22 mei 1997 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 22 mei 1997

De Ministerraad vergaderde op donderdag 22 mei 1997 in de Wetstraat +16, van 8. 00 uur tot 10.10 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister +Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal om 10.30 uur een persconferentie geven in de perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2. * * * De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waarin de personeelsenveloppe vastgelegd wordt van de militairen van het actief kader. Deze personeelsenveloppe geldt voor de krijgsmacht op vredesvoet en buiten de periode van oorlog. ( persbericht 1 van 22/05/1997) Verder keurde de Ministerraad na syndicaal overleg een ontwerp van +wet goed over de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. ( persbericht 2 van 22/05/1997) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed dat de +bestuurseenheid van de luchthaven Brussel-Nationaal moet organiseren. ( persbericht 3 van 22/05/1997) De Ministerraad heeft tevens in tweede lezing een ontwerp van +Koninklijk Besluit goedgekeurd over de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export. Bovendien heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan een ontwerp van Koninklijk Besluit tot vaststelling van de samenstelling van het Comité voor financiële steun aan de export, dat door het eerste ontwerp is opgericht. ( persbericht 4 van 22/05/1997) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. ( persbericht 5 van 22/05/1997) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed dat de +instemming van de Wetgevende Kamers inhoudt met het Verdrag van Funchal van 18 mei 1992. ( persbericht 6 van 22/05/1997) De Ministerraad nam ook kennis van de mededelingen van de Minister +van Buitenlandse Zaken en de Minister van Landsverdediging over de toestand in Congo.