21 nov 2001 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 21 november 2001

De Ministerraad vergaderde Wetstraat 16 op woensdag 21 november 2001 van 12. 00uur af, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft eraan herinnerd dat het Kernkabinet de manager van De Post heeft gehoord en akte heeft genomen van zijn verontschuldigingen over zijn communicatie over de toekomst van deze openbare dienst. De Regering heeft de Raad van Bestuur gevraagd om onmiddellijk een herstructurering door te voeren van de diensten die bevoegd zijn voor de communicatie, zowel naar het personeel als naar het cliënteel. Twee onderzoeksverslagen worden gevraagd binnen de de tien dagen: de Raad van Bestuur moet de vooruitgang van de moderniseringsplannen van De Post analyseren en het College van Bedrijfsrevisoren moet overgaan tot een grondige doorlichting van de financiële situatie van de dit jaar in het kader van de resultaten van de laatste vijf jaren. De Eerste Minister heeft er ook op aangedrongen dat in het dossier over de politiehervorming een aantal beslissingen getroffen werden om een oplossing te geven aan bepaalde moeilijkheden inherent aan de invoegetreding van de locale polities op 1 januari 2002. (persbericht 1 van 21/11/2001) De Eerste Minister heeft toelichtingen gegeven over het voorontwerp van wet betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere ondeerzoeksmethoden. Het gaat om het indienen van een wettelijke regeling voor het gebruik van "bijzondere oporingstechnieken", zoals observatie, infiltratie en informatenwerking. De Eerste Minister onderstreepte dat het voorontwerp van wet verschillende aanbevelingen uitvoert van de verschillende onderzoekscommissies en met name het laatste rapport van de Senaat (1998) over de georganiseerde misdaad. De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming. (persbericht 2 van 21/11/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de ministeriële bevoegdheden waarbij de bevoegdheid tot het toekennen van toelagen aan gehandicapten de Minister van Sociale Zaken strikt voorbehouden blijft. (persbericht 3 van 21/11/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het voorzitterschap en ondervoorzitterschap van het comité van sector V herbevestigt. (persbericht 4 van 21/11/2001) Hij keurde een voorontwerp van wet goed rond de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van publiekrechtelijke rechtspersonen. (persbericht 5 van 21/11/2001) Hij keurde ook een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende diverse maatregelen tot in aanmerkingneming van diensten inzake administratieve en geldelijke anciënniteiten. (persbericht 6 van 21/11/2001) Bovendien keurde hij een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de overheveling van het personeel van de Federale Voorlichtingsdienst (F.V.D.) regelt. Hij heeft ook meerdere amendementen van de Regering op het ontwerp van Programmawet goedgekeurd. (persbericht 7 van 21/11/2001) Ook gaf de Ministerraad haar toelating aan de Minister van Ambtenarenzaken om het contract met Group 4 Securitas, voor de realisatie van paspoorten, aan te passen. (persbericht 8 van 21/11/2001) Hij heeft aan de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties toelating verleend om de Regie der Gebouwen te machtigen met de uitbreiding van de huur van het AXA-gebouw, gelegen Gulden Vlieslaan 87 te Brussel. (persbericht 9 van 21/11/2001) Hij nam kennis van de mededeling van de Minister van Justitie rond het onderzoeksrapport inzake de efficiëntie en de effectiviteit van de nationaliteitswet van 1 maart 2000 (persbericht 10 van 21/11/2001) Hij keurde een voorontwerp van wet goed tot toekenning van een toelage aan de vertegenwoordiger van België in het justitieel samenwerkingsteam Eurojust. (persbericht 11 van 21/11/2001) Zij gaf een machtiging voor het gunnen van een opdracht voor de aankoop van een mailingsysteem met 30.000 gebruikers, personeelsleden van het Ministerie van Financiën. (persbericht 12 van 21/11/2001) De Ministerraad gaf toelating aan de Minister van Landsverdediging om een overheidsopdracht af te sluiten voor de hernieuwing van de meerjarige open overeenkomst voor het onderhoud en de levering van wisselstukken voor de turbomotoren van de Tripartite mijnenjagers van de Belgische Marine. (persbericht 13 van 21/11/2001) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van koninklijk besluit goed in verband met oudere werknemers. Het ontwerp