23 okt 1998 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 23 oktober 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 23 oktober 1998 op Hertoginnedal van 11.00 uur tot 13.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor de Heer Henri Coremans de toestemming krijgt om zijn ambt van rechter bij het Arbitragehof te cumuleren met een andere functie. (persbericht 1 van 23/10/1998) De Ministerraad ging tevens akkoord om een meerjarige overeenkomst af+ te sluiten voor de aankoop van reserveonderdelen voor de A-RUB-motoren van de "tripartite mijnenjagers" van de Marine. De overeenkomst zorgt er tevens voor dat technische hulp geleverd wordt bij het onderhoud van de motoren. (persbericht 2 van 23/10/1998) Ook gelastte de Ministerraad de Regie der Gebouwen om voor de Sociale Inspectie de eerste verdieping en een kelder te huren van het gebouw op de hoek van de rue Féronstrée en de rue Potière in Luik. (persbericht 3 van 23/10/1998) De Ministerraad keurde daarnaast een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de samenstelling, de werking en de organisatie van de Administratieve coördinatiecel voor de strijd tegen sekten. (persbericht 4 van 23/10/1998) De Ministerraad keurde tevens - na advies van de Raad van State - een voorontwerp van wet goed over het DNA-onderzoek in strafzaken. (persbericht 5 van 23/10/1998) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed dat de +grenzen van de gerechtelijke kantons wijzigt. (persbericht 6 van 23/10/1998) Verder nam de Ministerraad een aantal beslissingen m.b.t. de +geautomatiseerde stemming. (persbericht 7 van 23/10/1998) De Ministerraad keurde daarnaast - na advies van de Raad van State - +een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over het bijhouden van sociale documenten. (persbericht 8 van 23/10/1998) De Ministerraad keurde een amendement goed op het ontwerp van wet +houdende sociale bepalingen. (9) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de terugbetaling door de werkgever van de verplaatsingen per fiets van de werknemer. (persbericht 10 van 23/10/1998) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ om de inning van retributies mogelijk te maken. Deze zullen gebruikt worden voor de financiering van de opdrachten van de administratie m.b.t. de verdovende middelen en de psychotrope stoffen. (persbericht 11 van 23/10/1998) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +voor de berekening en de verdeling van het bijzonder krediet voor 1998 voor de gemeenten met eigendommen die zijn vrijgesteld van de onroerende voorheffing. Het ontwerp regelt ook de toekenning van een voorschot op de verschuligde bedragen. (persbericht 12 van 23/10/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de voorwaarden en de procedures vastlegt voor de erkenning van instellingen die zich inzetten voor het natuurbehoud of de bescherming van het leefmilieu. Giften aan de instellingen die erkend worden, zijn vrijgesteld van belastingen. (persbericht 13 van 23/10/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de+ wet van 22 oktober 1997 over de structuur en de accijnstarieven m.b.t. de minerale olie wijzigt. (persbericht 14 van 23/10/1998) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed voor de invoering+ van een tijdelijke vrijstelling van het zegelrecht op rekeningafsluitingen of -uittreksels die opgemaakt worden wegens de omrekening van bankrekeningen naar euro. (persbericht 15 van 23/10/1998) De Ministerraad keurde tevens een overeenkomst met de Universiteit +Gent (UG) goed. De UG zal de oprichting van een Postgraduaat in Mariene Aquacultuur in Ecuador wetenschappelijk begeleiden. (persbericht 16 van 23/10/1998) De Ministerraad machtigde daarnaast de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking om een overeenkomst af te sluiten met de UNPD/PAPP voor een bedrag van 1,5 miljoen Amerikaanse dollar (54 miljoen frank). (persbericht 17 van 23/10/1998) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van begrotingsberaadslaging +goed dat 200 miljoen frank vrijmaakt voor bijkomende humanitaire hulp aan diverse landen.(persbericht 18 van