes in werking die weerhouden werden op Europees niveau inzake liberalisering van de diensten en van levering van een kwaliteitsdienst tegen een betaalbare prijs aan al de bevolkingsgroepen. Er werd ook een voorontwerp van wet goedgekeurd over het akkoord inzake Conventionele Strijdkrachten in Europa (het zogenaamde "CFE\_flankenakkoord". Dit akkoord werd op 31 mei 1996 op de Toetsingsconferentie van het CFE\_verdrag te Wenen bereikt. (persbericht 8 van