22 apr 1999 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 22 april 1999

De Ministerraad vergaderde op donderdag 22 april 1999 in de Wetstraat 16 van 8.00 uur tot 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad besprak de voorbereiding van de NAVO-Top in Washington. Deze Top vindt plaats van 23 april tot 25 april 1999. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de algemene uitvoeringsregels bepaalt van de overheidsopdrachten en van de vergunningen voor openbare werken. (persbericht 1 van 22/04/1999) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over het statuut van de Wetenschappelijke Inrichtingen van de Staat. (persbericht 2 van 22/04/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de arbeidsherverdeling in de openbare sector. (persbericht 3 van 22/04/1999) Verder ging de Ministerraad akkoord dat de Regie der Gebouwen een +gedeelte huurt van het gebouw aan de rue Saint Remacle 22 in Verviers. In dit gebouw zal het Justitiehuis van Verviers gevestigd worden. De Ministerraad keurde een dienstencontract goed voor de plaatsing van staatsbons. De Ministerraad ging tevens akkoord met de aankoop van wisselstukken voor de houwitsers van het Belgische leger. Deze wisselstukken zullen worden aangekocht via NAMSA (Nato Maintenance and Supply Agency). (persbericht 4 van 22/04/1999) De Ministerraad gaf de Minister van Landsverdediging ook de +toestemming om een contract af te sluiten voor de aankoop van 100 thermische infraroodkijkers voor het wapensysteem Mistral. Het contract zal worden afgesloten bij de firma Matra Baé Dynamics (MBD) via een onderhandelingsprocedure. (persbericht 5 van 22/04/1999) Daarnaast machtigde de Ministerraad de Minister van Landsverdediging +om een technisch akkoord te ondertekenen over de verbinding van de militaire telecommunicatienetwerken van Nederland (NAFIN) en België (BEMILCOM). (persbericht 6 van 22/04/1999) De Ministerraad machtigde de Minister van Landsverdediging verder om +een contract af te sluiten voor de aankoop van een "Defense Messaging System" (DMS). Dit zal gebeuren via een algemene offerte-aanvraag. Het DMS is een modern transmissiesysteem dat gebruikt zal worden voor de verzending van dringende en/of geheime berichten van de Krijgsmacht. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de mededeling door de gemeenten van informatie aan de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht. Deze mededeling gebeurt via de bemiddeling van het Rijksregister van de natuurlijke personen. Tevens werd een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd waardoor deze dienst gemachtigd wordt om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken. De Ministerraad keurde ook twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de Staatsveiligheid. (persbericht 7 van 22/04/1999) De Ministerraad ging verder - na advies van de Raad van State - +akkoord met het algemeen concept en met de krachtlijnen van het administratief, geldelijk en sociaal statuut van de toekomstige militaire reserve. De Ministerraad besprak de opvolging van de werkzaamheden van de "Werkgroep Beyens". Deze werkgroep behandelt de schadedossiers m.b.t. de overstromingen van de maand september 1998. De Ministerraad keurde tevens een ontwerpverdrag tussen België en Nederland principieel goed. Het ontwerpverdrag gaat over het grensoverschrijdend politieoptreden voor de handhaving van de openbare orde en de veiligheid tijdens het Europees Kampioenschap voetbal voor landenteams in het jaar 2000. Dit kampioenschap wordt door België en Nederland samen georganiseerd. (persbericht 8 van 22/04/1999) Verder ging de Ministerraad akkoord met een aantal tussentijdse +benoemingen bij het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Deze benoemingen waren nodig door het overlijden of het ontslag van een aantal leden van het Comité. De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat een vergoeding toekent aan de Belgische grensarbeiders in Nederland en Frankrijk. (persbericht 9 van 22/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat +een kleine wijziging aanbrengt aan het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 over de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor de artikels 14 en 15 van de wet houdende budgettaire en diverse bepalingen in werking treden op 1 april 1999. Deze bepalingen gaan over de leeftijdstoelagen bij de kinderbijslag voor kinderen die ouder zijn dan 18 jaar. Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de manier bepaalt waarop personeelsleden van het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers overgaan naar de administratieve cel bij het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering. Het ontwerp past het Koninklijk Besluit van 1 februari 1999 aan. Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over het statuut van en de controle op de maatschappijen voor onderlinge borgstelling. (persbericht 10 van 22/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de+ reders in de koopvaardijsector vrijstelt van de bijdragen voor de sociale zekerheid. (persbericht 11 van 22/04/1999) De Ministerraad besprak de problematiek van het tekort aan K- bedden +in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (persbericht 12 van 22/04/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de organisatie van de openbare kredietsector en van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen m.b. t. het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het Koninklijk Besluit van 20 juli 1970 over de BTW-tarieven wijzigt. Hierdoor worden de psychiatrische verzorgingstehuizen en het beschut wonen gelijkgesteld met de sociale woningen. Zo kunnen ook zij genieten van het verlaagd BTW-tarief van 12% voor de onroerende werken voor de bouw ervan. (persbericht 13 van 22/04/1999) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de fiscale aftrekbaarheid van giften aan culturele instellingen. Het ontwerp voegt een aantal instellingen toe aan de lijst van erkende instellingen. Giften van ten minste 1.000 frank aan deze instellingen zijn binnen bepaalde perken aftrekbaar van het totale netto-inkomen. Daarnaast nam de Ministerraad kennis van het jaarverslag 1998 van de Interdepartementale Preventiecel (IPC). (persbericht 14 van 22/04/1999) De Ministerraad keurde tevens de tekst goed met het Belgisch +standpunt over de actie tegen de antipersoonsmijnen. Dit standpunt werd gezamenlijk overlegd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Landsverdediging en het Staatssecretariaat voor Ontwikkelingssamenwerking. (persbericht 15 van 22/04/1999) De Ministerraad ging akkoord met de procedure van beperkte +offerte-aanvraag voor de levering van materieel en de uitvoering van prestaties voor de Tanzaniaanse spoorwegen. (persbericht 16 van 22/04/1999) De Ministerraad nam kennis van de resultaten van de studie "Analyse +van de Belgische ontwikkelingshulp op het vlak van flow back en binding". Deze studie werd uitgevoerd door het adviesbureau Deloitte & Touche. De Ministerraad besliste om het standpunt van de Regering bij te werken over het verlenen van hulp aan arme landen met een zware schuldenlast bij te werken. (persbericht 17 van 22/04/1999)