22 nov 2000 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 22 november 2000

De Ministerraad vergaderde op woensdag 22 november 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft een nieuwe stap toegelicht voor de vrijmaking van de gasmarkt. De Europese Commissie meende dat deze vrijmaking één van de zwakke punten was in de Belgische economie en had gevraagd dat op dit terrein initiatieven werden uitgewerkt. De Ministerraad heeft vier acties vastgelegd om tot de liberalisering van de gasmarkt te komen. (persbericht 1 van 22/11/2000) Ook nam de Ministerraad kennis van een nota over de organisatie van de elektriciteitsmarkt in België. De nota bespreekt meer bepaald de aanstelling van een beheerder van het transmissienet (BTN). (2) De Eerste Minister deelde tevens mee dat de Ministerraad de financiering door de petroleumsector van een deel van de tussenkomst in de mazoutfactuur van de mensen met een laag inkomen besproken heeft. Deze tussenkomsten werden vastgelegd tijdens de Ministerraad van 15 december 2000. Voor de bijdrage van de petroleumsector heeft de Ministerraad twee mogelijkheden vooropgesteld: ofwel wordt een solidariteitsbijdrage vastgelegd ofwel zal de termijn voor de betaling van de accijnzen ingekort worden. De Ministerraad wenst de Raad van State te raadplegen over het voorontwerp van wet waardoor een solidariteitsbijdrage kan geheven worden. De Ministerraad wil immers vermijden dat de petroleumsector deze bijdrage doorrekent naar de consument. In afwachting blijven de beide mogelijkheden behouden en zullen de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling de onderhandelingen met de sector verderzetten. De Ministerraad heeft tevens de toestand op de Belgische veemarkten besproken. De Ministerraad heeft een reeks maatregelen genomen om de erkenning van deze markten te versnellen. Bovendien zal de inspectie op de veemarkten en de controle van het welzijn van de dieren op deze markten verscherpt worden. Op 31 december 2000 moeten alle veemarkten erkend zijn. Veemarkten zonder een erkenning zullen vanaf dan een uitbatingsverbod krijgen. De erkenning gebeurt door zowel de Minister van Landbouw en Middenstand als de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. Voor de vastgestelde mishandelingen op de veemarkten zal de Minister van Justitie erover waken dat zo snel mogelijk de nodige juridische stappen genomen worden. Ook wordt aan de veemarkten gevraagd om de nodige maatregelen te nemen zodat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren. De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed tot vaststelling van het globaal budget 2001 voor het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen. (persbericht 3 van 22/11/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een reeks wijzigingen goed in het Businessplan van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen. (persbericht 4 van 22/11/2000) De Ministerraad heeft verder een ontwerp van rondzendbrief goedgekeurd over de afsluiting van de begrotingsverrichtingen van het begrotingsjaar 2000. (persbericht 5 van 22/11/2000) Ook ging de Ministerraad akkoord om de opdracht te verlengen voor het aanwerven van interim-personeel door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. Het gaat meer bepaald om personeel voor de Directie Werken met Federale Financiering (DWFF). (persbericht 6 van 22/11/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed om de Nederlandse tekst vast te stellen van de wetten van 1 oktober 1833 en 15 maart 1874 op de uitlevering. (persbericht 7 van 22/11/2000) De Ministerraad ging akkoord met de start van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de aankoop van wisselstukken voor voertuigen van de rijkswacht. (persbericht 8 van 22/11/2000) M.b.t. de modernisering van de Openbare Besturen heeft de Ministerraad verder - in laatste lezing - een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd waarin de algemene principes worden vastgelegd van het administratief en geldelijk statuut van alle personeel in dienst van de overheid. Dit nieuwe statuut zal van toepassing zijn in alle overheidsdiensten en vervangt het oude statuut «Camu». De goedkeuring van dit ontwerp vormt een nieuwe stap in de uitvoering van het Copernicusplan. De Ministerraad heeft bovendien een beslissing genomen over de verschillende knelpunten m.b.t. het nieuwe organogram van de federale overheid. De verschillende documenten worden nu aangepast en zullen op vrijdag 1 december 2000 voorgesteld worden door de Eerste Minister en de Minister van Ambtenarenzaken en de Modernisering van de Openbaren Besturen.(persbericht 9 van 22/11/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een nota goed rond de PKI-infrastructuur en het gebruik van een elektronische identiteitskaart. De Eerste Minister zal over deze identiteitskaart verder overleggen met de Minister-presidenten van de deelregeringen. Op die manier kan een algemeen systeem voor de zogenaamde "e-governement" vastgelegd worden. (persbericht 10 van 22/11/2000) De Ministerraad heeft tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat een licentie verleent aan Mobistar voor het opstarten en uitbaten van een GSM-netwerk DCS-1800. (persbericht 11 van 22/11/2000) Verder heeft de Ministerraad aanvaard om het ontwerp van ministerieel besluit over de kosten van de overdraagbaarheid van nummers voor advies voor te leggen aan de Raad van State. (persbericht 12 van 22/11/2000) De Eerste Minister en de Minister van Economie hebben aan de Ministerraad het rapport over de in 2000 in België doorgevoerde structurele hervormingen van de product-, diensten- en kapitaalmarkten voorgelegd. (persbericht 13 van 22/11/2000) Ook keurde de Ministerraad de voorstellen goed van FINEXPO i.v.m. het derde deel van het programma voor 2000 van de Staatsleningen. (persbericht 14 van 22/11/2000) De Ministerraad keurde tevens een wijziging goed bij het Verdrag van Bazel over de controle op de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen. (persbericht 15 van 22/11/2000) Verder heeft de Ministerraad een reeks financieringsinitiatieven goedgekeurd op gebied van preventieve diplomatie en noodhulp aan slachtoffers van conflictsituaties. (persbericht 16 van 22/11/2000) De Ministerraad heeft verder beslist om de een lijst van kansspelen in drankgelegenheden over te maken aan de Raad van State. Tot slot nam de Ministerraad kennis van een nota over de stand van zaken m.b.t. de kritiek van de Europese Commissie t.o.v. het systeem voor de arbeidsduurverkorting bij Cockerill-Sambre. (persbericht 17 van 22/11/2000)