24 jul 1998 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 24 juli 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 24 juli 1998 op Hertoginnedal +van 8.00 uur tot 13.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister +Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal om 14.30 uur een persconferentie geven in de perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. * * * De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid. Dit gebeurt tengevolge van de recente wijziging van de samenstelling van de Regering. Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor de Diensten van de Eerste Minister een vertaler-revisor kunnen aanwerven. ( persbericht 1 van 24/07/1998) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed voor de +aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting van het begro-tingsjaar 1998. ( persbericht 2 van 24/07/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de benoeming van een voorzitter en drie bijzitters bij de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen. ( persbericht 3 van 24/07/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor +de voordracht van de bestuurders van de NV ASTRID. ( persbericht 4 van 24/07/1998) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de overdracht van personeelsleden van het Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invalidi-teitsverzekering. ( persbericht 5 van 24/07/1998) De Ministerraad machtigde de Regie der Gebouwen om de eerste +verdieping te huren van het gebouw S7 op de luchthaven van Charleroi-Gosselies. ( persbericht 6 van 24/07/1998) De Ministerraad heeft de Regie der Gebouwen tevens de toestemming +gegeven om via een beperk-te offerteaanvraag een op-dracht te gunnen voor de uitvoering van aanpas-sings- en renovatiewer-ken in het vooralig militair depot aan de Waversesteenweg 46 in Etter-beek. ( persbericht 7 van 24/07/1998) De Ministerraad ging akkoord om een aantal opdrachten te gunnen ten +behoeve van het leger. ( persbericht 8 van 24/07/1998)) De Ministerraad heeft ook de verlenging goedgekeurd van de +huur-overeenkomst tus-sen het Ministerie van Sociale Zaken, Volksge-zondheid en Leefmilieu en de firma Unisys. ( persbericht 9 van 24/07/1998) Daarnaast heeft de Ministerraad een aantal maatregelen goedgekeurd +i.v.m. de vernieuwing van de informatica-uitrusting van het Ministerie van Financiën. Het gaat meer bepaald om de uitrusting van de rekencentra van dit ministerie. ( persbericht 10 van 24/07/1998) De Ministerraad ging akkoord met de procedurekeuze voor de levering +van 6 gepantserde voertuigen voor de Rijks-wacht. ( persbericht 11 van 24/07/1998) De Ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd tot +wijziging van het Kieswetboek. Door deze wijziging wordt stemrecht voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers toegekend aan Belgen die in het buitenland gevestigd zijn. ( persbericht 12 van 24/07/1998) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed over het nationaal repertorium van de rechtspersonen. Dit voorontwerp regelt dit repertorium van rechtspersonen en organisaties die geen natuurlijke personen zijn en die onderworpen zijn aan verplichtingen of rechten hebben volgens de Belgi-sche fiscale, sociale en economische wetge-ving. ( persbericht 13 van 24/07/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over +het archiefbeleid. ( persbericht 14 van 24/07/1998) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed, dat de +voogdij over minderjarigen hervormt. ( persbericht 15 van 24/07/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de aanwijzingsprocedure en de evaluatie van de assessoren en hun plaatsvervangers in de commissies voor de voorwaar-de-lijke invrijheidstelling. ( persbericht 16 van 24/07/1998) De Ministerraad verleende zijn advies over een voorontwerp van +decreet van de Waalse Regering over het nieuwe Boswetboek. De Ministerraad ging tevens akkoord om een aantal studiecontracten te gunnen i. v.m. de renovatie van de Henri Le Boeuf-zaal in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten. ( persbericht 17 van 24/07/1998) Daarnaast heeft de Ministerraad beslist dat de Regie der Gebouwen een+ beperkte offerteaan-vraag mag uitschrijven voor de huur van gebouwen in Brussel. ( persbericht 18 van 24/07/1998) De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd +waardoor een toelage toegekend wordt aan informa-ti-capersoneel van bepaalde federale overheidsdiensten. ( persbericht 19 van 24/07/1998) De Ministerraad heeft de onderhandelingspro-cedure goedgekeurd met de+ firma Bull N.V. Deze firma zal de dienstenop-dracht uitvoeren voor de aanpassing van de toepassings-appa-ra-tuur van het Rijks-register aan het jaar 2000. ( persbericht 20 van 24/07/1998) Verder heeft de Ministerraad ingestemd met de leve-ring van hard- en +software om het Mammoet-project aan te passen aan het jaar 2000. ( persbericht 21 van 24/07/1998) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van programmawet goed +houdende sociale en diverse bepalingen. De Ministerraad keurde de studieopdracht met de naam "Door-lichting en kritische analyse van de gezondheidszorg in Belgi-ë, ter ondersteuing van een toekomstig globaal beleids-plan" definitief goed. ( persbericht 22 van 24/07/1998) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed voor de +wijziging van de wet over de handelsprak-tijken en de voor-lichting en