25 jul 1997 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 25 juli 1997

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 25 juli 1997 op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 17.00 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. (*) De Eerste Minister gaf om 17.00 uur een persconferentie in de perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. De Ministerraad keurde - na advies van de Raad van State - twee voorontwerpen van wet goed i.v.m. de veiligheids-machtigingen enerzijds en de oprichting van een beroepsorgaan voor veiligheidsmachtigingen anderzijds. (persbericht 1 van 25/07/1997) Daarnaast heeft de Ministerraad aan de onderneming Jan De Nul N.V. en+ aan de Tijdelijke Vereniging Dredging International - Jan De Nul BacZee J.V. de toelating gegeven om concessies te verlenen voor de exploratie en de exploi\-ta\-tie van zand en grind van het continentaal plat. (persbericht 2 van 25/07/1997) Tevens keurde de Ministerraad - na advies van de Raad van State - een+ ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de oprichting van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie (DWTI). (persbericht 3 van 25/07/1997) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed over het luchttransport tussen België en landen die niet tot de Europe\-se Economische Ruimte behoren. (persbericht 4 van 25/07/1997) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de indienstneming van contractueel personeel door de federale ministeries en overheidsinstellingen. Deze con\-tractu\-elen moeten voldoen aan uitzon\-derlijke en tijdelijke personeelsbe\-hoef\-ten. (persbericht 5 van 25/07/1997) De Ministerraad hechtte voorts zijn goedkeuring aan de huur van een +gebouw aan de Antwerpse Baan in Antwerpen door de Regie der Gebouwen. De huurprijs zal ten laste zijn van de Administratie van de Douane in Antwer\-pen. Dit gebouw zal gebruikt worden als grensin\-spectiepost. (persbericht 6 van 25/07/1997) Daarnaast ging de Ministerraad akkoord met de afsluiting van een +nieuwe huurovereenkomst tussen de Regie der Gebouwen en de maatschap\-pij WTC. Deze huurovereenkomst gaat over het gebouw aan Digue des Peupliers 71 in Bergen. (persbericht 7 van 25/07/1997) De Ministerraad keurde ook nog de huur goed van 10 gebouwen door de +Regie der Gebouwen. Deze gebouwen zijn nodig om een aantal admini\-straties van Financiën in onder te brengen. De kosten zullen gedragen worden door de Regie der Gebouwen. (persbericht 8 van 25/07/1997) Verder gaf de Ministerraad de toelating aan de Minister van +Landsverdediging om een betaling van 6.329.589 frank, vermeerderd met intresten, te doen aan de NV Betonac. Dit gebeurt om de schade te dekken die deze NV heeft geleden wegens de laattij\-dige uitvoe\-ring door de Belgische Staat van een vroege\-re overeenkomst. (persbericht 9 van 25/07/1997) Tevens keurde de Ministerraad de meerjarige onderhandse overeenkomst +goed voor het onderhoud van de avionica-systemen van de C 130- transportvliegtuigen. (persbericht 10 van 25/07/1997) Daarnaast gaf de Ministerraad de Minister van Lands\-verdediging de +toelating om in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase van het moderniseringsprogramma van het RITA-transmissiesysteem een fase "experimentatie" van het ontwikkelde prototype van de uitrusting in te lassen. (persbericht 11 van 25/07/1997) De Ministerraad ging ook akkoord met de afsluiting van een aantal overeenkomsten voor legeraankopen. (persbericht 12 van 25/07/1997) Voorts keurde Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over de vergoeding van auteurs en uitgevers voor kopies die gemaakt worden voor privé- of onderwijsdoeleinden. Het ontwerp behandelt meer bepaald kopies van werken die op grafische of soortgelijke manier zijn vastgelegd. (persbericht 13 van 25/07/1997) Eveneens keurde de Ministerraad, na advies van de Raad van State, een+ aantal maatregelen goed over de benoeming, de promotie, de evaluatie en de vorming van de magistraten. (persbericht 14 van 25/07/1997) De Ministerraad keurde tevens, na advies van de Raad van State, een voorontwerp van wet goed waardoor een Federale Raad voor griffiers en secretarissen wordt opgericht. (persbericht 15 van 25/07/1997) Verder keurde de Ministerraad, na advies van de Raad van State, een +ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat aan het Natio\-naal Instituut voor Crimina\-listiek en Crimi\-nologie (NICC) het statuut toekent van staatsdienst met afzon\-derlijk beheer. (persbericht 16 van 25/07/1997) Ook besprak de Ministerraad een voorontwerp van wet over de +invoe\-ring van een strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechts\-personen. (persbericht 17 van 25/07/1997) De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet goed over de +invoering van de syntheseconclusie bij een proces. (persbericht 18 van 25/07/1997) De Ministerraad nam bovendien kennis van een nota van de Minister van+ Justitie. De nota bevat een actieplan tegen economische, financiële en fiscale misdrijven en past in het plan van de be\-strijding van de georganiseerde misdaad. (persbericht 19 van 25/07/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad de oriëntatienota "Een betere +rechts\-hulp voor maatschappelijk minder begoede groepen" goed. De Minister van Justitie kreeg de opdracht om deze nota verder uit te werken in een voorontwerp van wet. (persbericht 20 van 