23 jan 1998 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 23 januari 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 23 januari 1998 op Hertoginnedal van 10.30 uur tot 12.50 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad keurde de omzendbrief die binnen de federale overheid over Fedenet zal worden verspreid definitief goed. Een ontwerp werd reeds op 19 december 1997 goedgekeurd (persbericht 1 van 23/01/1998). De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ i.v.m. de evaluatie van de cultuurpactinspecteurs van de Vaste Nationale Cultuurpact\-commissie. Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat het mogelijk maakt om de wetgeving te actualiseren m.b.t. de tewerk\-stelling van gehandicap\-ten in het fede\-raal open\-baar ambt. (persbericht 2 van 23/01/1998) De Ministerraad keurde eveneens twee ontwerpen van Koninklijk Besluit definitief goed die de algemene weddeherziening moge\-lijk maken van het wetenschappelijk personeel van de weten\-schappelijke inrichtingen van de Staat. Daarnaast keurde de Ministerraad drie ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de evaluatie van het Rijkspersoneel. De drie ontwer\-pen moeten het nieuwe evaluatiesysteem van ambtenaren beter helpen toepassen. Vooral in kleinere departe\-menten of instel\-lingen van openbaar nut doen er zich op dit vlak soms proble\-men voor. (persbericht 3 van 23/01/1998) Tevens keurde de Ministerraad een aantal maatregelen goed naar +aan\-leiding van de tweede evaluatie van het Handvest van de ge\-bruiker van de openbare diensten. (persbericht 4 van 23/01/1998) De Ministerraad ging akkoord met een ontwerp van omzendbrief over de vervanging van personeelsleden van de federale over\-heid die tijdelijk afwezig zijn. (persbericht 5 van 23/01/1998) De Ministerraad keurde eveneens de organisa\-tie goed van +bilate\-rale vergaderingen over de personeelsbezetting van het Rijk. (persbericht 6 van 23/01/1998) De Ministerraad ging akkoord met de uitbreiding van het +personeelskader van het Belgisch Instituut voor post\-dien\-sten en telecommunicatie (BIPT). (persbericht 7 van 23/01/1998) De Ministerraad keurde het federale deel goed van de projecten van +stedelijke vernieuwing voor 5 gemeenten van Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze gemeenten werden aangeduid door de interministeriële Conferentie over de stedelijke vernieuwing. Binnen deze gemeenten zal een geïntegreerd gemeenschapsgericht beleid ontwikkeld worden. (persbericht 8 van 23/01/1998) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed dat enkele +bepalingen toelicht van het Wetboek van de met het zegel ge\-lijkgestelde taksen. Verder keurde de Ministerraad een B.T.W.-verlaging goed voor goede\-ren en diensten die noodzakelijk zijn voor chronisch zieken. (persbericht 9 van 23/01/1998) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ met uitvoe\-ringsmaatregelen voor de invoering van de sociale identiteit\-skaart. Ook ging de Ministerraad akkoord met een tweede ontwerp van Koninklijk Besluit, over de onmid\-dellijke aangifte van tewerkstelling. (persbericht 10 van 23/01/1998) De Ministerraad nam kennis van de stand van zaken van het +gezondheidsbeleid voor de bejaarden. (persbericht 11 van 23/01/1998) De Ministerraad keurde een algemene beleidsnota goed over de +Belgische deelname aan vredesoperaties. (persbericht 12 van 23/01/1998)De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat betrekking heeft op de overplaat\-sing (op 1 januari 1998) van bepaalde personeelsleden van de en\-quêtedienst van het Hoog Comité van Toezicht naar het Minis\-te\-rie van Justitie. (persbericht 13 van