22 mrt 2000 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 22 maart 2000

De Ministerraad vergaderde op woensdag 22 maart 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 9.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister kondigde aan dat de besprekingen over de modernisering van het openbaar verdergezet zullen worden op maandagavond 27 maart 2000 en dat alle beslissingen bevestigd zullen worden op de Ministerraad van vrijdag 31 maart. Op die manier kan de volksraadpleging over de modernisering zoals gepland eind mei plaatsvinden. De Ministerraad keurde verder - in een tweede lezing - een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor in alle federale ministeries human-resourcescellen worden opgericht. Dit ontwerp legt de aanwerving van 14 deskundigen in human resources (interne of externe kandidaten) vast. Zij zullen voor een periode van 4 jaar in dienst treden. Na 4 jaar zal een evaluatie plaatsvinden. (persbericht 1 van 22/03/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad - in een tweede lezing - een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de manier bepaalt waarop een gedelegeerd bestuurder (interne of externe kandidaten) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen zal worden aangewezen. Ook de selectieprocedure wordt vastgelegd. (persbericht 2 van 22/03/2000) Ook machtigde de Ministerraad het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) om, via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking een contract af te sluiten voor een consultancy-opdracht. Het gaat om een opdracht in het kader van de procedure voor de toekenning van vergunningen voor mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie. Er kunnen 4 vergunningen toegekend worden. (persbericht 3 van 22/03/2000) De Eerste Minister besprak tevens de goedkeuring van een voorontwerp van wet goed voor de hervorming van de adoptie. Hiermee wordt het Verdrag van Den Haag van 1993 omgezet in Belgisch recht. Door het voorontwerp zullen niet enkel individuen en gehuwden, maar ook samenlevenden van een verschillend geslacht die minstens 3 jaar samenwonen een kind kunnen adopteren. (persbericht 4 van 22/03/2000) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de voogdij over minderjarigen hervormt. De hervorming past de bepalingen aan die reeds in voege zijn sinds de zogenaamde Code Napoleon van 1805. De familieraad wordt afgeschaft en de rol van de vrederechter wordt uitgebreid. (persbericht 5 van 22/03/2000) De Ministerraad nam eveneens twee beslissingen i.v.m. het Europees voetbalkampioenschap Euro 2000. De Ministerraad ging meer bepaald akkoord om in het kader van het Europees voetbalkampioenschap Euro 2000 een omvangrijk preventieproject op te zetten. Een budget van 53 miljoen frank wordt verdeeld onder de 4 gaststeden en de steden waar supporters door reizen of onthaald worden. (persbericht 6 van 22/03/2000) De Ministerraad nam ook kennis van het mobiliteitsplan voor het openbaar vervoer tijdens het Europees voetbalkampioenschap. (persbericht 7 van 22/03/2000) De Ministerraad ging verder akkoord om een audit te laten uitvoeren om het Teleradnet, dat in België de radioactiviteit meet, beter te doen functioneren. (persbericht 8 van 22/03/2000) De Ministerraad nam tevens kennis van een nota van de Minister van Binnenlandse Zaken over de stand van zaken m.b.t. de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). (persbericht 9 van 22/03/2000) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de wijziging van het Koninklijk Besluit dat de windhoos die op 14 augustus 1999 in bepaalde gemeenten van Henegouwen en Vlaams-Brabant plaatsvond, als algemene ramp bestempelde. Ook bakende het gewijzigde Koninklijk Besluit de geografische uitgestrektheid van deze ramp af. Vier andere erkenningen als ramp zullen besproken worden tijdens de Ministerraad van 31 maart. (persbericht 10 van 22/03/2000) De Ministerraad keurde verder twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de minimumpensioenen. Door deze ontwerpen worden de minimumpensioenen in de regeling van de werknemers en in de regeling van de zelfstandigen, evenals het gewaarborgd inkomen voor bejaarden verhoogd vanaf 1 juli 2000. Het gaat om de uitvoering van een beslissing in het kader van de begroting 2000. (persbericht 11 van 22/03/2000) De Eerste Minister deelde ook mee dat 6 ontwerpen van Koninklijk Besluit en 2 voorontwerpen van wet werden goedgekeurd in uitvoering van het "Wie Werkt Wint-programma" dat op vrijdag 17 maart werd voorgesteld. De Ministerraad nam tevens kennis van twee nieuwe ontwerpen van Koninklijk Besluit m.b.t. het zogenaamde "Rosettaplan" (startbaanovereenkomsten). De twee betrokken mininsters (Werkgelegenheid en Sociale Zaken) werden gemachtigd om over deze voorstellen overleg te plegen met de 3 regio's. De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het "Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle" toegang verleent tot het Rijksregister voor de natuurlijke personen. Ook kan deze organisatie gebruik maken van het identificatienummer van het Rijksregister. (persbericht 12 van 22/03/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de detachering van arrondissementscommissarissen en adjunct-arrondissementscommissarissen. (persbericht 13 van 22/03/2000) De Ministerraad ging akkoord met de ontwerpregeling i.v.m. de loopbaanonderbreking voor de personeelsleden bij de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT). (persbericht 14 van 22/03/2000)