25/07/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een omzendbrief goed waarin de +regels worden vastgelegd voor de toewijzing van nummers aan operato\-ren die kandidaat zijn voor een vergun\-ning voor spraak\-telefo\-nie. Deze omzendbrief wordt bekendge\-maakt vóór de publi\-catie van het Koninklijk Besluit dat deze kwestie regelt. (persbericht 21 van 25/07/1997) Tevens keurde de Ministerraad de verlenging goed van de +overeen\-komst voor de exploitatie van het FIN-S-informaticasysteem. (persbericht 22 van 25/07/1997) De Ministerraad besprak het rapport aan de regering hou\-den\-de +maatregelen tot bevorde\-ring van gelijke kansen van mannen en vrouwen. (persbericht 23 van 25/07/1997) De Ministerraad heeft ook een voorontwerp van wet goedgekeurd voor de bescherming van het zeemilieu in de zeegebieden die onder de rechtsbevoegdheid van België vallen. (persbericht 24 van 25/07/1997) De Ministerraad keurde eveneens drie ontwerpen van Koninklijk Besluit+ goed over de modernisering van de sociale zekerheid. Dit gebeurde nadat de Ministerraad kennis nam van het rapport van de werkgroep. (persbericht 25 van 25/07/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad, na advies van de Raad van State, +een voorontwerp van programmawet goed met diverse bepalingen. (persbericht 26 van 25/07/1997) De Ministerraad stemde tevens in met de opname van twee +ontwerp-arti\-kelen in de sociale programmawet. (persbericht 27 van 25/07/1997) De Ministerraad keurde het ontwerp van programmawet goed ter +bevordering van het zelfstandig ondernemerschap definitief goed. (persbericht 28 van 25/07/1997) Voorts keurde de Ministerraad een tweede contract goed dat werd +afgeslo\-ten tussen de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en de Staat. De Ministerraad keurde eveneens een voorontwerp van wet over fiscale bepalingen goed Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de Federale Participatiemaatschappij verplicht om aandelen van de N.V. Beroepskrediet over te dragen. (persbericht 29 van 25/07/1997) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ tot bepaling van het winstverde\-lingsplan van de Nationale Loterij voor het dienst\-jaar 1997. Dit winstverdelingsplan is geraamd op 7.200.000.000 BEF. (persbericht 30 van 25/07/1997) Voorts keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de benoeming van een nieuwe vice-voorzitter bij het directiecomité van de effectenbeursvennootschap van Antwerpen. De Ministerraad geeft de Vice-Eerste Minister en de Minister van Financiën de toestemming om het ontwerp aan het Staatshoofd voor te leggen. (persbericht 31 van 25/07/1997) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ dat enkele wijzigingen aanbrengt aan de onderwijswetgeving. (persbericht 32 van 25/07/1997) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over het gewaarborgd inkomen voor bejaarden. (persbericht 33 van 25/07/1997) De Ministerraad keurde verder de maatregelen goed die voorgesteld +werden door de werkgroep over de tewerkstelling van stagiairs door de overheid. (persbericht 34 van 25/07/1997) Voorts keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk Besluit +goed over de verplichting om stagiairs in dienst te nemen in bepaalde openbare diensten. (persbericht 35 van 25/07/1997) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed waardoor ook uitzendkrachten personen met loopbaanonderbre\-king kunnen vervangen. Dit geldt wanneer het gaat om een korte loopbaanonderbreking van 3 maanden. (persbericht 36 van 25/07/1997) De Ministerraad keurde de rekeningen goed van het Instituut voor de verbetering van de Arbeidsomstandigheden voor het jaar 1991. (persbericht 37 van 25/07/1997) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +over het personeel van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale centra. (persbericht 38 van 25/07/1997) De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over +de aanwijzing van een vereniging zonder winstoogmerk. (persbericht 39 van 25/07/1997) De Ministerraad keurde vier ontwerpen van Koninklijk Besluit goed die+ de ZIV-wetgeving wijzigen (Ziekte- en Invaliditeits\-verze\-kering). Deze wijziging geldt voor personen die in een residu\-eel stel\-sel zitten of die het sociaal statuut van zelf\-stan\-dige hebben. Hun statuut wordt aangepast aan de uitbrei\-ding van het WIGW 100-statuut. (persbericht 40 van 25/07/1997) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over het globaal beheer van de sociale zekerheid. Dit ontwerp-KB kadert in de modernisering van het beheer van de socia\-le zekerheid. (persbericht 41 van 25/07/1997) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed dat het Koninklijk Besluit van 31 maart 1994 over de sociale zekerheid voor werknemers wijzigt. (persbericht 42 van 25/07/1997) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed in verband met de sociale zekerheid van betaalde sportbeoefe\-naars. (persbericht 43 van 25/07/1997) De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de studenten- en gelegenheidsarbeid bij de Federale Staat en de Gemeen\-schappen. Het gaat hier meer bepaald over de tewerkstelling in de socio-culturele of sportieve sector en in de jeugdwerking. (persbericht 44 van 25/07/1997) De Ministerraad keurde voorts een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ over de vrijwaring van het Belgische concurrentievermogen. (persbericht 45 van 25/07/1997)