21 dec 2001 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 21 december 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 21 december 2001 in de Wetstraat 16 van 10.00 uur af, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft benadrukt dat deze honderdste ministerraad van zijn regering zowat 73 punten heeft behandeld. In het geheel hebben de verschillende ministerraden zich over ongeveer 4.000 punten bezonnen. Onder de belangrijkste dossiers van deze laatste ministerraad van het jaar haalt de Eerste Minister de deelname aan van België aan de multinationale Bijstandsmacht in Afghanistan. Hij preciseerde dat Belgie het strategisch transport van troepen en materiaal zal verzekeren. (persbericht 1 van 21/12/2001) Andere beslissing betreffende Landsverdediging: een akkoord is gesloten voor de zetel van de NAVO. Voor de Eerste Minister bevestigt het dat Brussel niet alleen hoofstad is van Europa maar ook van de Noordatlantische Verdragsorganisatie. (persbericht 2 van 21/12/2001) De Raad heeft ook besluiten genomen inzake benoemingen; zo heeft hij in het kader van de Copernicushervorming twee voorzitters van directiecomités aangeduid. (persbericht 3 van 21/12/2001) Bovendien heeft hij een beslissing genomen in het dossier van De Post door een nieuwe bestuurder aan te duiden. De heer Johnny Thijs volgt de heer Frans Rombouts op. 49 jaar oud, is de heer Thijs is reeds lid van bestuursraad van De Post. Licentiaat handelswetenschappen, was hij reeds afgevaardigd bestuurder van Ter Beke, a kaderlid te zijn geweest in volgende ondernemingen: Interbrew, Jacobs Suchard, Master Foods en Tabacofina Vanderelst. De Eerste Minister deelde ook mee dat kredieten waren toegekend aan het Internationaal Perscentrum (IPC). (persbericht 4 van 21/12/2001) De Raad heeft ook een andere toepassing van de Copernicushervorming goedgekeurd, nl. de de nieuwe federale loopbaan van de niveaus D, C, en B (de huidige niveaus 3 en 4, 2 en 2+). (persbericht 5 van 21/12/2001) Zoals elke week heeft de Ministerraad maatregelen genomen voor verkeersveiligheid. Doel is het aantal slachtoffers te verminderen, vooral jongeren. (persbericht 6 van 21/12/2001) De Eerste Minister heeft ook de uiteindelijke goedkeuring benadrukt van de nieuwe wetgeving op het recht op maatschappelijke integratie, ook "wet op het leefloon" genoemd, die de 27 jaar oude wet op het bestaansminimum moet vervangen. (persbericht 7 van 21/12/2001 en persbericht 8 van 21/12/2001) Hij heeft ook de uiteindelijke goedkeuring aangehaald van het voorontwerp van wet tot garantie van de transparantie inzake verloning in openbare instellingen. De Eerste Minister heeft verzekerd dat dit voorontwerp van wet parallel met het voorstel van wet van twee senatoren die dezelfde transparantie nastreeft in de privé-sector, behandeld zal worden. (persbericht 9 van 21/12/2001) De Raad heeft ook kennis genomen van het eindrapport over de dioxinecrisis. De Eerste Minister heeft herinnerd dat bijna 2000 dossiers aanvaard werden voor 7. 288 miljoenBEF, maar dat 2700 dossiers geweigerd werd, wat bewijst dat een strikte evaluatie werd toegepast. (persbericht 10 van 21/12/2001) Ander aangehaald dossier: de bestuursovereenkomsten tussen 10instellingen van sociale zekerheid en de overheid, en dit vanaf 1 januari 2002. (persbericht 11 van 21/12/2001) Daarenboven keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid instelt ten voordele van de zelfstandigen. (persbericht 12 van 21/12/2001) Hij keurde eveneens de budgettaire verdeling, voor een bedrag van 33.162.594, 35 euro (1.337.775.740 Bef), goed voor de steden en gemeenten die beschikken over een Veiligheids- en Preventiecontract vanaf 1 januari 2002. (persbericht 13 van 21/12/2001) De Ministerraad nam akte van de stand van zaken met betrekking tot de oprichting van een Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) binnen de federale administratie. (persbericht 14 van 21/12/2001) Hij machtigde de Minister van Landsverdediging om over te gaan tot een verhoging van het voorziene budget binnen het kader van een dossier betreffende de aankoop van wisselstukken voor SAAB schietschijven. (persbericht 15 van 21/12/2001) Ook gaf hij de Minister van Landsverdediging toelating tot het optrekken van het budget, voorzien in het kader van het dossier betreffende de verhoging van het visum van het jaar 2001 en van de reconductie van de meerjarige open overeenkomst voor 3 jaar, voor de levering van wisselstukken, het uitvoeren van occasionele herstellingen en het leveren van technische steun voor de PANDUR-voertuigen. (persbericht 16 van 21/12/2001) Hij verleende de Minister van Landsverdediging toelating voor het aanschaffen van een vaste schijf van 98.000 m³ reactiemotorenbrandstof Jet-A1. Deze dient om de behoeften te dekken van de Krijgsmacht, de Federale Politie en derden, tijdens het jaar 2002. (persbericht 17 van 21/12/2001) Ook gaf hij toestemming aan de Minister van Landsverdediging om de reconductie in 2002 goed te keuren voor de overheidsopdracht betreffende de tewerkstelling van personeel, gespecialiseerd in informatica en telecommunicatie, in de Centra voor Informatieverwerking van Landsverdediging. (persbericht 18 van 21/12/2001) De Minister van Financiën machtigde hij om een procedure van algemene offerteaanvraag te starten voor een dienstenopdracht rond de terbeschikkingstelling van 30 medewerkers voor externe bijstand inzake informatica. (persbericht 19 van 21/12/2001) De Ministerraad ging akkoord om kantoorruimte te huren te Deurne, ten behoeve van het Ministerie van Financiën. (persbericht 20 van 21/12/2001) Hij gaf toestemming aan de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties om de Regie der Gebouwen te gelasten een huurovereenkomst af te sluiten in een gebouw in Herentals, ten behoeve van het Ministerie van Financiën. (persbericht 21 van 21/12/2001) Ook machtigde hij de Minister van Telecommunicatie, Overheidsbedrijven en Participaties om de Regie der Gebouwen te belasten met de huur van gebouwen voor de herhuisvesting van bepaalde diensten van het Ministerie van