21 jan 2000 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 21 januari 2000

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 21 januari 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de belangrijkste beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister kondigde aan dat de Ministerraad de Belgische bijdrage voor de Europese Raad van Lissabon op 23 en 24 maart 2000 goedkeurde. Deze top moet het Europese sociaal en economisch model voor de 21e eeuw vastleggen. De tekst van de Belgische bijdrage heeft als titel: "New European Ambitions for the New Millennium, an Agenda for an Information Society with Opportunities for all". De nadruk in deze "paper" ligt op de noodzaak om een geïntegreerd beleid te voeren op het gebied van de economische hervormingen, de werkgelegenheid en het sociale beleid. M.b.t. de werkgelegenheid wil België samenhangende en concrete doelstellingen vastleggen. Dit gebeurt in het verlengde van de Europese Raad van 1997 in Luxemburg. België heeft ook 5 succesfactoren bepaald m.b.t. de informatiemaatschappij. Een maand na de Europese Raad van Lissabon zal hierover een speciale ministeriële conferentie gehouden worden. België zal op dit vlak een gemeenschappelijke positie innemen met een aantal gelijkgestemde lidstaten. M.b.t. de werkgelegenheid omschrijft het document de functie van de overheid in de economie. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het streven naar volledige tewerkstelling het beste middel is in de strijd tegen de armoede. Tevens wordt ook de rol van de KMO's benadrukt, meer bepaald in het kader van de ontwikkeling van de informatiemaatschappij. Het Belgische standpunt zal besproken worden door de Eerste Minister, de Minister van Werkgelegenheid en de Minister van Sociale Zaken met Groot-Brittannië. Dit zal gebeuren tijdens het bezoek van de Britse Eerste Minister Tony Blair aan België op 23 februari 2000. De Eerste Minister benadrukte vervolgens dat de Ministerraad zijn principiële goedkeuring verleende aan een basisnota voor de modernisering van het Vast Wervingssecretariaat (VWS). Deze nota is het resultaat van overleg van de Minister van Ambtenarenzaken en de Modernisering van de Openbare Besturen met de ambtenaren. Er werd immers een bevraging georganiseerd van 6.000 ambtenaren. De resultaten van deze bevraging zullen voorgesteld worden tijdens een persconferentie van de Eerste Minister en de Minister van Ambtenarenzaken en de Modernisering van de Openbare Besturen op woensdag 26 januari 2000. De goedkeuring van deze basisnota vormt een tweede belangrijke stap in de modernisering van de openbare besturen. De volgende stap is de goedkeuring van het nieuwe organogram en de grote lijnen van een nieuw statuut. Hierover zal een volksraadpleging gehouden worden. (persbericht 1 van 21/01/2000) Tevens keurde de Ministerraad drie ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de Hoge Raad voor Justitie. Dit is de derde beslissing in uitvoering van de Octopusakkoorden. (persbericht 2 van 21/01/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten m.b.t. de inschakeling van de werkzoekenden in het kader van de startbaanovereenkomst. (persbericht 3 van 21/01/2000) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de NIRAS de nodige financiële middelen toekent voor de verdere inventarisatie van alle nucleaire installaties en alle terreinen die radioactieve stoffen bevatten. (persbericht 4 van 21/01/2000) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het hoogst aftrekbare bedrag van de uitgaven voor een kinderoppas wijzigt. De Eerste Minister benadrukte dat het gaat om de uitvoering van één van de maatregelen die was vastgelegd in de begroting 2000. (persbericht 5 van 21/01/2000) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de bekrachtiging door België van het Verdrag van Helsinki over de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en van internationale meren. (persbericht 6 van 21/01/2000) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed over de instemming met een overeenkomst en een protocol bij deze overeenkomst tussen België en de Verenigde Arabische Emiraten. (persbericht 7 van 21/01/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor de heer Lucien Potoms de toestemming krijgt om zijn ambt als griffier bij het Arbitragehof te cumuleren met het mandaat van lid van de Hoge Raad voor de Justitie. I.v.m. de dioxinecrisis nam de Ministerraad kennis van het wekelijks vorderingsverslag m.b.t. de vernietigings- en vergoedingsdossiers. De Ministerraad ging akkoord om aan vier onderwijspersoneelsleden een rustpensioen toe te kennen.