22 sep 2000 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 22 september 2000

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 22 september 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister besprak de afhandeling van de dioxinecrisis door het Ministerie van Landbouw en Middenstand. (persbericht 1 van 22/09/2000) Verder nam de Ministerraad kennis van het "businessplan" voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het plan werd opgesteld door de Gedelegeerd Bestuurder van het FAVV. (persbericht 2 van 22/09/2000) De Ministerraad heeft tevens verdergewerkt aan de maatregelen in het kader van de oliecrisis. De Eerste Minister benadrukte dat de beslissing van het kernkabinet om elke bijkomende beslissing uit te stellen tot de Regeringsverklaring van 17 oktober 2000 is bevestigd door de Ministerraad. Wat betreft de tegemoetkomingen voor de hoge kosten voor huisbrandolie zullen alle praktische details op maandag 25 september 2000 worden bekendgemaakt. De burgers zullen vanaf die datum dan ook met al hun vragen terechtkunnen op een gratis infolijn. De Ministerraad heeft tevens het onderhandelingsmandaat van de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris voor Energie versterkt. Zij zullen verder onderhandelen over de financiering van de helft van de totale kost van deze maatregel (1 miljard frank). Indien de petroleumsector niet vrijwillig zijn bijdrage levert, zal de Regering een wettelijke regeling treffen. (persbericht 3 van 22/09/2000) De Ministerraad nam verder een aantal beslissingen m.b.t. de versnelde vrijmaking van de elektriciteitsmarkt: De Ministerraad keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de organisatie van de elektriciteitsmarkt.(persbericht 4 van 22/09/2000) Daarnaast keurde de Ministeraad - na advies van de Raad van State - een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over het beheer van het nationaal transmissienet voor elektriciteit. (persbericht 5 van 22/09/2000) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de samenstelling van de Algemene Raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). (persbericht 6 van 22/09/2000) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het huidig voorlopige systeem voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) vervangt door een systeem van structurele financiering. (persbericht 7 van 22/09/2000) De Eerste Minister kondigde aan dat de Ministerraad het voorontwerp van wet goedkeurde m.b.t. de transparantie van de Belgische ondernemingen. Het gaat om de derde maatregel om de zogenaamde "corporate governement" tot stans te brengen. Dit voorontwerp moet nieuwe investeerders overhalen om in België te investeren. (persbericht 8 van 22/09/2000) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed m.b.t. de faillissementen, het gerechtelijk akkoord en het Wetboek van vennootschappen. Het voorontwerp zorgt onder meer voor een grotere onafhankelijkheid van de curatoren en een humanere afhandeling van faillissementen. (persbericht 9 van 22/09/2000) Ook keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat het aantal strafbare feiten uitbreidt waarvoor het "aftappen" van telecommunicatiemiddelen is toegelaten. (persbericht 10 van 22/09/2000) De Ministerraad besprak tevens de gedetailleerde beleidsnota van de Minister van Justitie m.b.t. "e-justice". (persbericht 11 van 22/09/2000) De Ministerraad keurde ook een amendement goed dat het ontwerp van Koninklijk Besluit wijzigt m.b.t. de eerste aanstellingen in bepaalde functies bij de federale politie. (persbericht 12 van 22/09/2000) De Ministerraad keurde tevens twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed die het algemeen budget wijzigen van de financiële middelen voor de rustoorden voor bejaarden. (persbericht 13 van 22/09/2000) De Ministerraad gaf de Regie der Gebouwen de toestemming om 2 huurovereenkomsten af te sluiten voor de huisvesting van het Ministerie van Financiën in Virton. (persbericht 14 van 22/09/2000) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat een artikel over het vervolgen van terrorisme toevoegt aan het Wetboek van Strafvordering. (persbericht 15 van 22/09/2000) De Ministerraad keurde verder een voorontwerp van wet goed m.b.t. de deelneming van de Belgische Overheid in MTS Belgium. Deze naamloze vennootschap staat in voor de organisatie van een elektronisch verhandelingsplatform op de secundaire markt van de effecten van de Belgische staatsschuld. (persbericht 16 van 22/09/2000) Ook gaf de Ministerraad de Minister van Landsverdediging de toestemming om een opdracht af te sluiten voor het ophalen van huishoudelijk afval in een aantal militaire kwartieren in Vlaams-Brabant en Waals-Brabant. (persbericht 17 van 22/09/2000) Tot slot ging de Ministerraad akkoord met de oprichting van de Interdepartementale Werkgroep voor Ontwikkelingssamenwerking (IWOS). (persbericht 18 van 22/09/2000)