22 feb 2002 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 22 februari 2002

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 22 februari 2002 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft de nadruk gelegd op het princiepsakkoord dat afgesloten werd tussen de Federale regering, de Vlaamse regering en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een coherent geluidsbeleid tijdens de nacht voor en rond de luchthaven van Brussel-Nationaal. Een kerncomité heeft de begrotingscontrole behandeld. De Eerste Minister heeft eraan herinnerd dat 2002 oorspronkelijk een moeilijk begrotingsjaar zou zijn, maar dat uiteindelijk de begroting 2002 in evenwicht zou kunnen zijn. Voorzichtigheid blijft echter geboden. Een nieuw kerncomité zal volgende dinsdag vergaderen over de. De Ministerraad heeft eveneens een akkoord bereikt over de toekomst van "ABX Logistics". Een holding zal opgericht worden die een lening kan afsluiten met privépartners. (persbericht 1 van 22/02/2002) Met betrekking tot het dossier van de nuclaire centrales, heeft de Eerste Minister aangekondigd dat de besprekingen in de laatste rechte lijn waren en dat het dossier gefinaliseerd wordt op dinsdagavond. De Ministerraad nam bovendien de volgende beslissingen: negen ontwerpen van koninklijk besluit rond het organiek statuut van de wetenschappelijke instellingen van de Staat (persbericht 2 van 22/02/2002). een voorontwerp van wet tot uitvoering van de Europese richtlijnen inzake gereglementeerde beroepen (persbericht 3 van 22/02/2002). de bijakte nr. 7 van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de federale investeringen bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te promoten (persbericht 4 van 22/02/2002). een voorontwerp van wet dat sommige bepalingen wijzigt van het tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek (persbericht 5 van 22/02/2002). een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de minimale erkenningscriteria waaraan een bemiddelaar in familiezaken moet voldoen en de vergoeding van de bemiddelaar in familiezaken (persbericht 6 van 22/02/2002). de mogelijkheid voor de buitendiensten van de Staatsveiligheid en de Strafinrichtingen om over te gaan tot aanwervingen om hun kader aan te vullen (persbericht 7 van 22/02/2002). een ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de indienstneming van bijkomende contractuelen "uitzonderlijke en tijdelijke behoeften" in 2002 voor het gesloten centrum voor minderjarige delinquenten te Everberg (persbericht 8 van 22/02/2002). een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het statuut van de leden van het controleorgaan belast met het informatiebeheer van de politiediensten, meer bepaald de statutaire regels van deze leden (persbericht 9 van 22/02/2002). een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toekenning van een éénmalige toelage aan sommige personeelsleden van de geïntegreerde politie van boventallige zones (persbericht 10 van 22/02/2002). twee ontwerpen van koninklijk besluit waarbij aan sommige ambtenaren en beambten van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen alsook toelating om het identificatienummer ervan te gebruiken (persbericht 11 van 22/02/2002). de verlenging van het huurcontract van een aantal gebouwen, bezet door de Europese Commissie (persbericht 12 van 22/02/2002). de aanduiding van de piloot federale overheidsdiensten (FOD's) en ministeries die de nieuwe begrotingscyclus voor het komende begrotingsjaar zullen invoeren (persbericht 13 van 22/02/2002). een ontwerp van koninklijk besluit over de herverdeling van de arbeid in de openbare sector (persbericht 14 van 22/02/2002). een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de maatschappelijke zekerheid van het academisch personeel (persbericht 15 van 22/02/2002). de definitie van een hervormingsontwerp tot vereenvoudiging en uniformering van de procedure van economische regelgeving (persbericht 16 van 22/02/2002). een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen en het voorontwerp van koninklijk besluit houdende de organisatie en de samenstelling van het Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (persbericht 17 van 22/02/2002). een voorontwerp van wet tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert (persbericht 18 van 22/02/2002). een begrotingsberaadslaging betreffende de toelagen aan werkloze piloten. Deze toelagen dienen als tussenkomst in de huur van vluchtsimulatoren om aan de piloten toe te laten hun bevoegdverklaring te behouden (persbericht 19 van 22/02/2002). een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (persbericht 20 van 22/02/2002). het principe van een overgangsperiode voor de regionalisatie van de landbouw. Deze periode gaat in op 1 januari 2002 en eindigt op 15 oktober 2002 (persbericht 21 van 22/02/2002). het verlenen van een exportkrediet aan Cockerill Mechanical Industries, voor de installatie van een nieuwe productielijn voor de galvanisatie van platen voor de firma Borcelic, in Turkije (persbericht 22 van 22/02/2002). een overeenkomst betreffende het vervoer van militair materieel van Zeebrugge naar Thessaloniki en terug, in het kader van de aflossing van de Belgische Strijdkrachten in Kosovo (persbericht 23 van 22/02/2002).