24 apr 1998 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 24 april 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 24 april 1998 op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 13.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. *** De Ministerraad acht het onaanvaardbaar dat Dutroux kon ontsnappen. De Regering deelt de verbijstering van de bevolking en meer in het bijzonder van de ouders. Dit ondanks het feit dat de ordediensten hem snel terug konden inrekenen. ( persbericht 1 van 24/04/1998) *** De Ministerraad heeft het Belgisch Actieplan voor de Werkgelegenheid goedgekeurd. Dit actieplan bevat de maatregelen die in België zullen genomen worden op basis van de Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren. ( persbericht 2 van 24/04/1998) De Ministerraad keurde - na advies van de Raad van State - het +voorontwerp van programmawet goed over de euro. ( persbericht 3 van 24/04/1998) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat budgettaire +en diverse bepalingen bevat. Dit voorontwerp moet een aantal maatregelen uitvoeren die de Ministerraad heeft genomen tijdens het opstellen en de controle van de begroting. ( persbericht 4 van 24/04/1998) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed dat het +voor de Federale Participatiemaatschappij mogelijk maakt om eventueel de aandelen in de N.V. ASLK-Bank en de N.V. ASLK-Verzekeringen over te dragen. ( persbericht 5 van 24/04/1998) Verder heeft de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goedgekeurd over de fiscale aftrekbaarheid van giften aan bepaalde culturele instellingen. ( persbericht 6 van 24/04/1998) De Ministerraad ging akkoord om de Minister van Sociale Zaken als vertegenwoordigster van de federale Regering te sturen naar de plechtigheid n. a.v. de 50ste verjaardag van de onafhankelijkheid van de Staat Israël. ( persbericht 7 van 24/04/1998) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord om een dienstencontract af te +sluiten voor de plaatsing van Staatsbons voor de campagne 1998-1999 bij een aantal financiële instellingen. ( persbericht 8 van 24/04/1998)Verder keurde de Ministerraad - in een tweede lezing - drie ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de evaluatie van het Rijkspersoneel. De drie ontwerpen moeten het nieuwe evaluatiesysteem van ambtenaren beter helpen toepassen. Vooral in kleinere departementen of instellingen van openbaar nut doen zich op dit vlak soms problemen voor. ( persbericht 9 van 24/04/1998) De Ministerraad besliste tevens om het begrotingskrediet van het +departement van Wetenschapsbeleid te verhogen. Zo kan het departement een uitzonderlijke subsidie van 210 miljoen frank toekennen aan de Stichting Biermans-Lapôtre voor de financiering van het beheer van het Huis van de Belgische studenten in Parijs. ( persbericht 10 van 24/04/1998) De Ministerraad stemde tevens in met de stabilisering van de +rentevoet van de Duitse Mark (DEM) voor een exportkrediet met een terugbetalingsperiode van 5 jaar. Dit krediet moet dienen om de levering te financieren van maaidorsers door de firma New Holland Belgium aan Rusland. Ook keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goed voor de instemming met twee protocollen bij twee afzonderlijke verdragen m.b.t. de afschaffing van de doodstraf. ( persbericht 11 van 24/04/1998)