21 mei 1999 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 21 mei 1999

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 21 mei 1999 op Hertoginnedal van 8.30 uur tot 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad besprak de toestand in Kosovo. De Ministerraad keurde ook - na aanpassing aan het advies van de Raad van State - het nieuw organiek reglement goed voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking. (persbericht 1 van 21/05/1999) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord om vijf onderofficieren en één+ officier van de rijkswacht naar Albanië te sturen. Dit gebeurt op vraag van de West-Europese Unie. (persbericht 2 van 21/05/1999) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed voor de +instemming met de internationale Koffie-overeenkomst van 1994. (persbericht 3 van 21/05/1999) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed waardoor +een wijziging van het statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) bekrachtigd wordt. Zodra de statuutswijziging in werking treedt kan een aantal achterhaalde internationale arbeidsverdragen opgeheven worden. (persbericht 4 van 21/05/1999) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +waardoor de Nationale Loterij kan meewerken aan de "Europese Loterij 1999". (persbericht 5 van 21/05/1999) De Ministerraad ging ermee akkoord dat Mevrouw Katrien Audenaert haar+ ambt van referendaris bij het Arbitragehof cumuleert met een andere functie. Hiertoe werd een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd. Mevrouw Audenaert wordt deeltijds assistente bij de Rechtsfaculteit van de Katholieke Universiteit Leuven. De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de overplaatsing van een personeelslid van het Ministerie van Financiën naar de Waalse Regering. De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de pensionering van bepaalde militairen onder de rang van officier. (persbericht 6 van 21/05/1999) De Ministerraad keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed. +Deze ontwerpen van Koninklijk Besluit gaan over de personeelsformatie en de structuur van de wetenschappelijke instellingen van de federale overheid. (persbericht 7 van 21/05/1999) De Ministerraad keurde tevens drie ontwerpen van Koninklijk Besluit +en één ontwerp van Ministerieel Besluit goed m.b.t. de dienst "Justitiehuizen" van het Ministerie van Justitie. (persbericht 8 van 21/05/1999) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat de personeelsformatie vaststelt bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ontwerp van Koninklijk Besluit zorgt voor de uitbreiding van het statutair kader met 12 personeelsleden. (persbericht 9 van 21/05/1999) De Ministerraad machtigde de Minister van Ambtenarenzaken ook om een huurcontract af te sluiten met de nv. Sopima voor de huur van het gebouw aan de Kunstlaan 30 in 1000 Brussel. In dit gebouw is een deel van de Administratie van de Thesaurie van het Ministerie van Financiën ondergebracht. (persbericht 10 van 21/05/1999) Daarnaast belastte de Ministerraad de Regie der Gebouwen met de huur +van een gebouw aan de rue P.J. Antoine 79 in Herstal voor het Ministerie van Financiën. De diensten van het Departement van Financiën die nu in Ans en in Herstal zijn gevestigd zullen in dit gebouw gegroepeerd worden. De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over betaald educatief verlof voor het volgen van universitaire cursussen van de eerste en tweede cyclus. Het gaat meer bepaald om cursussen die werknemers tijdens het weekeinde of 's avonds volgen. (persbericht 11 van 21/05/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de vormvoorwaarden vastlegt waaraan de collectieve arbeidsovereenkomsten en het akkoord over vorming en tewerkstelling moeten voldoen. Verder legt dit ontwerp van Koninklijk Besluit de procedure vast voor de raadpleging van de werknemers bij het sluiten van een akkoord over vorming en tewerkstelling. (persbericht 12 van 21/05/1999) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over het betaald educatief verlof. Dit ontwerp van Koninklijk Besluit regelt het onbetaald educatief verlof voor deeltijdse werknemers. (persbericht 13 van 21/05/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders in de bewakingssector. Dit ontwerp van Koninklijk Besluit moet de groei bestrijden van het aantal pseudo-zelfstandigen in de bewakingssector. (persbericht 14 van 21/05/1999) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt uitgebreid tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen. (persbericht 15 van 21/05/1999) De Ministerraad keurde verder de tekst "Bijwerking van de +krachtlijnen van juli 1997 m.b.t. de definitieve fase van de overgang van de overheidsbesturen naar de euro" goed. (persbericht 16 van 21/05/1999)