bescherming van de consument. ( persbericht 23 van 24/07/1998) De Ministerraad heeft ook een voorontwerp van wet goedgekeurd over +het Wetboek van de vennootschappen. ( persbericht 24 van 24/07/1998) Daarnaast heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd +over de afschaffing van de afrondingsregel voor zegeltaksen, regis-tratierechten of successierechten. ( persbericht 25 van 24/07/1998) De Ministerraad heeft beslist om de wet te wijzigen voor de +organisatie van de openbare kredietsector te wijzigen. Hier-door kan de Federale Participatiemaatschappij (FPM) 100% van haar aandelen van het Centraal Bureau voor Hypothe-cair Krediet overdragen. ( persbericht 26 van 24/07/1998) De Ministerraad keurde van Koninklijk Besluit goed over de +tewerkstelling van buitenlandse werkne-mers. ( persbericht 27 van 24/07/1998) De Ministerraad keurde verder twee ontwerpen van Koninklijk Besluit +goed over de non-profitsector. ( persbericht 28 van 24/07/1998) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +dat het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde ge-vaarlijke stoffen en preparaten moet beperken. ( persbericht 29 van 24/07/1998) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over kinesitherapie. Meer bepaald stelt het ontwerp het totale aantal kinesisten vast dat de beroepsti-tel van kinesitherapeut kan dragen. De kinesisten kunnen deze erken-ning krijgen van de Minister van Volksge-zondheid. Het totale aantal is opgesplitst per gemeenschap. ( persbericht 30 van 24/07/1998) De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd +over de financiering van de ziekenhuizen. Het gaat meer bepaald om het globale budget voor 1998 voor de finan-ciering van de werkingskosten van de ziekenhuizen. ( persbericht 31 van 24/07/1998) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +i.v.m. het Beheerscomité voor Mijnwerkers. Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de werving van personeelsleden voor de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. ( persbericht 32 van 24/07/1998) Verder keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk Besluit +en een ontwerp van Ministerieel Besluit goed over de rijkstoe-lage aan de verzekeringsinstellingen in het kader van de vrije verzekering kleine risi-co's zelfstandi-gen. ( persbericht 33 van 24/07/1998)De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de regeling van de gezinsbijslagen voor zelfstandigen. ( persbericht 34 van 24/07/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad - na advies van de Raad van State - +een voorontwerp van wet goed over de reorganisatie van het goederenvervoer over de weg. ( persbericht 35 van 24/07/1998) De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd +m.b.t. de naamloze vennootschap "Brussels Airport Terminal Company" (BATC). Door dit ontwerp wordt de BATC ingedeeld als autonoom overheidsbe-drijf. ( persbericht 36 van 24/07/1998) De Ministerraad heeft tevens een ontwerp van Ko-ninklijk Besluit +goedge-keurd over het beheerscontract tussen de Staat en de BATC (Brussels Airport Terminal Company). ( persbericht 37 van 24/07/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat de Regie der Luchtwegen (RLW) indeelt als autonoom over-heidsbedrijf. Dit gebeurt onder de naam Belgocontrol. ( persbericht 38 van 24/07/1998) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed voor de instemming met het beheerscontract tussen de Staat en de Regie der Luchtwegen (RLW). ( persbericht 39 van 24/07/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed i.v.m.+ de organisatie, werking en de onafhankelijkheid van de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking). ( persbericht 40 van 24/07/1998) De Ministerraad hechtte zijn definitieve goedkeuring aan een +sensibiliserings- en promotie-actie die specifiek gericht is op de KMO's. Deze actie werd toevertrouwd aan vijf Collectieve Centra. Zij is vooral gericht op de KMO's die actief zijn in bepaalde (sub)sectoren die, op Europees en internationaal vlak, een snelle en belangrijke evolutie meemaken op het vlak van normen. ( persbericht 41 van 24/07/1998) De Ministerraad heeft verder een beurzentoekenningsprogramma +goedge-keurd voor de onderdanen van de Democrati-sche Republiek Congo. ( persbericht 42 van 24/07/1998) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over de financiële betrekkingen met de regeringen van de Federale Republiek Joegoslavië en de Republiek Servië. ( persbericht 43 van 24/07/1998) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de omzetting in Belgisch recht van het embargo dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties uitvaardigde tegen de UNITA in Angola. ( persbericht 44 van 24/07/1998) De Ministerraad heeft beslist 1.000.000 frank bij te dragen aan het +regionaal inter-Burundees onderhandelingsproces. Deze beslissing kadert in het Belgische Afrikabeleid, dat de paci-fi-catie en democratisering in Afrika steunt. ( persbericht 45 van 24/07/1998)Daarnaast ging de Ministerraad ermee akkoord dat België met een "tripar-tite" mijnenjager met 48 bemanningsleden deelneemt aan de ontmijningsoefening "Open Spirit 98". ( persbericht 46 van 24/07/1998) De Ministerraad heeft ook beslist om het verblijf te verlengen van +het F16-detache-ment van de Belgische luchtmacht in Villafranca (Itali-ë). De Ministerraad besliste om 3 nieuwe Belgische ambassades te openen. ( persbericht 47 van 24/07/1998)