21 mrt 1997 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 21 maart 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 21 maart 1997, op Hertoginnedal, van 10.00 uur tot 12.45 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. In uitvoering van de begroting keurde de Ministerraad een aantal ontwerpen van Koninklijk Besluit goed voor de uitvoering van twee kaderwetten van 26 juli 1996. Voor advies van de Raad van State Vooreerst besprak de Ministerraad het verslag van de werkgroep "sociale zekerheid". In dit verband nam de Ministerraad de volgende beslissingen: De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk Besluit goed met bepalingen over de wettelijke pensioenen voor bepaal\-de werknemers. (persbericht 1 van 21/03/1997) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over het Federale Agentschap voor Nucleaire Controle. Het ontwerp regelt de overdracht van het statutaire en het contractuele personeel van twee openbare diensten naar het Agentschap. (persbericht 2 van 21/03/1997) Na advies van de Raad van State De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over het pensioen van deeltijdse werknemers. (persbericht 3 van 21/03/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +het pensioenstel\-sel voor zelfstandigen. (persbericht 4 van 21/03/1997) De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd +over de voor\-waarden om gebruik te kunnen maken van het conventioneel brugpensioen en over de wijzigingen in de sanctiemaatregelen in het kader van het brugpensioen. (persbericht 5 van 21/03/1997) Verder keurde de Ministerraad een Koninklijk Besluit goed over de +uitvoe\-ring van werkgevers\-bij\-dragen en inhou\-dingen voor sommige oudere werklozen. (persbericht 6 van 21/03/1997) De Ministerraad besprak tevens de stand van zaken m.b.t. de Besluiten+ en ontwerpen van Besluit met toepassing van de kaderwetten. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de vervroegde uittre\-ding. (persbericht 7 van 21/03/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de problema\-tiek van de loopbaanjaren voor het pensioen van de werknemers en in het bijzonder van de deeltijdse werkne\-mers. (persbericht 8 van 21/03/1997) In het hoofdstuk "kaderwetten" keurde de Ministerraad tenslotte twee +ontwerpen van Koninklijke Besluit goed over de uitvoering van de tewerkstellingsakkoor\-den en de arbeidsherverdeling in onderne\-mingen met moeilijkhe\-den of herstructurering. (persbericht 9 van 21/03/1997) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed m.b.t. de gewasbeschermingsmiddelen. Het voorontwerp zet een Europese verordening hierover om in Belgisch recht. Deze voert een aanvullend beschermingscertificaat in. (persbericht 10 van 21/03/1997) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over de basisvoorwaarden waaraan een woning moet voldoen die verhuurd wordt als hoofdverblijfplaats voor de huurder. (persbericht 11 van 21/03/1997) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed dat een +nieuwe wettelijke basis geeft aan een programma voor de aan\-werving van 100 bijkomende onderzoekers. Deze zullen het fundamenteel onder\-zoekspoten\-tieel ver\-sterken. (persbericht 12 van 21/03/1997) De Ministerraad nam een beslissing m.b.t. wetenschapsbeleid. Het +betreft de verlenging van het programma "Dienstencentra en onderzoeksnetwerken". (persbericht 13 van 21/03/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een bijakte goed bij het samenwer\-kingsak\-koord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit samenwerkingsak\-koord heeft betrekking op bepaalde initiatieven om de interna\-tionale rol van Brussel en de rol van Brussel als hoofdstad te bevor\-deren. (persbericht 14 van 21/03/1997) Verder keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk Besluit +goed over de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. Hierdoor zal het personeel van bepaalde OCMW's en gemeentelij\-ke in\-stellingen gebruik kunnen maken van de halftijdse ver\-vroegde uittreding en/of de vrij\-willige vierdagenweek. (persbericht 15 van 21/03/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. Het betreft de uitoefening van een "winstgevende bezigheid" door ambtenaren die gekozen hebben voor de vrijwillige vierdagenweek. (persbericht 16 van 21/03/1997) De Ministerraad ging akkoord om een studie te laten uitvoeren over de infrastructuur van het gefuseerde Weten\-schap\-pelijk Instituut voor Volksgezondheid - Louis Pas\-teur. (persbericht 17 van 21/03/1997) Tevens stemde de Ministerraad in met de gunning van een opdracht +m.b.t. de levering en installatie van een elektro-optisch subsysteem in de fregatten van de Belgische marine. (persbericht 18 van 21/03/1997) De Ministerraad nam drie beslissingen i.v.m. het project "ASTRID" +voor de uitbouw van een gemeenschappelijk radio-communica\-tienetwerk tot stand brengen voor alle hulp- en veiligheids\-diensten. De Ministerraad nam twee beslissingen in verband met de deel\-name van België aan de Crisis Management Exercise NAVO-oefe\-nin\-gen. (persbericht 19 van 21/03/1997) Ook keurde de Ministerraad twee overeenkomsten goed voor de +onder\-steuning van de gezondheidszorg in Angola. Deze betreffen een opdracht voor "Handicap International" en één voor "Artsen zonder Grenzen". (persbericht 20 van 21/03/1997) De Ministerraad heeft het voorstel van de Interdepartementele +Werkgroep voor de leningen van Staat tot Staat besproken i.v.m. het eerste deel van het programma voor 1997 van de Staatsleningen. (persbericht 21 van 21/03/1997) Daarnaast stemde de Ministerraad ermee in om nieuwe contracten tussen Belgische en Algerijnse exportbedrijven te laten dekken door de Nationale Delcrederedienst. Het gaat hier om contrac\-ten op zowel middellange als lange termijn. (persbericht 22 van 21/03/1997) De Ministerraad ging akkoord met de algemene krach\-tlijnen, de +doelstellingen en de actiemiddelen van het Belgische beleid t.o.v. Latijns-Amerika. (persbericht 23 van 21/03/1997) De Ministerraad besprak ook de stand van zaken m.b.t. de ontwerpen en voorontwerpen van wet.