22 jun 2001 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 22 juni 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 22 juni 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister kondigde aan dat de Ministerraad de hervorming van het handelsregister goedkeurde. Deze bevoegdheid werd overgeheveld van de Minister van Justitie naar de Minister van Landbouw en Middenstand. De Eerste Minister herinnerde eraan dat het voorontwerp van wet over het handelsregister het volgende omvat: de invoering van een uniek bedrijfsnummer voor alle bedrijven; de raadpleging ervan door middel van een 'universal message engine'; inpassing in de kruispuntbank. De doelstellingen van deze hervorming zijn: de administratieve vereenvoudiging bij het opstarten van een bedrijf of voor een handelaar die een handelszaak wil opstarten; de verwezenlijking van een deel van het e-government; het handhaven van de juridische zekerheid van de handelaar/ondernemer ten opzichte van derden. De Eerste Minister benadrukte vervolgens het belang van de "tweede trein" maatregelen betreffende de invoering van de euro in de wetten en Koninklijke Besluiten. (persbericht 1 van 22/06/2001) Hij wees ook op de circulaire die alle verantwoordelijke diensten uitnodigt de termijnen te respecteren voor het indienen van de vereiste boekhoudkundige gegevens bij de dienst Algemene Comptabiliteit. Het doel ervan is een inhaalbeweging te maken voor het indienen van de algemene rekening van de Staat. (persbericht 2 van 22/06/2001) De Eerste Minister heeft zich dan verheugd over de hervorming van de adoptie. Het door de Ministerraad aangenomen voorontwerp van wet dat de adoptie hervormt biedt een betere bescherming van de kinderen in overeenstemming met de Conventie van Den Haag. Het moderniseert ook het adoptierecht dat voortaan dichter bij de burger zal staan. (persbericht 3 van 22/06/2001) Een tweede voorontwerp van wet moet ons burgerlijk recht moderniseren. Het gaat om een voorontwerp van wet dat het huwelijk openstelt voor personen van hetzelfde geslacht en dat een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek wijzigt. (persbericht 4 van 22/06/2001) De Eerste Minister kondigde aan dat het Actieplan voor Centraal-Afrika op woensdag 27 juni aan het Parlement voorgesteld zal worden. Het plan werd door de Ministerraad goedgekeurd, maar er moet nog redactioneel werk op verricht worden. Op voorstel van de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming. (persbericht 5 van 22/06/2001) Op voorstel van de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat betrekking heeft op de bescherming van proefdieren. (persbericht 6 van 22/06/2001) Op voorstel van de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot het op de markt brengen van biociden.(persbericht 7 van 22/06/2001) Op voorstel van de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen en de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek keurde de Ministerraad, na advies van de Raad van State, een voorontwerp van wet goed rond maatregelen inzake gezondheidszorg. (persbericht 8 van 22/06/2001) Op voorstel van de Minister van Werkgelegenheid heeft de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd betreffende de mogelijkheid voor oudere werklozen en bruggepensioneerden om in de Europese Unie te verblijven. De Ministerraad heeft beslist het ontwerp voor te leggen aan de Raad van State voor advies binnen de maand. (persbericht 9 van 22/06/2001) Op voorstel van de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen heeft de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd tot oprichting van de VZW "Compte individuel multisectoriel-Multisectoriele Individuele Rekening, afgekort: "CIMIRE". (persbericht 10 van 22/06/2001) Op voorstel van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu keurde de Ministerraad een koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit inzake de nomenclatuur voor rolwagens. (persbericht 11 van 22/06/2001) Op voorstel van de Minister van Begroting keurde de Ministerraad de vrijgeving goed van een derde schijf van 25% van het federaal programma van de openbare investeringen voor 2001. Dit programma is het deel van de begroting waar alle uitgaven worden samengebracht die als investeringen voorzien zijn. Elk jaar worden door de Ministerraad om de drie maanden schijven van 25 % van het programma vrijgemaakt, overeenkomstig de budgettaire ruimte die op dat ogenblik beschikbaar is. (persbericht 12 van 22/06/2001) Op voorstel van de Minister van Financiën, heeft de Ministerraad hem de toelating verleend om een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie te starten, dit om een overeenkomst af te sluiten voor het onderhoud van bureauticatoestellen. (persbericht 13 van 22/06/2001) Op voorstel van de Minister van Landsverdediging verleende de Ministerraad aan laatstgenoemde de toelating om een samenwerkingsakkoord (AC, Arrangement de Coopération) te ondertekenen tussen België en Frankrijk met het oog op de samenwerking voor het ontwikkelen en bouwen van de satelliet Hélios II. (persbericht 14 van 22/06/2001) Op voorstel van de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek heeft de Ministerraad deze laatste opgedragen overleg te organiseren met de bevoegde ministers voor wat betreft de aankoop van een visserijwachtschip voor gemengd gebruik (zeewaardig patrouillevaartuig) voor rekening van de Staat met een gedeeltelijke subsidiëring via de door de Europese Commissie toegestane middelen. (persbericht 15 van 22/06/2001) Op voorstel van de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties verleende de Ministerraad toelating aan de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties om de Regie der Gebouwen te belasten met het huren (contract met een vaste termijn van 9 jaar) van 2 verdiepingen, in casu de 7de en 8ste verdieping alsook 24 parkeerplaatsen in het gebouw North Plaza B gelegen aan de Koning Albert II laan in het Noordkwartier te Brussel. Deze lokalen en parkeerplaatsen worden gehuurd ten behoeve van het Ministerie van Economische Zaken en meer bepaald van het Bestuur voor Energie. (persbericht 16 van 22/06/2001) Op voorstel van de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties heeft de Ministerraad zijn goedkeuring gegeven voor het vernieuwen van de huurovereenkomst van het gebouw gelegen H. Geeststraat, 74-80 te Leuven dat sinds 1 november 1982 de Directe Belastingen herbergt. (persbericht 17 van 22/06/2001) Op voorstel van de Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen, keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de weging van de management - en staffuncties in de Federale Openbare Diensten waarbij ook hun lonen worden vastgelegd. (persbericht 18 van 22/06/2001) Op voorstel van de Minister van Justitie keurde de Ministerraad een ontwerp van amendement goed en een ontwerp van Koninklijk Besluit rond het taalgebruik in gerechtszaken. (persbericht 19 van 22/06/2001) Op voorstel van de Minister van Justitie keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister. (persbericht 20 van 22/06/2001) Op voorstel van de Minister van Justitie ging de Ministerraad akkoord met het concept "Centraal Technische Interceptiefaciliteit" (CTIF). Het gaat hier om de aankoop en het in plaats stellen van een volledig nieuw interceptiesysteem. (persbericht 21 van 22/06/2001) Op voorstel van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de Minister van Justitie keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarin de voorwaarden betreffende de uitoefening van de opdrachten van het controleorgaan op het politieambt worden vastgesteld. op het politieambt. (persbericht 22 van 22/06/2001) Op voorstel van de Minister van Binnenlandse Zaken keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State. (persbericht 23 van 22/06/2001) Op voorstel van de Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen, van de Minister van Landsverdediging en van de Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties heeft de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd over de overplaatsing van sommige personeelsleden van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie naar het Ministerie van Landsverdediging. (persbericht 24 van 22/06/2001) Op voorstel van de Minister van Buitenlandse Zaken keurde de Ministerraad een uitgave ten bedrage van 4.925.000 Bef die de kosten moet dekken van de B-FAST oefening in Benin. (persbericht 25 van 22/06/2001)