21 feb 1997 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 21 februari 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 21 februari 1997 op Hertoginnedal, van 10.00 uur tot 13.45 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad ging principieel akkoord met de krachtlijnen voor de moderni\-sering van de gemeentepolitie. De minister van Binnenlandse Zaken zal hierover volgende week een persconferetie houden. De Ministerraad hechtte tevens zijn goedkeuring aan een voorontwerp van wet over de criminele organisaties. (persbericht 1 van 21/02/1997) De Ministerraad stemde ook in met een ontwerp van protocolakkoord +voor de financiering van de aankoop van gronden die bestemd zijn voor het Europees Parlement. Op deze gronden zal het D3-gebou\-w van het Europees Parlement worden opgericht. (persbericht 2 van 21/02/1997) Ook ging de Ministerraad akkoord met de rationalisatie van de +bestaande onder\-houdscontracten voor de VAX computers van de Rijkswacht. Dit gebeurde in het kader van een gunning aan het bedrijf N.V. Digital Equipment. (persbericht 3 van 21/02/1997) Vervolgens heeft de Ministerraad een aantal huurcontracten afgesloten+ ten laste van het budget van de Regie der Gebouwen. (persbericht 4 van 21/02/1997) De Ministerraad keurde vervolgens een ontwerp van wet goed over de ver\-meldingen op de identiteitskaarten. (persbericht 5 van 21/02/1997) De Ministerraad ging ook akkoord met een ontwerp van Koninklijk +Besluit dat de wetgeving van de verschillende EU-lidstaten over de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) meer op mekaar moet afstemmen. (persbericht 6 van 21/02/1997) Tevens heeft de Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd over de wijziging van het recht op deeltijdse arbeid. (persbericht 7 van 21/02/1997) Voorts stemde de Ministerraad in met een ontwerp van Koninklijk +Besluit goedgekeurd over de wijziging van de reglementering voor de boekhouding en de jaarrekening. (persbericht 8 van 21/02/1997) De Ministerraad heeft daarnaast kennis genomen van een mededeling van de Minister van Economie i.v.m. het economisch budget. Ook heeft de Ministerraad kennis genomen van een mededeling van de Minister van Economie, de Minister van Financiën en Buitenlandse Handel i.v.m. de uitwijking van bedrijven binnen de Europese Unie. De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed over de beslechting van fiscale geschillen. (persbericht 9 van 21/02/1997) De Ministerraad hechtte verder zijn goedkeuring aan een voorontwerp +van wet i. v.m. de structuur en de accijnstarieven voor minerale olie. De Ministerraad ging ook akkoord met een ontwerp van Koninklijk Besluit over de verstrekkingen van hemodialyse en van de medische honoraria die hierop betrekking hebben. (persbericht 10 van 21/02/1997) Daarnaast heeft de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goedgekeurd over de vastlegging van het globaal budget voor de rustoorden. (persbericht