22 nov 1996 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 22 november 1996

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 22 november 1996, op Hertoginnedal, van 08.30 uur tot 11.00 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad zal in de namiddag verder vergaderen over de hervorming van Justitie. In uitvoering van de begroting 1997 besprak de Ministerraad een reeks ontwerpen van Koninklijk Besluit voor de toepassing van twee kaderwetten van 26 juli 1996. Daarnaast zijn er nog een aantal ontwerpen van Koninklijk Besluit die door werk-groepen wordt voorbereid. De Ministerraad nam kennis van de stand van zaken van de werkzaamheden van deze werkgroepen. (persbericht 1 van 22/11/1996) Teneinde de engagementen die eerder aangegaan werden voor dringende +noodhulp aan de regio van de Grote Meren budgettair te concre\-tiseren keurde de Ministerraad een begrotingsberaad-sla\-ging goed ten belope van 300 miljoen frank. (persbericht 2 van 22/11/1996) De Ministerraad heeft zijn goedkeuring gehecht aan het voor-st\-el +tot de oprichting van een Commissa\-riaat-generaal voor de euro. (persbericht 3 van 22/11/1996) De Ministerraad ging akkoord om een opsteller bij het Ministerie van Economische Zaken over te dragen naar de Franse Gemeenschapsregering. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat aan de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbe\-midde\-ling (BGDA) toegang verleent tot de informatiegegevens van het Rijksregis\-ter van natuurlijke personen en om het identifica-tienummer van de natuurlijke perso\-nen te gebruiken. (persbericht 4 van 22/11/1996) De Ministerraad keurde - in een tweede lezing - een vooront\-werp van+ wet goed dat de uitvoeringsmodaliteiten van de open\-baarheid van bestuur regelt in de provincies en de gemeen\-ten. (persbericht 5 van 22/11/1996) De Ministerraad heeft beslist om aan de Raad van State te vragen zijn+ advies uit te brengen - en dat binnen een termijn van ten hoogste één maand - over de opleiding, de brevetten en de loopbaan van de leden van de brandweer. De Ministerraad machtigde de Regie der Gebouwen om een aantal huurovereenkomsten af te sluiten voor de huisvesting van verschillende federale diensten. (persbericht 6 van 22/11/1996) De Ministerraad gaf de Minister van Landsverdediging de toela\-ting +om twee onderhandse overeenkomsten af te sluiten voor de aankoop van legermaterieel. (persbericht 7 van 22/11/1996) De Ministerraad keurde een ontwerp van Ko\-ninklijk Besluit goed +m.b.t. het bijzondere kre\-diet aan gemeen\-ten op wiens grondge\-bied zich eigen\-dom\-men bevinden die zijn vrijge\-steld van de onroe\-rende voor\-hef\-fing. Het ontwerp vermeldt de verdeling en berekening van deze kredieten voor het jaar 1996. Tevens kent het aan de gemeenten een voor\-schot toe op de ver\-schul\-digde aande\-len. (persbericht 8 van 22/11/1996) De Ministerraad ging akkoord met een voorontwerp van wet m.b.t. het +Eurovignet en de rechten voor het gebruik van het wegennet of de retributies in verband met het gebruik van de wegen. Dit voorontwerp keurt het samenwerkingsakkoord goed dat de Federale Overheid en de drie Gewesten op dit vlak sloten. De Ministerraad keurde in een tweede lezing een voorontwerp van wet goed over het fiscaal stelsel van de gefabriceerde tabak. Dit voorontwerp wijzigt de accijns op met name sigaren, cigarillo's, sigaretten en rooktabak, zowel van fijne snede voor het rollen van sigaretten als andere. De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat de monopolierente van de Nationale Loterij voor het jaar 1996 bepaalt op 2,5 miljard frank. (persbericht 9 van 22/11/1996) De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit (KB) +goedgekeurd dat de terugbetalingsvoorwaarden voor mondon\-derzoek bij minderjari\-gen regelt. (persbericht 10 van 22/11/1996) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de wet 11 +april 1995 zal wijzigen. Deze wet regelt de invoe\-ring van het "Handvest" van de sociaal verze\-kerde. (persbericht 11 van 22/11/1996) De Ministerraad heeft de stabilisatie van de USD-intrestvoet tegen +7,17% toegestaan voor een uitvoerkrediet van 58.814.765 USD, met een terugbetalingsperiode van 7 jaar. (persbericht 12 van