22 dec 2000 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 22 december 2000

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 22 december 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister kondigde aan dat de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goedkeurde over de hervorming van de asielprocedure. De voorontwerpen worden voorgelegd aan de Raad van State(persbericht 1 van 22/12/2000). De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het opeisingsrecht van verlaten gebouwen mogelijk maakt. Met dit ontwerp wordt artikel 66 van de programmawet uitgevoerd. Artikel 66 bepaalt dat het opeisingsrecht als bijkomend middel kan worden aangewend indien een dringende verhoging van de opvangcapaciteit noodzakelijk is voor kandidaat-vluchtelingen. (persbericht 2 van 22/12/2000) De Eerste Minister deelde verder mee dat bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) de huidige Commissaris-generaal Luc De Smet zijn ontslag heeft ingediend. Hij zal worden vervangen door de heer Pascal Smet. De heer Smet werd op 1 februari 1998 aangeduid tot Adjunct-Commissaris bij het CGVS. Op 1 november 1999 werd hij adjunct-kabinetschef van de Minister van Binnenlandse Zaken waar hij het vreemdelinge- en asielbeleid opvolgde. De Eerste Minister bevestigde tevens dat de grenscontroles tussen 26 december 2000 en 10 januari 2001 opnieuw ingevoerd worden. Deze controles passen in het kader van de asielhervorming en meer bepaald in het kader van de vervanging van de financiële hulp door materiële hulp aan kandidaat-vluchtelingen. Vanaf 10 januari 2001 kunnen kandidaat-vluchtelingen enkel nog beroep doen op materiële hulp. Tot dan moet de bijkomende instroom van vluchtelingen zo veel mogelijk beperkt worden. De Ministerraad vraagt de NMBS om uiterlijk op 31 januari 2001 een uitvoerig vergelijkend verslag op te stellen m.b.t. de verschillende alternatieven voor de treinverbindingen tussen Brussel en omgeving. Dit met het oog op de realisatie van nieuwe spoorweginfrastructuren.(persbericht 3 van 22/12/2000) De Eerste Minister heeft het kernkabinet tevens twee voorstellen overgemaakt m. b.t. de NMBS. Om het beheer van de NMBS aan te passen wil de Eerste Minister het principe van de "corporate governance" invoeren. Hierbij wordt rekening gehouden met de budgettaire lijnen die werden vastgelegd in de federale beleidverklaring van 17 oktober 2000. Daarnaast stelde de Eerste Minister een investeringsplan 2001-2010 voor. Deze voorstellen zullen besproken worden op het kernkabinet van 8 januari 2001. De Eerste Minister deelde mee dat ook het dossier m.b.t. de ecotaxen besproken werd. De huidige wet kan niet uitgevoerd worden. Er zal een nieuw systeem uitgewerkt worden tegen 31 maart 2001. Voor 30 juni 2001 zal m.b.t. deze nieuwe regeling een samenwerkings-akkoord afgesloten worden met de Gewesten. Op die manier moet tegen eind 2001 de nieuwe regeling van kracht zijn. Wel is nu reeds vastgelegd dat voor bijvoorbeeld de drankverpakkingen een voldoende groot verschil zal worden gecreëerd tussen herbruikbare en wegwerpverpakkingen. Het doel is om het gedrag van de consumenten en de producenten te wijzigen. Er zal voor 31 maart 2001 met de betrokken sectoren overleg gepleegd worden. Ook werd beslist om de opvolgingscommissie m.b.t. ecotaxen af te schaffen en te vervangen door het Ministerie van Financiën. De Ministerraad nam kennis van het derde opvolgingsrapport m.b.t. de omzetting en toepassing van het Europees recht in België. Dit verslag bespreekt meer bepaald de uitvoering van het «Actieplan Omzetting». Dit is meteen het laatste verslag van regeringscommissaris Willockx. De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken zal de omzetting van Europese richtlijnen verder opvolgen.(persbericht 4 van 22/12/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad het principe en de uitvoering goed van de vijfde fase van het programma van de Interuniversitaire attractiepolen (IUAP's).(persbericht 5 van 22/12/2000) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor het Instrumentenmuseum gescheiden wordt van het Koninklijk Muziekconservatorium. Het Instrumentenmuseum zal voortaan behoren tot de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG).(persbericht 6 van 22/12/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de eigendomsoverdracht regelt naar de Vlaamse en Franse gemeenschap van goederen die gebruikt worden voor de huisvesting van het Koninklijk Muziekconservatorium Brussel en het «Conservatoire royal de Musique de Bruxelles». (persbericht 7 van 22/12/2000) De Eerste Minister deelde tevens meer dat de Minister een aantal beslissingen nam m.b.t. het leger. Het gaat om: een opdracht voor de aankoop en de installatie van een zogenaamd 'Instrument Landing System' (ILS) voor de basis van Beauvechain.(persbericht 8 van 22/12/2000) een opdracht voor de tewerkstelling van personeel gespecialiseerd in informatica en telecommunicatie. Het gaat om personeel in de Centra voor Informatieverwerking van Landsverdediging.(persbericht 9 van 22/12/2000) een contract met de firma "BAE Systems" voor de huur van een elektronisch evaluatiesysteem van de vliegoefeningen voor de F16's.(persbericht 10 van 22/12/2000) Verder nam de Ministerraad een aantal beslissingen m.b.t. ambtenarenzaken: een ontwerp van Koninklijk Besluit over de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.