23 dec 1999 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 23 december 1999

De Ministerraad vergaderde op donderdag 23 december 1999 in de Wetstraat 16 vanaf 09.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn 27ste persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de belangrijkste beslissingen over de ongeveer zeventig dossiers die behandeld werden. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt Vooreerst stelde de Eerste Minister het dossier voor over het nieuwe stabiliteitsprogramma. Het nieuwe programma tekent de krijtlijnen van het budgettaire beleid voor de periode 2000-2003. Het document wordt verstuurd naar de Europese instanties. België is de 7de Lidstaat van de Europese Unie die zijn stabiliteitsprogramma voorlegt. (persbericht 1 van 23/12/1999) De Eerste Minister somde verder de maatregelen op die door de Ministerraad genomen werden in het kader van de dioxinecrisis. (persbericht 2 van 23/12/1999, persbericht 3 van 23/12/1999, persbericht 4 van 23/12/1999 en persbericht 5 van 23/12/1999) De Ministerraad nam kennis van de stand van zaken m.b.t. de vernietigings- en vergoedingsdossiers i.v.m. de dioxinecrisis. De Ministerraad droeg de "Task-Force" op om het nodige te doen om de vergoedingen toe te kennen. Om de normale controle-activiteiten van het Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK) te verzekeren, machtigde de Ministerraad de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu om een aantal bijkomende contractuele aanwervingen uit te voeren. Eveneens i.v.m. de dioxinecrisis gelaste de Ministerraad de Minister van Volksgezondheid om een vernieuwd contract af te sluiten met de nv Rendac voor de vernietiging van de zogenaamde "historische stocks". Hiervoor worden op de begroting van Volksgezondheid bijkomende budgettaire middelen vastgelegd. Verder kondigde de Eerste Minister aan dat de problemen met Zuid-Korea i.v.m. de dioxinecrisis opgelost zijn. De Ministerraad keurde verder een aantal sociale maatregelen goed. Zo keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de farmaceutische verstrekkingen die in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbaar zijn (het zogenaamde remgeld). (persbericht 14 van 23/12/1999) De Ministerraad keurde ook twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de financiële middelen voor rustoorden voor bejaarden (ROB). (persbericht 15 van 23/12/1999) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de aanpassing van de programmatuur in de apotheken voor de invoering van de SIS-kaart. (persbericht 16 van 23/12/1999) Wat Financiën betreft keurde de Ministerraad drie voorontwerpen van wet goed m. b.t. de juridische aspecten van de definitieve overgang naar de euro op 1 januari 2002. (persbericht 17 van 23/12/1999) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de accijnstarieven m.b.t. de minerale olie. (persbericht 18 van 23/12/1999) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de cel voor financiële informatieverwerking. (persbericht 19 van 23/12/1999) De Ministerraad ging akkoord om het Federaal Plan voor Plattelandsontwikkeling voor te leggen aan de Europese Commissie. Dit federaal plan regelt de uitvoering van een Europese verordening over de steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL). Ook ging de Ministerraad akkoord met het Belgische aandeel in de financiering van de gemeenschappelijke delen van de nieuwe installaties van de NAVO in Brussel. (persbericht 20 van 23/12/1999) De Ministerraad besprak het tussentijds rapport van de Minister van Justitie over de gerechtelijke achterstand in Brussel. Er werd een aantal maatregelen genomen die geen invloed hebben op de taalwetgeving. Het gaat meer bepaald om de uitbreiding van het aantal politierechters, de verhoging van het aantal juristen bij het Parket en bijkomende plaatsvervangende raadsheren bij het Hof van Beroep. Verder wordt ook een wijziging voorbereid van het Koninklijk Besluit m.b.t. het taalexamen. De Eerste Minister benadrukte dat het gaat om een versoepeling, zonder echter afbreuk te doen aan de taalwetgeving. De Ministerraad besliste tevens om een werkgroep op te richten die het oude voorstel van de vorige Minister van Justitie over dit onderwerp zal onderzoeken. De Eerste Minister onderstreepte tevens het belang van het ontwerp van Koninklijk Besluit voor de bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren. Deze principes zijn van toepassing op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie. Ook gelden zij voor de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen. Dit is de eerste maatregel m.b.t. de modernisering van de openbare besturen. Dit ontwerp geeft de verschillende regeringen de ruimte om een eigen beleid te ontwikkelen zonder afbreuk te doen aan de gemeenschappelijke basis. (persbericht 6 van 23/12/1999) De Ministerraad besprak de algemene richtlijnen over de rol van het Ministerie van Buitenlandse Zaken m.b.t. het uitwijzen van vreemdelingen die illegaal in het land verblijven. (persbericht 7 van 23/12/1999) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de beroepsprocedure bij de Raad van State tegen de weigering van een regularisatieaanvraag van vreemdelingen. Dit voorontwerp stelt 2 nieuwe beroepskamers in bij de Raad van State. Het wijzigt de wetten op