24 okt 1997 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 24 oktober 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 24 oktober 1997 op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 12.45 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. * * * De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de eigendomsoverdracht van parken, squares en gebouwen van de federale Staat naar het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. ( persbericht 1 van 24/10/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor +de wijziging van de naam van de "Studiecommissie aangaande het lot van de door de leden van de Joodse Gemeenschap in België achtergelaten bezittingen bij hun deportatie tijdens de oorlog 1940-1945". Deze commissie zal vanaf nu "Studiecommissie betreffende het lot van de bezittingen van de leden van de Joodse Gemeenschap van België, geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945" heten. De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor het mogelijk wordt om een bijkomend lid in deze commissie op te nemen. De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de geografische afbakening wijzigt van de algemene ramp die veroorzaakt werd door de overstromingen van 20 december 1993 tot 11 januari 1994. Nu wordt ook de vroegere gemeente Bougnies beschouwd als getroffen zone. Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed waarin de legersterkte voor 1998 vastgelegd wordt op 47.355 militairen. ( persbericht 2 van 24/10/1997) De Ministerraad nam een aantal beslissingen voor het opmaken van een inventaris van het asbest in de federale openbare gebouwen. ( persbericht 3 van 24/10/1997) De Ministerraad keurde tevens - na advies van de Raad van State - een voorontwerp van wet goed over de kansspelen en de kansspelinrichtingen. ( persbericht 4 van 24/10/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad - na advies van de Raad van State - +een wetsontwerp goed voor de oprichting van een Hoge Raad voor Justitie. ( persbericht 5 van 24/10/1997) De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd +dat de reglementering wijzigt van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging der zelfstandigen. Dit gebeurt naar aanleiding van de invoering van een globaal beheer in de sector zelfstandigen. ( persbericht 6 van 24/10/1997) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ met wijzigingen aan de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. ( persbericht 7 van 24/10/1997) De Ministerraad belastte de Minister van Vervoer ermee om via een +onderhandse overeenkomst de opdracht van ontwerper m.b.t. de bouw van een caissongewelf in de ondergrondse verdiepingen van het Berlaymont-gebouw toe te vertrouwen aan de n.v. Berlaymont 2000. ( persbericht 8 van 24/10/1997) De Ministerraad ging er tevens mee akkoord een openbare aanbesteding +uit te schrijven voor de uitvoering van de werken m.b.t. de burgerlijke bouwkunde van het metrostation "Het Rad" en van de aangrenzende tunnel. ( persbericht 9 van 24/10/1997) De Ministerraad heeft beslist dat de Minister van Wetenschapsbeleid +de Belgische delegatie voor de Ministeriële Conferentie van de Francofonie in Hanoi (Socialistische Republiek van Vietnam) zal leiden. Deze conferentie vindt plaats op 11 en 12 november 1997. ( persbericht 10 van 24/10/1997)