23 mei 2002 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 23 mei 2002

De Ministerraad vergaderde op donderdag 23 mei 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft in de eerste plaats de federale politiek benadrukt tegen de verzuring en de troposferische ozon, voorgesteld door de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. Zij heeft een overzicht gegeven van de maatregelen reeds in voege en van de nieuwe maatregelen die door de Ministerraad aangenomen zijn. (persbericht 22 van 23/05/2002) De Eerste Minister heeft ook de goedkeuring van het ontwerp van koninklijk besluit over de beroepskosten met betrekking tot het woon-werkverkeer vermeld. (persbericht 1 van 23/05/2002). De Eerste Minister heeft bevestigd dat amendementen aangebracht zijn bij de programmawet teneinde de concentratie van asielzoekers in steden tegen te gaan en strikte aanpak van huisjesmelkers te verzekeren. (persbericht 21 van 23/05/2002) Hij heeft daarnaast aangekondigd dat het voorontwerp van wet betreffende de controle van de financiële sector aangepast werd aan de opmerkingen van de Raad van State en overgezonden naar het Parlement. Hij heeft ook de goedkeuring bevestigd van een voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende het gesloten centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. (persbericht 2 van 23/05/2002). Na overleg met de verantwoordelijken van deGemeenschappen is overeengekomen dat op 1juli 2002 50 plaatsen beschikbaar zullen zijn in het gesloten centrum te Everberg. Daarnaast zullen van 1november af 40 plaatsen beschikbaar zijn in psychiatrische instellingen. Wat betreft de cipiers heeft de Eerste Minister geoordeeld dat de volledige capaciteit in de gevangenissen kan bereikt worden op 1 juli 2002 en dat de nodige begrotingsmiddelen voorhanden zijn om aan de eisen inzake statuut, inbegrepen een aanmoediging voor bewakers die nog langer willen werken na 55jaar, tegemoet te komen. De Ministerraad heeft ook het volgende goedgekeurd: drie ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de netten voor distributie van omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroep-activiteiten in het gebied van Brussel-Hoofdstad. (persbericht 3 van 23/05/2002) twee begrotings-vastleggingen ten gunste van de MIVB, die het openbaar vervoer te Brussel ten goede moeten komen. (persbericht 4 van 23/05/2002) de overdracht van een gebouw van de Staat naar de Duitstalige Gemeenschap. (persbericht 5 van 23/05/2002) het huren van een oppervlakte van 500 m² kantoorruimte, 243,14 m² archiefruimte en 20parkeerplaatsen, gelegen Krakeleweg 42, te Brugge, ten behoeve van het Ministerie van Financiën. (persbericht 6 van 23/05/2002) de verhoging van de promotieopdracht, met het oog op de bouw van een nieuw gerechtshof in Gent. (persbericht 7 van 23/05/2002) de toestemming om de Regie der Gebouwen ermee te belasten om onmiddellijk haar instemming te betuigen met het renovatieproject uitgaande van de n.v. SOPIMA, en om het gerenoveerd gebouw gelegen Kunstlaan 28-30 en Handelsstraat 96-112 te 1000 Brussel, opnieuw te huren, ten behoeve van het Ministerie van Financiën. (persbericht 8 van 23/05/2002) twee ontwerpen van koninklijk besluit die toegang verlenen tot het Rijksregister. (persbericht 9 van 23/05/2002) een voorontwerp van wet tot bescherming van de preventieadviseurs. (persbericht 10 van 23/05/2002) een voorontwerp van wet betreffende de arbeidsovereenkomsten. (persbericht 11 van 23/05/2002) een ontwerp van koninklijk besluit tot bevordering van de tewerkstelling voor het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO). (persbericht 12 van 23/05/2002) een reeks bepalingen rond de onderwerping aan de sociale zekerheid van personeelsleden van autonome overheidsbedrijven. (persbericht 13 van 23/05/2002) een ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de vermindering van het bedrag dat de RSZ stort aan de sectorale fondsen Sociale maribel. (persbericht 14 van 23/05/2002) een ontwerp van koninklijk besluit rond de aanpassing van de drempelbedragen voor de persoonlijke aandelen op het vlak van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. (persbericht 15 van 23/05/2002) een ontwerp van koninklijk besluit rond de voorwaarden voor de toekenning van de schadeloosstelling voor de niet-uitvoering van projecten van ziekenhuisbouw en voor de sluiting en de niet-ingebruikname van ziekenhuisdiensten, evenals de wijze waarop de schadeloosstelling wordt berekend. (persbericht 16 van 23/05/2002) het dienstencontract met Belgocontrol voor de terbeschikkingstelling van personeelsleden voor de Ombudsdienst op de luchthaven Brussel-Nationaal. (persbericht 17 van 23/05/2002) een akkoord met de verlenging van het bestaan van de Technische Steundienst voor het Spoorvervoer. (persbericht 18 van 23/05/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. (persbericht 19 van 23/05/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de oprichting en de organisatie van Nasdaq Europe. (persbericht 20 van 23/05/2002)