22 dec 1995 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 22 december 1995

De Ministerraad vergaderde vrijdag 22 december 1995, op Hertoginnedal, van 9.00 uur tot 14.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister houdt om 16.00 uur een persconferentie in de perszaal van het kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom Hertogstraat 4. De Belgische Regering wil de indirecte bilaterale samenwerking met Zaïre versterken. Vanuit de bekommernis om tegemoet te komen aan de onmiddellijke en steeds duidelijker wordende sociale noden van de Zaïrese bevolking, nam de Belgische Regering een reeks maatregelen ( persbericht 1 van 22/12/1995) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed dat de gerechtelijke achterstand moet wegwerken bij de Raad van State. ( persbericht 2 van 22/12/1995) Ook breidde de Ministerraad het toepassingsgebied uit van het Voordeelbanenplan tot de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die ouder zijn dan 50 jaar en die reeds minstens 6 maanden ononderbroken volledig werkloos zijn. ( persbericht 3 van 22/12/1995) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed ter bevordering van de tewerkstelling in de tuinbouwsector. ( persbericht 4 van 22/12/1995) Tevens keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed dat de belastingprocedure wijzigt. In uitvoering van het Meerjarenplan voor de werkgelegenheid verlengde de Ministerraad de duur van de loopbaanonderbreking voor ambtenaren van 5 tot 6 jaar. ( persbericht 5 van 22/12/1995) Tevens keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de +openbaarheid van bestuur regelt in de gemeenten en provincies. Deze openbaarheid is van toepassing op alle provinciale en gemeentelijke overheden. De intercommunales en de OCMW's worden echter uitgesloten van de toepassing van deze wet. ( persbericht 6 van 22/12/1995) De Ministerraad heeft eveneens beslist om de bestaande +preventiecontracten met de steden en gemeenten in 1996 te verlengen en met 7 bijkomende gemeenten een nieuw contract af te sluiten voor een bedrag van 160.025.000 frank. ( persbericht 7 van 22/12/1995) De Ministerraad heeft tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd, dat voor 1996 het deel van de BTWontvangsten voor de financiering van de sociale zekerheid +vaststelt op 13, 47%. Op basis van de geraamde BTW-ontvangsten voor 1996, zal deze financiering 80 miljard bedragen. Hierbij komt nog 22,4 miljard aanvullende crisisbelasting. ( persbericht 8 van 22/12/1995) De Minister van Wetenschapsbeleid werd belast met de uitvoering van +het Plan voor de wetenschappelijke en technische ondersteuning van de informatiemaatschappij. ( persbericht 9 van 22/12/1995) Daarnaast nam de Ministerraad kennis van de beslissingen die genomen +werden door de Europese Top, die op 15 en 16 december jl. te Madrid werd gehouden. Deze beslissingen betroffen hoofdzakelijk de werkgelegenheid, de gemeenschappelijke munt en de Intergouvernementele Conferentie. ( persbericht 10 van 22/12/1995) Om de nieuwe start van "Europalia Turkije" optimaal te +laten verlopen heeft de Ministerraad beslist om de tweede schijf subsidies, 30 miljoen frank, zo spoedig mogelijk in 1996 uit te betalen. ( persbericht 11 van 22/12/1995) De Ministerraad stemde tevens in met de dekking door de Nationale Delcrederedienst, voor rekening van de Staat, van het project dat door de firma SNC-Lavalin ingediend werd. Dit project betreft de uitbreiding van de installaties van het gasveld van Rhourde Nouss in Algerije. ( persbericht 12 van 22/12/1995) * * * De Ministerraad besliste de eerste schijf van 25% van het federaal programma van de openbare investeringen vrij te geven voor de periode januari - maart 1996. ( persbericht 13 van 22/12/1995) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ dat de financiële bijdrage voor 1995 uit het Oriëntatiefonds toekent aan de N.M.B.S. en aan De Post. ( persbericht 14 van 22/12/1995) Daarnaast werd het bedrag vastgesteld van de administratiekosten +waarop de ziekenfondsen recht hebben in 1995 en 1996. ( persbericht 15 van 22/12/1995) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed voor de overdracht van de wiskundige reserves van de renten naar de Rijksdienst voor Pensioenen. ( persbericht 16 van 22/12/1995) Verder stelde de Ministerraad het bedrag voor de financiering van de administratieve omkadering van de PWA's voor 1996 vast op 900 miljoen frank. Dit is hetzelfde bedrag als voor 1995. De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de verdeling van het bijzondere krediet aan gemeenten op wiens grondgebied zich eigendommen bevinden die zijn vrijgesteld van de onroerende voorheffing. ( persbericht 17 van 22/12/1995) Ook wijzigde de Ministerraad de regeling van de