23 jun 2000 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 23 juni 2000

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 23 juni 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10. 00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister deelde mee dat de Ministerraad akkoord ging met de uitwerking van een aantal maatregelen voor de uitbreiding en de versterking van het CONSUM-programma. Dit is het systeem voor de permanente "monitoring" (controle) en opspoorbaarheid op alle niveaus van de productie van veevoeders. Verder herinnerde de Eerste Minister eraan dat de Europese Top in Feira besliste om dit systeem te veralgemenen naar alle lidstaten van de Europese Unie. Hoewel het Belgische systeem het meest performante is, betekent die niet dat geen lessen kunnen getrokken worden uit de recente PCB-besmetting in Feluy. Er werd een aantal maatregelen op korte en middellange termijn vastgelegd. Verder zal de Afgevaardigd Bestuurder van het nieuwe Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen specifieke voorstellen voorbereiden voor de KMO's. (persbericht 1 van 23/06/2000) De Ministerraad nam kennis van het eerste verslag m.b.t. de uitvoering van de aanbevelingen van de Rwandacommissie. Dit verslag wordt door de Regering bij de Senaat ingediend. De Eerste Minister herinnerde eraan dat de Regering er zich toe verbonden heeft om elk jaar een verslag op te stellen m.b.t. de stand van zaken van de uitvoering van de aanbevelingen van deze commissie. Het verslag bevat drie luiken. Het eerste luik behandelt de politiek-militaire aangelegenheden. Het tweede gaat over de Belgische ontwikkelingssamenwerking met Rwanda. In het derde luik wordt een stand van zaken gegeven van de verschillende dossiers die door Justitie behandeld worden. (persbericht 2 van 23/06/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over het ontslag en de benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (NIRAS). (persbericht 3 van 23/06/2000) Tevens keurde de Ministerraad in een tweede lezing - na advies van de Raad van State - een voorontwerp van wet goed voor de organisatie van de geautomatiseerde stemming. (persbericht 4 van 23/06/2000) De Ministerraad ging eveneens akkoord om een overeenkomst af te sluiten met de firma KPN Belgium i.v.m. de ontwikkeling van het netwerk van optische vezels voor het leger. (persbericht 5 van 23/06/2000) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de bepalingen over de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel aanpast. Dit gebeurt voornamelijk om rekening te houden met de oprichting, de omvorming of de afschaffing van federale, gemeenschappelijke, gewestelijke of lokale overheidsdiensten. (persbericht 6 van 23/06/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad - in een tweede lezing - een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel. (persbericht 7 van 23/06/2000) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de indienstneming van bijkomende contractuelen voor het Ministerie van Justitie. Het gaat om contractuelen voor uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften. (persbericht 8 van 23/06/2000) Verder keurde de Ministerraad - na advies van de Raad van State - een voorontwerp van wet goed over de organisatie van de arbeidstijd in de overheidssector. (persbericht 9 van 23/06/2000) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de datum van inwerkingtreding vastlegt van een aantal bepalingen van de wet over de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings. De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed over de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een EU-lidstaat. Het voorontwerp moet de permanente uitoefening van het beroep van advocaat vergemakkelijken in een andere lidstaat van de Europese Unie dan de staat waar de beroepskwalificatie is behaald. (persbericht 10 van 23/06/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de Nationale Loterij. Ze wijzigen meer bepaald de Koninklijke Besluiten voor de bepaling van de definitieve winstverdelingsplannen van de Nationale Loterij voor de dienstjaren 1997 en 1998. (persbericht 11 van 23/06/2000) De Ministerraad keurde tevens het voorlopige winstverdelingsplan goed voor het dienstjaar 2000 van de Nationale Loterij. (persbericht 12 van 23/06/2000) De Eerste Minister besprak het goedgekeurde voorontwerp van wet over de elektronische transacties van geldmiddelen. Het voorontwerp zet een Europese aanbeveling om in Belgisch recht. (persbericht 13 van 23/06/2000) De Ministerraad keurde - in een tweede lezing - een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het Koninklijk Besluit m.b.t. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wijzigt. (persbericht 14 van 23/06/2000) Tevens ging de Ministerraad akkoord om een ontwerp van Koninklijk Besluit over het vrijwilligerswerk voor advies naar de Raad van State te sturen. De Raad van State wordt verzocht om een advies te geven binnen een termijn van één maand. (persbericht 15 van 23/06/2000) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de forfaitaire dagprijs in de algemene ziekenhuizen. (persbericht 16 van 23/06/2000) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord met de Belgische deelname aan de donorconferentie in Berlijn op 5 juli 2000. Deze conferentie moet de nodige fondsen verzamelen voor het herstel van de beschermende sarcofaag rond de beschadigde kernreactor van Tchernobyl. België zal hiertoe maximum 24 miljoen frank (0,7 % van het totale bedrag) bijdragen. (persbericht 17 van 23/06/2000) De Ministerraad stemde er verder mee in om 10 Belgische waarnemers naar Zimbabwe te sturen om toezicht te houden op de parlementsverkiezingen van 24 en 25 juni 2000. (persbericht 18 van 23/06/2000) Ook besliste de Ministerraad om een aantal voorontwerpen van wet m.b.t. scheepvaartovereenkomsten tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en een aantal Afrikaanse landen aan het Parlement voor te leggen. Het gaat meer bepaald om Mali, Senegal, Congo, Togo en Ivoorkust. (persbericht 19 van 23/06/2000, persbericht 20 van 23/06/2000, persbericht 21 van 23/06/2000, persbericht 22 van 23/06/2000 en persbericht 23 van 23/06/2000).