25 feb 1999 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 25 februari 1999

De Ministerraad vergaderde op donderdag 25 februari 1999 in de Wetstraat 16 van 8.00 uur tot 10.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. * * * De Ministerraad besprak de evaluatie van het actieplan voor de Interne Markt dat de Europese Commissie in juni 1997 ingezet had en dat eind 1998 afgelopen is. (persbericht 1 van 25/02/1999) De Ministerraad besprak de stand van zaken van «Agenda 2000». Agenda +2000 omvat het geheel van documenten en rapporten dat door de Europese Raad van Madrid in 1995 aan de Commissie gevraagd werd voor de latere uitbreiding van de Unie. Het dossier beschrijft onder meer de perspectieven van de ontwikkeling van de Unie en haar beleidsdomeinen (vooral landbouw en structurele hulp) voor het begin van de volgende eeuw. De Ministerraad nam tevens kennis van een mededeling van de Minister van Landsverdediging over de eventuele inzetting van Belgische militairen voor de vredesmacht in Kosovo. De Ministerraad keurde vier voorontwerpen van wet goed voor de instemming met vier verdragen. (persbericht 2 van 25/02/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +waardoor ermee akkoord gegaan wordt dat Mevrouw Bernadette Renauld haar ambt van referendaris bij het Arbitragehof cumuleert met een andere functie. Mevrouw Renauld wordt assistente op het departement publiek recht van de «Université catholique de Louvain». De Ministerraad keurde verder 4 ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de overdracht van goederen van de Federale Staat naar de Gemeenschappen en de Gewesten. (persbericht 3 van 25/02/1999) De Ministerraad ging tevens akkoord met de afsluiting van een +overeenkomst voor het onderhoud van de rijsimulatoren voor rupsvoertuigen. Deze overeenkomst wordt afgesloten met de firma Alcatel Bell Space & Defense NV. (persbericht 4 van 25/02/1999) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed +tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. (persbericht 5 van 25/02/1999) De Ministerraad machtigde de Minister van Ambtenarenzaken om de de +Regie der Gebouwen te belasten met de inhuurneming van een opslagruimte voor de Rechtbank van eerste aanleg van Dendermonde en van een gebouw voor het «Huis van Justitie» in Charleroi. (persbericht 6 van 25/02/1999) en (persbericht 7 van +25/02/1999) De Ministerraad verleende de Regie der Gebouwen tevens de toelating om een Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. (persbericht 8 van 25/02/1999) De Ministerraad keurde ook - in een tweede lezing - een ontwerp van +Koninklijk Besluit goed i.v.m. de loopbaan van het rijkspersoneel. Het bevat een aanpassing van het systeem voor de bevordering van de ambtenaren. (persbericht 9 van 25/02/1999) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed m.b.t. de mobilitiet van het personeel van sommige overheidsdiensten. (persbericht 10 van 25/02/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de betrekkingen tussen de overheden en de vakbonden van de ambtenaren regelt. (persbericht 11 van 25/02/1999) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed voor de bevordering van de tewerkstelling en de begeleiding van personen met een handicap. (persbericht 12 van 25/02/1999) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ dat de elementen van de ongevalsaangifte vastlegt die moeten worden overgedragen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen. (persbericht 13 van 25/02/1999) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over de fietsvergoeding voor federale ambtenaren.Door dit ontwerp kunnen personeelsleden van bepaalde federale overheidsdiensten een vergoeding bekomen wanneer zij de fiets gebruiken in het woon-werkverkeer en voor dienstopdrachten. (persbericht 14 van 25/02/1999) De Ministerraad keurde - in een eerste lezing - een ontwerp van +Koninklijk Besluit goed m.b.t. de invoeging van een nieuw hoofdstuk «minimale rechten» in de wet. (persbericht 15 van 25/02/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor +de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet dat is ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1999. Het krediet is bestemd voor de dekking van alle uitgaven van het Ministerie van Financiën in verband met het opslaan van belastingsgegevens en de overgang naar het jaar 2000 en de euro. De Ministerraad nam kennis van de stand van zaken m.b.t. het programma Admi-euro. Het project Admi-euro moet de federale administraties voorbereiden op de komst van de euro. De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed m.b.t. vernieuwingen en wijzigingen van het statuut, het maatschappelijk doel en de organisatie van het Paleis voor Schone Kunsten. (persbericht 16 van 25/02/1999) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van amendement goed +op het wetsvoorstel m.b.t. budgettaire en diverse bepalingen. Dit voorontwerp van amendement dient het doel en de reikwijdte van het telematica-onderzoeksnetwerk BELNET te verduidelijken. (persbericht 17 van 25/02/1999) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed tot +regeling van de berichten van collectieve schuldenregeling van de Nationale Bank van België en de raadpleging van deze berichten door bepaalde personen. (persbericht 18 van 25/02/1999) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ m.b.t. de arbeidsduurvermindering in de ondernemingen die behoren tot het Paritair Comité voor het bouwbedrijf. (persbericht 19 van 25/02/1999) De Ministerraad keurde ook - in een tweede lezing - twee ontwerpen +van Koninklijk Besluit goed over de oprichting van een ombudsdienst pensioenen. (persbericht 20 van 25/02/1999) Met het oog op een aanpassing van de invordering van de belastingen +die zijn ingekohierd ten laste van feitelijk gescheiden echtgenoten heeft de Ministerraad dat de feitelijk gescheiden persoon tijdig zal moeten worden verwittigd van het bestaan van een schuld betreffende de inkomsten van zijn echtgenoot. Indien dit niet het geval is, zal de administratie niet meer het recht hebben hem te vervolgen voor invordering van die schuld. Bovendien zal die verwittiging voor de gescheiden echtgenoot een termijn openen voor het indienen van een bezwaarschrift. De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed voor de wijziging van de wet van 12 april 1965 over het vervoer van gasachtige producten en andere producten d.m.v. leidingen. De Ministerraad ging ermee akkoord dat artikel 7 van het voorontwerp van wet over de verzekering tegen de natuurrampen wordt overgeheveld naar het ontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen. De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed m.b.t. de afschaffing van de toelating die de Minister van Financiën tot nu toe kon geven voor de openbare uitgiften van effecten en voor de openbare overnameaanbiedingen door vennootschappen buiten de Europese Unie. (persbericht 21 van 25/02/1999)