de Raad van State en de wet over de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. (persbericht 8 van 23/12/1999) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het informaticacentrum "Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg C.V." (CIPAL) toegang geeft tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen. Tevens wordt CIPAL gemachtigd om gebruik te maken van het identificatienummer van het Rijksregister. Het centrum zal hiervan gebruik maken voor de inning van de onroerende voorheffing. (persbericht 9 van 23/12/1999) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de benoeming van de heer Daniel Bacquelaine als lid van de Raad van Bestuur bij de naamloze vennootschap van publiek recht "ASTRID". (persbericht 10 van 23/12/1999) De Minister van Binnenlandse Zaken deed een aantal mededelingen m.b.t. de overgang naar het jaar 2000. (persbericht 11 van 23/12/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. (persbericht 12 van 23/12/1999) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed i.v.m. de loopbaan van onderofficieren. (persbericht 13 van 23/12/1999) De Ministerraad machtigde de Minister van Landsverdediging om bij de firma's Thomson-CSF Optronique en OIP een aantal thermische infraroodkijkers en schootskijkers met lichtversterker aan te kopen. (persbericht 21 van 23/12/1999) De Ministerraad machtigde de Eerste Minister en de Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer om protocolakkoord te ondertekenen voor de financiering via het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de restauratie van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS). (persbericht 22 van 23/12/1999) Daarnaast machtigde de Ministerraad de Minister van Telecommunicatie en de Minister van Financiën om een voorstel van overeenkomst te tekenen tussen de Regie der Gebouwen en de Stad Brussel. Ze worden tevens gemachtigd om alle maatregelen te nemen die nodig zijn voor de volledige uitvoering ervan. (persbericht 23 van 23/12/1999) De Ministerraad machtigde de Regie der Gebouwen om drie huurcontracten af te sluiten. (persbericht 24 van 23/12/1999) Ook machtigde de Ministerraad de Regie der Gebouwen om 6 huurcontracten te verlengen en 3 nieuwe huurcontracten af te sluiten voor de huisvesting van Europese ambtenaren in Brussel. (persbericht 25 van 23/12/1999) De Ministerraad ging ermee akkoord dat de Regie der Gebouwen het gebouw aan de Regentschapsstraat 52-54 in Brussel opnieuw huurt na een renovatie. In dit gebouw is het Ministerie van Financiën gehuisvest. (persbericht 26 van 23/12/1999) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het mogelijk maakt om het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet (CBHK) om te vormen tot een privaatrechtelijke naamloze vennootschap op het ogenblik dat een privé-partner ten minste 25,1% stemrechten zou verkrijgen. (persbericht 27 van 23/12/1999) De Ministerraad ging akkoord om met de firma AXIBT te onderhandelen over de voortzetting van de informatisering van bepaalde diensten in het jaar 2000. (persbericht 28 van 23/12/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de NIRAS de nodige financiële middelen toekent voor de verdere inventarisatie van alle nucleaire installaties en alle terreinen die radioactieve stoffen bevatten. (persbericht 29 van 23/12/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het bedrag bepaalt van de opbrengst van de forfaitaire vermindering alsook de toekenningsmodaliteiten van deze opbrengst aan het fonds van de ziekenhuizen en de tehuizen voor psychiatrische verzorging van de openbare sector, aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). (persbericht 30 van 23/12/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een vermindering van de bijdrage (de beheersprovisie) van de exporteurs goed in de financiering van de saneringslening m.b.t. de Nationale Delcrederedienst (NDD). (persbericht 31 van 23/12/1999) De Ministerraad keurde - in een tweede lezing - een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de exploitatievoorwaarden bepaalt voor een operator van openbare telecommunicatienetwerken. Dit ontwerp stelt tevens de procedure vast voor de toekenning van exploitatievergunningen. De Ministerraad ging ook akkoord om de implementatieperiode van het I-Line project te verlengen tot 30 juni 2000 (i.p.v. 31 december 1999). (persbericht 32 van 23/12/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waarin het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de monopolierente bepaald worden die de Nationale Loterij aan de Staatsbegroting verschuldigd is voor het jaar 1999. (persbericht 33 van 23/12/1999) De Ministerraad machtigde Finexpo om de rentevoet te stabiliseren op het niveau van de CIRR EURO (4,13 %) voor een exportkrediet van 33.000.000 EUR. Er geldt een terugbetalingsperiode van 5 jaar. (persbericht 34 van 23/12/1999) Verder ging de Ministerraad akkoord met de inhoud en de bedragen van de veiligheids- en samenlevingscontracten die voor het jaar 2000 werden afgesloten met 29 steden en gemeenten. (persbericht 35 van 23/12/1999) De Ministerraad keurde ook de inhoud en de bedragen goed van de preventiecontracten die voor het jaar 2000 afgesloten worden tussen de Minister en de 46 betrokken steden en gemeenten. (persbericht 36 van 23/12/1999)