25 mrt 1997 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 25 maart 1997

De Ministerraad vergaderde op dinsdag 25 maart 1997, in de Wetstraat 16, van 10.30 uur tot 12.00 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minis\-ter Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad bereidde de mededeling van de Regering aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor. Verder keurde de Ministerraad de definitieve teksten van de Begroting voor 1997 goed. Om 16.00 uur zal de Eerste Minister de mededeling van de Rege\-ring doen aan de Kamer van Volks\-vertegen\-woordi\-gers. De teksten van deze mededeling en van de begroting 1997 zullen in de Kamer ter beschik\-king liggen van de pers. Zij zullen vanaf woensdag 9.00 uur tevens te verkrijgen zijn in het I\-n\-f\-o\-r\-m\-atie\-c\-e\-n\-t\-rum van de Federa\-le Voorlich\-tings\-dienst. U kan ze tegen kostprijs bekomen op het vol\-gende adres: Informatiecentrum Federale Voorlichtingsdienst Regentlaan 54 1000 Brussel Tel.: 02/514.08.00 Fax: 02/512.51.25 (doorlopend open van 9 tot 16 uur) Deze teksten kunnen later eveneens worden geraad\-pleegd op de Inter\-net-site van de federale overheid: http://belgi\-um.fgov.be e-mail: P3000@belgi\-um.fgov.be Verder nam de Ministerraad een beslissing over de euro en het beheer van de overheids\-schuld. (persbericht 1 van 25/03/1997) De Ministerraad keurde een reeks maatregelen goed om de strijd tegen +de BTW-fraude en meer bepaald tegen de carrouselfraude, meer armslag te geven. (persbericht 2 van 25/03/1997) M.b.t. de kaderwetten keurde de Ministerraad een ont\-werp van +Koninklijk Besluit goed over de reorganisatie van de medische praktijk. (persbericht 3