(persbericht 11 van 22/12/2000) de ontwerpen van Koninklijke Besluit voor de indienstneming van contractuelen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften in het jaar 2001.(persbericht 12 van 22/12/2000) een ontwerp van Koninklijk Besluit over de evaluatie van de personeelsleden van de federale overheidsdiensten.(persbericht 13 van 22/12/2000) het voorstel voor de toewijzing van de attachés in human resources aan de federale ministeries.(persbericht 14 van 22/12/2000) een voorontwerp van wet dat de federale overheidsdiensten machtigt om zich te verenigen voor de uitvoering van werkzaamheden m.b.t. het informatiebeheer en de informatieveiligheid.(persbericht 15 van 22/12/2000) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor personeel ter beschikking gesteld wordt van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).(persbericht 16 van 22/12/2000) De Ministerraad keurde de contracten goed m.b.t. de organisatie van de opleiding van de dierenartsen van het Instituut voor Veterinaire Keuring in samenwerking met de faculteiten diergeneeskunde van de universiteiten van Gent en van Luik.(persbericht 17 van 22/12/2000) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het bedrag en de betalingsmodaliteiten bepaalt van de monopolierente die de Nationale Loterij moet betalen voor het begrotingsjaar 2000.(persbericht 18 van 22/12/2000) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones. Deze beslissing past in het kader van de politiehervorming.(persbericht 19 van 22/12/2000) De Ministerraad legde tevens de laatste hand aan de wetgeving m.b.t. de kansspelen. (berichten persbericht 20 van 22/12/2000, persbericht 21 van 22/12/2000 en persbericht 22 van 22/12/2000) Verder bevestigde de Ministerraad het akkoord over de blootstellingnorm van onder meer GSM-masten.(persbericht 23 van 22/12/2000) Ook besliste de Ministerraad om een afwijking toe te staan aan een aantal organen met adviserende bevoegdheid m.b.t. de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen.(persbericht 24 van 22/12/2000). Daarnaast keurde de Ministerraad een aantal ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de inschrijving van voertuigen.(persbericht 25 van 22/12/2000) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over het vervoer van gasachtige en andere producten via leidingen.(persbericht 26 van 22/12/2000) Ook keurde de Ministerraad de ontwerpen van Koninklijk Besluit goed voor de erkenning van het Instituut voor Radio-elementen (IRE), Belgoprocess (B.P.), de Universiteit Gent (UG) en de Commissie der Europese Gemeenschappen (EC) als exploitanten van een kerninstallatie.(persbericht 27 van 22/12/2000) De Ministerraad nam ook een aantal beslissingen m.b.t. de sociale zekerheid: een ontwerp van Koninklijk Besluit dat de bevriezing van het aantal diensten voor radiotherapie verlengt.(persbericht 28 van 22/12/2000) een ontwerp van Koninklijk Besluit dat het budget voor 2000 m.b.t. de revalidatieverstrekkingen aanpast.(persbericht 29 van 22/12/2000) een ontwerp van Koninklijk Besluit over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het ontwerp wijzigt de voorwaarden en de regels m.b.t. de derdebetalersregeling voor bepaalde geneeskundige verstrekkingen.(persbericht 30 van 22/12/2000) de definitieve regeling m.b.t. de supplementen voor verstrekkingen verleend aan patiënten die op hun verzoek opgenomen zijn in een kamer voor twee of meerdere personen of die om medische redenenen in een éénpersoonskamer liggen. (persbericht 31 van 22/12/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de activering van de faillissementsverzekering voor zelfstandigen.(persbericht 32 van 22/12/2000) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waarbij vanaf 1 januari 2001 de periode van niet-vergoedbare primaire arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen op 1 maand gebracht wordt. Tot nog toe gold een periode van drie maanden.(persbericht 33 van 22/12/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waarin de federale steun voor 2000 aan de onderzoeksprojecten van de Collectieve Centra vastgelegd wordt.(persbericht 34 van 22/12/2000) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de structuur en de accijnstarieven voor minerale olie.(persbericht 35 van 22/12/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de Belgische Technische Coöperatie (BTC).(persbericht 36 van 22/12/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad het voorstel goed voor de steun aan de Palestijnse delegatie in Brussel in het kader van het vredesproces. Het gaat om een bedrag van 1.720.000 frank.(persbericht 37 van 22/12/2000) De Ministerraad keurde ook de planning goed van de militaire operaties in het buitenland voor 2001.(persbericht 38 van 22/12/2000) Verder ging de Ministerraad akkoord met een aantal nieuwe projecten van het Belgische leger in Benin. Het gaat meer bepaald om de renovatie van een medisch-sociaal centrum en het opruimen van een schietterrein door Beninse en Belgische ontmijners.(persbericht 39 van 22/12/2000) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed voor de instemming met het Protocol van Kyoto bij het verdrag van de Verenigde Naties m.b.t. de klimaatverandering.(persbericht 40 van 22/12/2000)