24 jan 1997 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 24 januari 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 24 januari 1997 op Hertoginnedal, van 10.00 uur tot 13.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. * * * De Ministerraad besprak een aantal ontwerpen van Koninklijk Besluit die genomen worden met toepassing van de kaderwetten van 26 juli 1996. - De Ministerraad keurde, na advies van de Raad van State, een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de nieuwe reserves die moeten opgebouwd worden in het nieuwe wettelijke kapitalisatiestelsel. ( persbericht 1 van 24/01/1997) - De Ministerraad keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluitgoed over uitkeringen bij hospitalisaties. ( persbericht 2 van 24/01/1997) - De Ministerraad keurde een ontwerp van KoninklijkBesluit goed over de ziekenhuisapothekers. ( persbericht 3 van 24/01/1997) - De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluitgoed over het taalgebruik op de sociale identiteitskaart. ( persbericht 4 van 24/01/1997) - De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluitgoedgekeurd over de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van het conventioneel brugpensioen en over de wijzigingen in de sanctiemaatregelen in het kader van het brugpensioen. ( persbericht 5 van 24/01/1997) ** * De Ministerraad keurde, na advies van de Raad van State, twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de overheidsopdrachten. ( persbericht 6 van 24/01/1997) De Ministerraad gaat verder akkoord met de vertegenwoordiging van de +Federale Regering in de InterministeriÎle Conferentie van de rechten van het kind. ( persbericht 7 van 24/01/1997) De Ministerraad heeft ook een ontwerp van Koninklijk Besluit +goedgekeurd i.v.m. het verdrag over het internationaal spoorwegvervoer. ( persbericht 8 van 24/01/1997) Het bewakend personeel van de externe diensten van de Administratie +der Strafinstellingen wordt vrijgesteld van de verplichtingen i.v.m. de aanwerving van stagiairs. De Ministerraad heeft dit beslist. ( persbericht 9 van 24/01/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk +Besluit goed over aanwervingen bij de Overheidsdiensten. Het eerste ontwerp gaat over voorwaarden voor de indienstneming in sommige overheidsdiensten. Het tweede ontwerp machtigt de Regie der Gebouwen jonge architecten aan te werven in het kader van hun wettelijke stage. (Punt 10) De Ministerraad keurde ook twee voorontwerpen van wet goed over overeenkomsten i.v.m. het deeltijds gebruik van onroerende goederen. ( persbericht 11 van 24/01/1997) De Ministerraad heeft verder zijn goedkeuring gehecht aan de +beheersplannen van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen. (Punt 12) De Ministerraad keurde tevens een overeenkomst goed tussen BelgiÎ en de Volksrepubliek Bangladesh over het luchtvervoer. ( persbericht 13 van 24/01/1997)