25 apr 1997 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 25 april 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 25 april 1997 op Hertoginnedal, van 08.30 uur tot 13.45 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal om 16.00 uur een persconferentie geven in de perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. * * * Maatregelen voor de KMO's De Ministerraad keurde de inhoud van een algemene politieke nota goed over de toekomstige maatregelen voor de bevordering van de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's). (Bericht 1 volgt) De Ministerraad keurde een voorontwerp van programmawet goed ter bevordering van het ondernemerschap. (Bericht 2 volgt) De Ministerraad keurde de aanstelling goed van een vertegenwoordiger van de Minister van Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen in het Commissariaat-generaal voor de Euro. ( persbericht 3 van 25/04/1997) De Ministerraad keurde daarna een voorontwerp van wetgoed waarbij de "summiere rechtspleging om betaling te bevelen" wordt aangepast. ( persbericht 4 van 25/04/1997) ** * De Ministerraad keurde verder een Koninklijk Besluit goed dat bepaalt dat het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeits-verzekering (R.I.Z.I.V.) een bedrag van 9,8 miljard frank aan de Schatkist moet storten. Het gaat meer bepaald om het geld dat het R.I.Z.I.V. ontving voor rekening van het opgeheven Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen (R.S.R.M.). ( persbericht 5 van 25/04/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de wijziging van de statuten van HST Fin. ( persbericht 6 van 25/04/1997) ** * In uitvoering van de begroting keurde de Ministerraad een aantal ontwerpen van Koninklijk Besluit goed voor de uitvoering van de twee kaderwetten van 26 juli 1996. Na advies van de Raad van State De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed tot wijziging van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen. Het ontwerp gaat met name over de taks op de aflevering van effecten aan toonder. Nog in het kader van de ontwerpen van Koninklijk Besluit voor de toepassing van de kaderwetten besprak de Ministerraad het verslag van de werkgroep "Sociale Zekerheid". De Ministerraad keurde daarna het ontwerp van Koninklijk Besluit goed tot instelling van een Ombudsdienst voor de Pensioenen. ( persbericht 7 van 25/04/1997) De Ministerraad keurde en ontwerp van Koninklijk Besluitgoed over de reorganisatie van de gezondeheidszorg. ( persbericht 8 van 25/04/1997) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van KoninklijkBesluit goed dat bepaalt dat de adviserende artsen vanaf nu bijgestaan kunnen worden door paramedische assistenten. ( persbericht 9 van 25/04/1997) De Ministerraad heeft een ontwerp van Koninklijk Besluitgoedgekeurd met betrekking tot de hervorming van de procedures inzake begroting. ( persbericht 10 van 25/04/1997) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van KoninklijkBesluit goed dat de lijst van inkomsten van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging aan het globaal financieel beheer van de sociale zekerheid. De Ministerraad besprak tevens de stand van zaken m.b.t. de besluiten en ontwerpen van besluit voor de toepassing van de kaderwetten. * * * De Ministerraad nam een beslissing over de vertegenwoordiging van de Regering op de herdenkingsceremonie van de 52ste verjaardag van de Bevrijding van de Kampen en van de Overwinning. Deze ceremonie vindt plaats op 8 mei. De Vice-Eerste Minister en de Minister van Begroting wonen de ceremonie bij aan het graf van de onbekende soldaat in Brussel. De Minister van Transport zal aanwezig zijn in Luik. De Ministerraad keurde daarnaast een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de oprichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten. ( persbericht 11 van 25/04/1997) De Ministerraad ging akkoord met de vervanging van de heer P. +Maertens als plaatsvervanger van de Raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst door de heer W. Nonneman. De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat een wettelijk kader schept voor de invoering van een regeling voor vrijwillig vertrek van bepaalde werknemers van Belgacom. De Ministerraad keurde ook de voorlegging aan de Raad van State goed van een aantal ontwerpen van Koninklijk Besluit voor de verbetering van de verkeersveiligheid. De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de oprichting van de Dienst voor Overheidsopdrachten en Subsidies. Deze dienst zal opgericht worden binnen het Ministerie van Ambtenarenzaken. ( persbericht 12 van 25/04/1997) De Ministerraad ging verder akkoord met de aankoop van 6 camera's +voor verkenning op middelgrote hoogte. Deze camera's zullen op F-16-vliegtuigen gemonteerd kunnen worden. ( persbericht 13 van 25/04/1997) De Ministerraad heeft tevens besloten om een opdracht af te sluiten +voor de aankoop van 100 montagesystemen voor de schootspost MISTRAL op de voertuigen UNIMOG U 1350 LM van de Landmacht. Dit zal gebeuren volgens een onderhandelings-procedure met 8 firma's. ( persbericht 14 van 25/04/1997) Vervolgens gaf de Ministerraad aan de Minister van Landsverdediging +de toelating om te onderhandelen met de firma SABCA voor de inbouw van "Mid Life Update"-modificatiekits in de F-16's. ( persbericht 15 van 25/04/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een samenwerkingsakkoord goed tussen+ de Federale Staat en de Gewesten voor administratieve en wetenschappelijke coördinatie van de bioveiligheid. ( persbericht 16 van 25/04/1997) Tevens heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, het kennisnemen en opnemen van privé- en telecommunicatie. ( persbericht 17 van 25/04/1997) De Ministerraad nam kennis van een mededeling van de Minister van +Justitie over de autonome vennootschappen. De Ministerraad keurde daarnaast twee voorontwerpen van wet goed over schadevergoeding bij olieverontreiniging. Het gaat meer bepaald om de toetreding tot de Protocollen tot wijziging van de internationale verdragen van 1969 en 1971. Deze verdragen richtten een internationaal fonds op voor de vergoeding van schade door verontreiniging door olie. ( persbericht 18 van 25/04/1997) Ook keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over een +Overeenkomst tussen België en Oekraïne. Deze Overeenkomst moet dubbele belastingen en ontduiking van belastingen op het inkomen en op het vermogen vermijden. ( persbericht 19 van 25/04/1997)