22 mrt 2001 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 22 maart 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 22 maart 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister deelde mee dat de Ministerraad de verschillende samenwerkingsakkoorden goedkeurde in uitvoering van het Lambermontakkoord. De samenwerkingsakkoorden m.b.t. het 'eurovignet' en de verkeersbelasting zullen verder afgerond worden in onderling overleg tussen Gewesten. Het samenwerkingsakkoord m.b.t. de ecotaksen werd niet goedgekeurd. De Ministerraad heeft immers beslist om dit verder op federaal niveau te behandelen. De Ministerraad keurde tevens de twee ontwerpen van bijzondere wet goed. Het gaat om: - het voorontwerp van bijzondere wet m.b.t. de overdracht van diverse bevoegdheden aan de Gewesten en Gemeenschappen; - het voorontwerp van bijzondere wet over de herfinanciering van de Gemeenschappen en de uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de beheersovereenkomst die afgesloten zal worden tussen het Fonds van de overheidssector dat bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangesloten is en de ministers bevoegd voor werkgelegenheid en sociale zaken. (persbericht 1 van 22/03/2001) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de organisatie van het Fonds voor de overheidssector, aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), waarin verschillende bepalingen worden opgenomen en de samenstelling en de modaliteiten voor tussenkomst vastgelegd worden. (persbericht 2 van 22/03/2001) Tevens nam de Ministerraad akte van een nota m.b.t. de definitie «kind ten laste» in het Gerechtelijk Wetboek. (persbericht 3 van 22/03/2001) De Ministerraad nam verder akte van het tweede verslag van Adviesbureau ABC van het Ministerie van Ambtenarenzaken over de vooruitgang van de werkzaamheden m.b.t. de overschakeling naar de euro bij de federale administratie. (persbericht 4 van 22/03/2001) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat een einde stelt aan de procedure voor de ontbinding van het Instituut ter Aanmoediging van Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (I.W.O.N. L.) en dat de accountant van zijn boekhoudkundige verplichtingen ontslaat. (persbericht 5 van 22/03/2001) De Ministerraad nam akte van de vraag van de UNO m.b.t. een verlenging van de missie van de Commandant van de MINURSO. (persbericht 6 van 22/03/2001) Tevens ging de Ministerraad akkoord om 9.689.000 frank vrij te maken op de begroting 2001 van Buitenlandse Zaken. Het geld zal gebruikt worden voor het bevorderen van de vakbondsrechten in de Balkanlanden. (persbericht 7 van 22/03/2001) De Ministerraad ging verder akkoord om 30.015.000 frank vrij te maken op de begroting 2001 van Buitenlandse Zaken. Het geld zal gebruikt worden voor Belgische initiatieven m.b.t. preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, de naleving van de mensenrechten en de versteviging van de rechtstaat. (persbericht 8 van 22/03/2001) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de aanstelling van de eerste voorzitter, de vice-eerste voorzitter en de leden van de Regularisatiecommissie. (persbericht 9 van 22/03/2001) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord om een overheidscontract af te sluiten voor de uitvoering van de voornaamste aanpassingen in het kader van de modernisering van de fregatten van de Marine. Het gaat om aanpassingen van de romp, de machines en de elektriciteit aan boord van de schepen. (persbericht 10 van 22/03/2001) De Ministerraad ging tevens akkoord om een contract af te sluiten m.b.t. een ziekte- en invaliditeitsverzekering voor het personeel van Landsverdediging. (persbericht 11 van 22/03/2001) De Ministerraad heeft aan de N.V. Getronics het contract toegewezen voor de aanpassing van de informatica voor de Hoven van Beroep. (persbericht 12 van 22/03/2001) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de anonieme getuigen. Het voorontwerp maakt een onderscheid tussen volledige en gedeeltelijke anonimiteit. De Eerste Minister bendrukte dat dit een belangrijk instrument vormt in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Op die manier wordt ook een aanbeveling van de Senaatscommissie over de georganiseerde misdaad uitgevoerd. (persbericht 13 van 22/03/2001) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. het eervol ontslag en de benoeming van een gewoon lid van de Raad van Bestuur van De Post. (persbericht 14 van 22/03/2001) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de weging van de managementfuncties in de federale openbare diensten waarbij ook hun lonen worden vastgelegd. Dit Koninklijk Besluit vormt een sleutelelement in de uitvoering van het Copernicusplan van de regering. (persbericht 15 van 22/03/2001) Daarnaast deelde de Eerste Minister mee dat de Ministerraad kennis nam van een mededeling van de Minister van Landbouw m.b.t. de stand van zaken in Europa en de bijkomende beschermingsmaatregelen in België in het kader van de mond- en klauwzeercrisis. De Ministerraad nam ook kennis van een mededeling van de Minister van Landsverdediging m.b.t. de Belgische troepen in het noorden van Macedonië. De betrokken deelde onder meer mee dat voor de bescherming van de militairen ter plaatse zwaarder materieel naar de regio gestuurd wordt. Tot slot deelde de Eerste Minister mee dat België tijdens de top in Stockholm op 23 en 24 maart 2001 een plan zal voorstellen om de eventuele vluchtelingen in Macedonië op te vangen in de betrokken regio. Op die manier moet een vluchtelingenstroom naar de Europese lidstaten vermeden worden. Dit was bijvoorbeeld wel het geval tijdens de crisis in Kosovo.