22 okt 1999 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 22 oktober 1999

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 22 oktober 1999 in de Wetstraat 16 van 10.00 uur tot 14.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de belangrijkste beslissingen die werden genomen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over deze beslissingen alsook de andere punten die door de Ministerraad werden behandeld. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt Ten eerste stelde de Eerste Minister het voorontwerp over de snelrechtprocedure in het strafrecht voor. De Eerste Minister benadrukte dat dit voorontwerp geldt voor misdrijven die voor de hand liggen. Hij onderstreepte eveneens de rol van het Parlement en in het bijzonder van de Commissie Justitie ter zake. (persbericht 1 van 22/10/1999) De Ministerraad vervolgde tevens de bespreking over het voorontwerp +van wet voor de wijziging van een aantal bepalingen over de Belgische nationaliteit. De Eerste Minister heeft aangegeven dat de besprekingen worden verdergezet, maar dat het advies van de Raad van State gevraagd wordt over een juridisch-technisch vraagstuk. Het voorontwerp van wet streeft immers zowel de vereenvoudiging van de aanvraag als van de procedure na. De Ministerraad nam ook kennis van het eerste verslag m.b.t. de coördinatie van het federale beleid voor duurzame ontwikkeling. Het is de bedoeling om voor alle toekomstige beslissingen de voorwaarden vast te leggen voor een duurzame ontwikkeling. De Eerste Minister benadrukte dat dit één van de punten uit het Regeerakkoord is. De Ministerraad nam daarnaast kennis van de evolutie m.b.t. de problematiek van de overgang naar het jaar 2000. De Eerste Minister kondigde aan dat in de laatste twee weken van november hierover een persconferentie zal worden gehouden. (persbericht 2 van 22/10/1999 en persbericht 3 van 22/10/1999) Wat betreft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, deelde de Eerste Minister mee dat er overleg met de Gewesten zal plaatsvinden. Vervolgens zullen de teksten overgemaakt worden aan het Parlement. (persbericht 4 van 22/10/1999) De Ministerraad heeft verder het voorontwerp van "dioxinewet" +goedgekeurd. De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Ministerieel Besluit goed dat een vergoedingsregeling instelt voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong die in het buitenland geblokkeerd zijn. (persbericht 5 van 22/10/1999 en persbericht 6 van +22/10/1999) Tot slot besprak de Ministerraad een aantal punten m.b.t. het buitenlands beleid. Zo keurde de Ministerraad vijf voorontwerpen van wet goed voor de instemming met overeenkomsten tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de vijf volgende landen: de Republiek Ivoorkust, het Koninkrijk Marokko, de Republiek Slovenië, de Republiek der Filippijnen en de Republiek Tunesië. Het gaat meer bepaald om overeenkomsten voor de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. (persbericht 7 van 22/10/1999) De Ministerraad keurde de verhuizing goed van bepaalde diensten van +het Ministerie van Financiën. Het gaat om diensten die ondergebracht zijn in de Brederodestraat 9 in 1000 Brussel. (persbericht 8 van 22/10/1999) De Ministerraad ging tevens akkoord om de budgettaire beperking op te+ heffen voor de renovatie van de Koninklijke Militaire School (KMS). (persbericht 9 van 22/10/1999) Verder keurde de Ministerraad de aanvraag tot voorafgaand akkoord +goed voor de afsluiting van een overeenkomst met de firma N.V. Alcatel Bell. Deze firma zal digitale telefoontoestellen leveren. De overeenkomst wordt afgesloten via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. (persbericht 10 van 22/10/1999) De Ministerraad ging ook principieel akkoord met de oprichting van +een nationale gemengde adviesraad m.b.t. de hinderpalen voor de informatiemaatschappij. De Ministerraad vroeg de Minister om een ontwerp van Koninklijk Besluit uit te werken voor de oprichting van deze adviesraad. (persbericht 11 van 22/10/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over +de prijsaanduiding van producten en diensten. (persbericht 12 van 22/10/1999) De Ministerraad nam eveneens kennis van het Verslag over de evolutie +van de land- en tuinbouweconomie 1998 (1999). De Minister van Landbouw en Middenstand werd gevraagd om dit verslag in te dienen bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. (persbericht 13 van 22/10/1999) De Ministerraad keurde ook een voorstel goed van aanvraag voor +toetreding van België tot de Inter-Amerikaanse Investeringsmaatschappij (IIC). (persbericht 14 van 22/10/1999) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de financiële betrekkingen met de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ). (persbericht 15 van