24 nov 1995 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 24 november 1995

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 24 november 1995, op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 14.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal vanaf 15.00 uur een persconferentie geven in de perszaal van het kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom Hertogstraat 4. In uitvoering van de begroting 1996 keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed i.v.m. de BTW-verlaging voor de sociale woningbouw. ( persbericht 1 van 24/11/1995) De Ministerraad besprak het advies van de opvolgingscommissie van de milieutaks. ( persbericht 2 van 24/11/1995) Tevens keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende +sociale bepalingen. ( persbericht 3 van 24/11/1995). De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over de +organisatie van de Staatsveiligheid (Ministerie van Justitie) en de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht (Ministerie van Landsverdediging). Tevens werd een beleidsnota goedgekeurd i.v.m. de afluisteropdrachten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. ( persbericht 4 van 24/11/1995) Eveneens in het kader van de uitvoering van de begroting 1995, wordt +het Plan Middellange Termijn van het Ministerie van Landsverdediging (PMT), inzake de investeringen voor heruitrusting van de Belgische Strijdkrachten, aangepast. Bij de tussentijdse evaluatie van het PMT werd vastgesteld dat sommige programma's niet meer realiseerbaar waren in 1995. De kredieten die hierdoor vrijkomen moeten dan ook worden herschikt. Door de herschikking van de schijf van 1995 van het PMT zijn er kredieten beschikbaar voor o.m. drie aankoopdossiers. ( persbericht 5 van 24/11/1995) Verder heeft de Ministerraad haar standpunt bepaald inzake het +wetsvoorstel van Volksvertegenwoordiger Ansoms i.v.m. de onbemande toestellen voor de controle van verkeersovertredingen. Daarnaast ging de Ministerraad akkoord met het vergunningsontwerp voor de licentie aan France Mobiles International van het tweede GSM-net in België. ( persbericht 6 van 24/11/1995) * * * De Ministerraad keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed i.v.m. de regeling van eigendomsoverdrachten. Zo draagt de federale Staat: - de " 's Hertogenmolens" te Aarschot over naar het Vlaamse Gewest; - een wachthuis en een nationale schuilplaats met terrein te Eigenbrakel over aan de Franse Gemeenschap. Deze onroerende goederen behoorden toe aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Daarnaast droeg de Ministerraad via een ontwerp van Koninklijk Besluit dhr. T. Rombouts voor om benoemd te worden als ondervoorzitter van de Nationale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en bevestigde hij mevr. F. Thys-Clément in haar functie als ondervoorzitster. ( persbericht 7 van 24/11/1995) De Ministerraad werkte de lijst bij van de rechtspersonen van het +Waalse Gewest die onder toepassing vallen van de algemene principes van het openbaar ambt. ( persbericht 8 van 24/11/1995) Tevens keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een aangepast +ontwerp van Koninklijk Besluit goed i.v.m. de bescherming van de werknemers, de bevolking en het leefmilieu tegen ioniserende stralingen. De Ministerraad besliste ook om een werkgroep op te richten die moet nagaan of het niet wenselijk is de maximaal toegestane stralingsdosis voor de bevolking te verlagen. ( persbericht 9 van 24/11/1995) Tevens nam de Ministerraad kennis van de mededeling van de Minister +van Vervoer i.v.m. de herstructurering van de Regie voor Maritiem Transport onderzocht. Daarnaast hechtte de Ministerraad zijn akkoord aan een voorontwerp van wet tot goedkeuring van de volgende internationale overeenkomsten: 1) het Europees Verdrag inzake de uitlevering, opgemaakt te Parijs op 13 december 1957; 2) twee aanvullende Protocollen bij dit Europees Verdrag, opgemaakt te Straatsburg op 15 oktober 1975 en 17 maart 1978; 3) de bijbehorende Overeenkomst betreffende de vereenvoudiging en de modernisering van de wijze van toezending van uitleveringsverzoeken, opgemaakt te San Sebastian op 19 april 1989. ( persbericht 10 van 24/11/1995) Via andere voorontwerpen van wet werden de Protocollen 1 en 2 bij het+ Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke vernederende behandeling of bestraffing geodgekeurd ( persbericht 11 van 24/11/1995), alsook het Protocol nr.11 bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). ( persbericht 12 van 24/11/1995) Daarnaast keurde de Ministerraad, in een tweede lezing, een +voorontwerp van wet goed over de praktische regeling bij het sluiten van gemengde Verdragen. Gemengde verdragen zijn verdragen over aangelegenheden waar zowel de Gemeenschappen en/of de Gewesten als de federale Staat voor bevoegd zijn. ( persbericht 13 van 24/11/1995)