24 feb 2000 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 24 februari 2000

De Ministerraad vergaderde op donderdag 24 februari 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister deelde mee dat de Ministerraad het vijfde rapport van het Millennium Forum 2000 goedgekeurd heeft. Tevens werd beslist om het Forum te ontbinden. De Eerste Minister benadrukte nogmaals dat de overgang naar het jaar 2000, mede dankzij de efficiënte werking van het Millennium Forum, geen nadelige gevolgen gehad heeft. (persbericht 1 van 24/02/2000) Verder ging de Ministerraad principieel akkoord om een wettelijk kader uit te werken voor de overdracht van het personeel van de Radio Maritieme Diensten (RMD) van Belgacom naar Landsverdediging. (persbericht 2 van 24/02/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor de heer Hugo Weckx, Voorzitter van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid, eervol uit zijn ambt ontslagen wordt. (persbericht 3 van 24/02/2000) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de benoeming regelt van de heer Emmanuel Hendrickx tot Gouverneur van de provincie Waals-Brabant vanaf 1 maart 2000. Hij vervangt de heer Vamy Féaux die met pensioen gaat. (persbericht 4 van 24/02/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed om de contractuele aanwerving en de rechtstoestand van de ICT (informatie- en communicatietechnologie)-manager voor de federale administratie te regelen. (persbericht 5 van 24/02/2000) De Eerste Minister besprak de eerste actie voor de vereenvoudiging van de verordeningen en de administratieve teksten. Deze actie werd voorgesteld door de Regeringscommissaris voor Administratieve Vereenvoudiging. Hij herinnerde eraan dat in de volgende weken concrete projecten zullen worden uitgewerkt. (persbericht 6 van 24/02/2000) Tevens keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat de voorwaarden vastlegt waartegen de gemeenten en verenigingen kunnen genieten van een financiële steun van de Staat in het kader van het grootstedenbeleid. Een som van 1,5 miljard frank wordt uitgetrokken voor het geheel van steunmaatregelen. (persbericht 7 van 24/02/2000) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de aanwerving van jongeren. Het ontwerp legt meer bepaald de nadere voorwaarden en modaliteiten vast voor de uitvoering van eerste tewerkstellingsovereenkomst door de publieke en private werkgevers van de non-profitsector en door de federale staat en de openbare instellingen die ervan afhangen. De Minister van Werkgelegenheid benadrukte dat de federale overheid met deze aanwerving een voorbeeld wil stellen. Door de eerste tewerkstellingsovereenkomst worden op het federale vlak 2000 banen voor jongeren gecreëerd. Deze banen moeten beantwoorden aan maatschappelijke noden. (persbericht 8 van 24/02/2000) Verder benadrukte de Eerste Minister dat de Ministerraad de stand van zaken heeft besproken m.b.t. de dioxinecrisis. De Ministerraad keurde in dit verband een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de voorwaarden voor de aanwijzing van een gedelegeerd bestuurder voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu deelde mee dat een extern selectiebureau een preselectie van de kandidaten zal organiseren. Een selectiecommissie zal daarna de uiteindelijke keuze maken. De Eerste Minister herinnerde eraan dat voor de oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen nog 17 uitvoeringsbesluiten zullen volgen. (persbericht 9 van 24/02/2000 en persbericht 10 van 24/02/2000) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het ontwerp heeft meer bepaald betrekking op de revalidatieverstrekkingen. (persbericht 11 van 24/02/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de instemming met de overeenkomst tussen de leden van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) over de beveiliging van informatie. (persbericht 12 van 24/02/2000) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed over de Belgische deelname aan de achtste wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds. (persbericht 13 van 24/02/2000) Tevens keurde de Ministerraad de wijziging goed van de modaliteiten van de financiële tussenkomst van België voor de verlichting van de schulden van de armste landen in het kader van het PRGF-HIPC-initiatief van het Internationaal Muntfonds (IMF) en de Wereldbank. De Eerste Minister kondigde de oprichting aan van een werkgroep die de schuldverlichting van de armste landen zal onderzoeken. (persbericht 14 van 24/02/2000) Tot slot kondigde de Eerste Minister i.v.m. het "Actieplan m.b.t. de omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht" aan dat de Regeringscommissaris en de Minister van Buitenlandse Zaken dit plan zullen toelichten tijdens een persconferentie op vrijdag 25 februari 2000 om 11.00 uur. De Eerste Minister benadrukte dat de achterstand bij de omzetting van de richtlijnen evenwel reeds afgenomen is. In december 1999 bedroeg de achterstand nog 181 richtlijnen. Op 15 februari 2000 was deze achterstand teruggebracht tot 158 richtlijnen. Het actieplan moet het mogelijk maken om deze achterstand in een nog hoger tempo te verkleinen. Op die manier zal ons land in dit verband tot de kopgroep van de Europese landen behoren wanneer België het voorzitterschap van de Europese Unie opneemt. (persbericht 15 van 24/02/2000)