bepaalt de criteria, voorwaarden en regels betreffende de bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden van oudere werknemers. Ook wordt hierdoor de hoogte van de toelage vastgesteld. (persbericht 14 van 21/11/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het opeisingsrecht regelt inzake verlaten gebouwen (persbericht 15 van 21/11/2001) Hij keurde, na advies van de Raad van State, een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten. (persbericht 16 van 21/11/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de toekenning van de vervoervergunningen van gasachtige en andere producten, en de algemene verplichtingen voor de houders ervan (persbericht 17 van 21/11/2001) Hij keurde een koninklijk besluit goed dat de voorwaarden vastlegt waaraan de beroepsorganisaties van tandartsen moeten voldoen om als representatief te worden erkend. Ook legt dit besluit de regels vast bij de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen in sommige beheersorganen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (R.I.Z.I.V.). (persbericht 18 van 21/11/2001) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van koninklijk besluit goed dat, voor het dienstjaar 2001, het globale budget van het Rijk vaststelt voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen. (persbericht 19 van 21/11/2001) Hij keurde tegelijk een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het globale budget van het Rijk vaststelt, voor het dienstjaar 2002, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen. (persbericht 20 van 21/11/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed in verband met de toegelaten toevoegsels in voedingsmiddelen. (persbericht 21 van 21/11/2001) Hij keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de keuring en de verkoop van het vlees van vrij wild. (persbericht 22 van 21/11/2001) De Ministerraad besliste ook een Coördinatiecel Synthetische Drugs (CDS) op te richten, naast de reeds bestaande Cel Gezondheidsbeleid Drugs, met het oog op integratie in de Algemene Cel Drugs. (persbericht 23 van 21/11/2001) Hij keurde een voorontwerp van wet goed dat de overdracht regelt van pensioenrechten tussen de Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht, meer bepaald van de Europese Gemeenschappen. (persbericht 24 van 21/11/2001) De Ministerraad ook een vierde reeks van ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de invoering van de euro in de wetten en koninklijke besluiten (persbericht 25 van 21/11/2001) Hij keurde sommige punten goed betreffende de overeenkomsten, afgesloten met de steden Seraing en Antwerpen, voor het begrotingsjaar 2001, een aanhangsel bij de overeenkomst met de gemeente Schaarbeek voor 2001 en een tweede aanhangsel bij de overeenkomst 2000 met de Stad Antwerpen. (persbericht 26 van 21/11/2001) De Eerste Minister en de Minister van Economie hebben aan de Ministerraad het rapport over de in 2001 in België doorgevoerde structurele hervormingen van de product-, diensten- en kapitaalmarkten voorgelegd. Dit rapport kadert in het proces ter coördinatie van het economisch beleid binnen de Europese Unie, zoals overeengekomen op de top van Cardiff in juni 1998. (persbericht 27 van 21/11/2001) De Ministerraad keurde een ontwerp van begrotingsberaadslaging goed voor de medefinanciering van de bijzondere beschermingsmacht in Burundi, voorzien in de uitvoering van het Arusha-akkoord. (persbericht 28 van 21/11/2001) Hij heeft beslist de Belgische deelname aan de European Union Monitoring Mission (EUMM) in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië op te drijven (persbericht 29 van 21/11/2001) Hij heeft akte genomen van de deelname van twee mijnenjagers aan de operatie MCOPEST in de Baltische Zee, binnen het permanent NAVO-eskader. (persbericht 30 van 21/11/2001) Hij heeft akte genomen van de deelname van het Belgische schip "Westdiep" aan de operatie "Active Endeavour" in het oosten van de Middellandse Zee. (persbericht 31 van 21/11/2001) Hij keurde een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Europees Verdrag over de niet-toepasselijkheid van verjaring van misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven (persbericht 32 van 21/11/2001) De Ministerraad keurde tenslotte twee voorontwerpen van wet goed die toestemming verlenen aan twee investeringsakkoorden, het ene met de Federale Islamitische Republiek der Comoren, het andere met de Republiek Armenië. (persbericht 33 van 21/11/2001)