Justitie. (persbericht 22 van 21/12/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden tot kosteloosheid vaststelt van de juridische eerstelijnsbijstand en van de gedeeltelijke of volledige kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand. (persbericht 23 van 21/12/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de inwerkingtreding van bepaalde artikelen van de programmawet. (persbericht 24 van 21/12/2001) Hij gaf toestemming aan de Minister van Binnenlandse Zaken om een dienstenovereenkomst te sluiten met het oog op de uitbreiding van een rapporteringssysteem voor statistische gegevens van de Federale Politie. (persbericht 25 van 21/12/2001) Daarnaast keurde hij een voorontwerp van wet goed tot vaststelling van de essentiële aspecten van de rechtspositie van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten. (persbericht 26 van 21/12/2001) Hij keurde een voorontwerp van wet goed betreffende de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren. (persbericht 27 van 21/12/2001) Tegelijk keurde hij goed een reeks ontwerpen van koninklijk besluit tot uitvoering van een van de punten van het intersectoraal akkoord 2001-2002. (persbericht 28 van 21/12/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de verloven en afwezigheden die worden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen. (persbericht 29 van 21/12/2001) Hij verleende zijn akkoord rond de indienstneming van contractuelen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften in 2002. Het gaat hier om 2667,5 werkposten voor de sector "ministeries" en 1799,5 posten voor de sector instellingen van openbaar nut, hetzij 4467 posten in totaal. (persbericht 30 van 21/12/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de aanpassing van de contractuele voorwaarden van de gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. (persbericht 31 van 21/12/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de aanwerving en bevordering van sommige personeelsleden van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. (persbericht 32 van 21/12/2001) Hij heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die beheersautonomie verkregen hebben. (persbericht 33 van 21/12/2001) Hij besliste een krediet van 52 miljoen BEF (1,28 miljoen euro) toe te staan voor het financieren van het project voor de eenwording van vervoerbewijzen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. (persbericht 34 van 21/12/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en soortgelijke producten. (persbericht 35 van 21/12/2001) Hij keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de normen vaststellen voor de bijzondere erkenning van geïntegreerde diensten voor thuisverzorging en van huisartsenkringen. (persbericht 36 van 21/12/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de onderwerping van jongeren aan het stelsel van de maatschappelijke zekerheid voor arbeiders. (persbericht 37 van 21/12/2001) De Ministerraad keurde, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, twee ontwerpen van koninklijk besluit goed. Het ene besluit bepaalt de procedures, termijnen en voorwaarden binnen dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging tussenkomt bij kosten van farmaceutische specialiteiten. Het andere besluit gaat over de uitvoering van de wet rond de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. (persbericht 38 van 21/12/2001) Hij keurde een voorontwerp van wet goed aangaande de belasting voor het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen door zware vrachtvoertuigen. (persbericht 39 van 21/12/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed voor de berekening en de verdeling van het bijzonder krediet voor het jaar 2001 voor de gemeenten. Het betreft hier de gemeenten op wier grondgebied zich eigendommen bevinden die zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing. (persbericht 40 van 21/12/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed voor de verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de n.v. A.S.T.R.I.D. (persbericht 41 van 21/12/2001) Hij keurde het aanhangsel goed aan de overeenkomst met de gemeente Sint-Joost-ten-Node goed. Deze overeenkomst werd gesloten in het kader van het Grootstedenbeleid voor het begrotingsjaar 2001. (persbericht 42 van 21/12/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor de schade, veroorzaakt door de overvloedige regenval in oktober en november 2000, toegebracht aan sommige teelten op het grondgebied van sommige gemeenten, erkend wordt als landbouwramp. (persbericht 43 van 21/12/2001) Hij keurde daarnaast een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de percentages, veranderlijk per gedeelten van het netto totaal bedrag van de geleden schade, evenals het bedrag van de vrijstelling en van het abattement voor de berekening van de herstelvergoeding van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door landbouwrampen. (persbericht 44 van 21/12/2001) Hij nam nota van een mededeling rond de illegale exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van de Democratische Republiek Kongo. (persbericht 45 van 21/12/2001) Hij gaf zijn akkoord aan het verslag over de vierde Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Deze Conferentie vond plaats van 9 tot 14 november te Doha, Qatar. (persbericht 46 van 21/12/2001) Hij heeft kennis genomen van een mededeling van de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling betreffende de voorbereiding van de Wereldtop van de Verenigde Naties over Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg (Rio+10), van 2 tot 11 september 2002. (persbericht 47 van 21/12/2001) Hij gaf zijn akkoord om een krediet van 247.893,52 euro (10 miljoen Bef) vrij te maken op het budget van B-FAST ten behoeve van de Belgische interventie bij de overstromingen in Algerije in november 2001. (persbericht 48 van 21/12/2001) Tenslotte gaf de Ministerraad zijn toestemming om aan drie oud-strijders ten uitzonderlijke titel een eervolle onderscheiding toe te kennen in de nationale orden. (persbericht 49 van 21/12/2001)