belastingvrijstelling+ voor het bijkomend personeel dat voor wetenschappelijk onderzoek tewerkgesteld wordt. ( persbericht 18 van 22/12/1995) Tevens nam de Ministerraad een reeks maatregelen i.v.m. de structuur +van de Belgische financiële markten. ( persbericht 19 van 22/12/1995) De Ministerraad heeft eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goedgekeurd dat Richtlijn 95/7/CE van de Raad van de Europese Unie van 10 april 1995 omzet in Belgisch recht. Deze richtlijn voert enkele vereenvoudigingen in inzake BTW, met name inzake het toepassingsgebied van bepaalde vrijstellingen. ( persbericht 20 van 22/12/1995) De Ministerraad hechtte zijn principiële goedkeuring aan de +verlenging met 1 jaar van het contract van Compagnie Internationale des Wagonslits et des Trains (C.I.W.L.T.) voor de restauratie en de verkoop aan boord van de schepen van de Regie voor Maritiem Transport (R.M.T.). Tevens werd beslist om tot 31 december 1999 de vrijstelling van accijnzen voor zware stookolie met laag zwavelgehalte te verlengen voor de landbouwsector. ( persbericht 21 van 22/12/1995) Verder werd ook de winstverdeling van de Nationale Loterij voor het +dienstjaar 1996 vastgelegd. ( persbericht 22 van 22/12/1995) In het kader van de uitvoering van de begroting 1996 keurde de +Ministerraad na advies van de Raad van State het voorontwerp van wet goed houdende sociale bepalingen. Hierbij werd een ontwerp van amendement goedgekeurd i.v.m. de uitbetalingswijze van de gezinsbijslag voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven. In hetzelfde kader keurde de Ministeraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de maatregel i.v.m. de geneesmiddelentaks verlengt. De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor het mandaat van dhr. A. Leysen als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg, met een tweede periode van 1 jaar wordt verlengd. De Ministerraad legde ook het taalkader vast van de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid. De Ministerraad keurde verder twee onderhandse overeenkomsten goed voor de uitvoering van studieopdrachten in het kader van de samenwerkingsakkoorden voor de bevordering van de Hoofdstedelijke Rol van Brussel. ( persbericht 23 van 22/12/1995) Tevens ging de Ministerraad akkoord met drie huurvoorstellen i.v.m. de huisvesting van het Voerense arrondissementscommissariaat, parkeerplaatsen in Brussel voor het +Ministerie van Economische Zaken en i.v.m. opslagplaatsen voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent. In het kader van de oprichting van een nieuwe Europese School te Elsene, machtigde de Ministerraad de Minister van Ambtenarenzaken om over te gaan tot een beperkte offerteaanvraag voor het Perceel 2 (verwarming, ventilatie, en airconditionering). De Ministerraad ging eveneens akkoord met drie aankopen voor het Belgisch Leger. ( persbericht 24 van 22/12/1995) en met de levering van meetapparatuur voor de nieuwe mijnenvegers. De opdracht wordt toegewezen aan de firma British Aerospace (BAe/Sema), voor een bedrag van 121 miljoen frank. ( persbericht 25 van 22/12/1995) Verder machtigde de Ministerraad de Rijkswacht tot het sluiten van +een onderhandse overeenkomst met de firma Ram Communications Consultants LTD voor het leveren van technische assistentie en advies in het kader van het deel radiocommunicatie van het project ASTRID. ( persbericht 26 van 22/12/1995) In uitvoering van het "Globaal Plan" keurde de Ministerraad+ twee projecten goed in het kader van de financiële ondersteuning van alternatieve gerechtelijke maatregelen. ( persbericht 27 van 22/12/1995) De Ministerraad heeft eveneens beslist een krediet van 127,9 miljoen +frank vrij te maken voor "duurzame ontwikkeling". Hiermee wil de Ministerraad de versnippering voorkomen van de wetenschappelijke teams die op dit vlak actief zijn. ( persbericht 28 van 22/12/1995) De Ministerraad ging er eveneens mee akkoord dat de zetel van de +Mondiale Douane Organisatie te Brussel blijft. Daarom besliste de Ministerraad dat de Belgische Staat een jaarlijkse tussenkomst van 32.614.362 frank zal blijven betalen. Ook paste de Ministerraad de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (BDBH) aan de recente staatshervorming aan. ( persbericht 29 van 22/12/1995) De Ministerraad ook tevens 5 voorontwerpen van wet goed m.b.t. de +goedkeuring van internationale verdragen. ( persbericht 30 van 22/12/1995) De Ministerraad heeft verder kennis genomen van de voorbereidingen +van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om volgend jaar in samenwerking met de Federale Voorlichtingsdienst een informatiecampagne en een publiek debat op gang te brengen over de Intergouvernementele Conferentie van 1996. ( persbericht 31 van 22/12/1995)