25 jan 2002 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 25 januari 2002

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 25 januari 2002 in de Wetstraat16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft allereerst herinnerd aan de voornaamste besluiten van het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen, wat betreft: het tijdskrediet (een oplossing moet gevonden worden vóór 26 februari) de taks op de ingebruikstelling van minder vervuilende voertuigen; de problematiek van de radiofrequenties; de geluidsoverlast van vliegtuigen; de jeugddelinquenten. Ook heeft de Eerste Minister gewag gemaakt van de nota voorgelegd aan de Ministerraad door de Minister van Financiën over de fiscale achterstand. Deze definieert hierin de notie van fiscale achterstand en overloopt de evolutie ervan. De Eerste Minister heeft ook aangekondigd dat de reflecterende autonummerplaten verplicht zouden zijn vanaf 1 oktober 2002 (in plaats van 1 januari 2002) (persbericht 1 van 25/01/2002) De Ministerraad gaf overigens zijn goedkeuring aan: een ontwerp van koninklijk besluit, dat standaardformulieren invoert voor de bekendmaking van aankondigingen van overheidsopdrachten. (persbericht 2 van 25/01/2002) een voorontwerp van wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. (persbericht 3 van 25/01/2002) twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffende het personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat. (persbericht 4 van 25/01/2002) een voorontwerp van wet met betrekking tot de samenwerking tussen het Internationaal Strafgerechtshof en de Staten die Partij zijn. Dit voorontwerp van wet strekt ertoe het Belgisch recht in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafgerechtshof. (persbericht 5 van 25/01/2002) een voorontwerp van wet waarbij het Belgisch recht in overeenstemming wordt gebracht met het Internationaal Verdrag tegen de aanwerving, het inzetten, de financiering en de opleiding van huurlingen. Dit Verdrag werd aangenomen te New York op 4 december 1989. (persbericht 6 van 25/01/2002) twee voorontwerpen van wet met als doel, uitgezonderd de regels inzake overheidsopdrachten, de omzetting te verzekeren van de Europese richtlijn inzake bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. (persbericht 7 van 25/01/2002) in tweede lezing en na advies van de Raad van State, een ontwerp van uitvoeringsbesluit m.b.t. de procedure voor de identificatie door middel van DNA-analyses in strafzaken. (persbericht 8 van 25/01/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de seizoens- en gelegenheidsarbeid in de landbouwsector. (persbericht 9 van 25/01/2002) een ontwerp van koninklijk besluit tot financiering van de inschakeling van werkzoekenden naar startbanen. (persbericht 10 van 25/01/2002) een ontwerp van koninklijk besluit over de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. (persbericht 11 van 25/01/2002) het verslag van de werkgroep "Studie van de gevolgen van een energie-CO2 taks op gezinnen inzonderheid die met een laag inkomen, en van eventuele compensatieregels". (persbericht 12 van 25/01/2002) een voorontwerp van wet over het consumentenkrediet. (persbericht 13 van 25/01/2002) een ontwerp van koninklijk besluit dat, voor 2001, de federale steun aan de onderzoeksprojecten van de Collectieve Centra concretiseert. (persbericht 14 van 25/01/2002) de stand van zaken inzake omzetting van de interne marktrichtlijnen in België met het oog op de Europese Raad van Barcelona.(persbericht 15 van 25/01/2002) een ontwerp van koninklijk besluit rond de instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. (persbericht 16 van 25/01/2002)