25 okt 2000 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 25 oktober 2000

De Ministerraad vergaderde op woensdag 25 oktober 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt Tijdens een onderbreking van de Ministerraad om 14 uur heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van drie genomen beslissingen. De Ministerraad keurde het voorontwerp van programmawet goed, net als het voorontwerp van wet over de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de ondernemingen. De Ministerraad keurde eveneens een opvangsysteem voor de kandidaat-vluchtelingen goed. De Eerste Minister legde er de nadruk op dat het gaat over een kwaliteitsvol opvangsysteem. Het nieuwe opvangsysteem zal alle kandidaat-vluchtelingen in de ontvankelijkheidsfase toewijzen aan een open onthaalcentrum. Dit betekent dat tijdens het ontvankelijkheidsonderzoek de OCMW's worden ontlast van het verstrekken van een maatschappelijke dienstverlening. De overschakeling van financiële hulp naar materiële opvang houdt in dat er 10.000 opvangplaatsen bijkomen. De Ministerraad heeft beslist dat partners uit het middenveld en de privé-sector zullen gezocht worden. De Minister van Maatschappelijke Integratie zal een bestek opmaken waarin de voorwaarden voor de exploitatie van een onthaalcentrum gepreciseerd worden: kwaliteitsnormen, spreidingscriteria, optimale grootte van een centrum, rendabiliteit, psycho-sociale begeleiding en juridische begeleiding. Voor de werkings- en personeelskosten waarborgt de overheid een forfait per opgevangen asielzoeker per nacht. De selectie van de privé-kandidaat-beheerders zal via een lastenboek gebeuren. De Eerste Minister beklemtoonde dat er voor de opvangcentra (bestaande federale centra, Rode Kruis- centra en nieuwe centra) een opvolgingscommissie de kwaliteitscriteria voor alle centra zal controleren. De directeurs van de centra zullen aangeduid worden in overleg met de Minister van Maatschappelijke Integratie. De Eerste Minister heeft eveneens benadrukt dat het nieuwe systeem tot doel heeft de aantrekkingskracht van het huidige opvangsysteem te beëindigen. In dit systeem geven de OCMW's geld aan de asielzoekers. Deze maatregel maakt deel uit van de strijd tegen diegenen die misbruik maken van de asielzoekers. In de begroting 2001 zijn middelen vastgelegd voor de aanwerving van 10 bijkomende personeelsleden voor de dienst Toelagen en Controle, die de werking van de OCMW's tegenover de asielzoekers moet controleren. Hieronder vindt u de persen over de andere punten van de Ministerraad. De Ministerraad besliste om het ontwerp van ministerieel besluit in verband met het verbod op het gebruik van kadavers voor te leggen aan de Raad van State. Het ontwerp regelt tevens het handelsverkeer voor verwerkte dierlijke eiwitten. (persbericht 1 van 25/10/2000) De Ministerraad nam kennis van een stand van zaken m.b.t. de afhandeling van de dioxinecrisis. (persbericht 2 van 25/10/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de taxibestuurders. (persbericht 3 van 25/10/2000) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over EASDAQ. (persbericht 4 van 25/10/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW). (persbericht 5 van 25/10/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed m.b.t. de bedrijfsvoorheffing. (persbericht 6 van 25/10/2000) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een protocol dat het verdrag m.b.t. het zogenaamde "eurovignet" voor vrachtwagens wijzigt. (persbericht 7 van 25/10/2000) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat het Koninklijk Besluit m.b.t. de ministeriële bevoegdheden wijzigt. (persbericht 8 van 25/10/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de aanwerving van contractuelen voor uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften. (persbericht 9 van 25/10/2000) Ook keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de vervanging van een lid van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO). (persbericht 10 van 25/10/2000) De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed m.b.t. tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking en het vrijwillig "groot verlof" voor onderofficieren. (persbericht 11 van 25/10/2000) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat het legercontingent vastlegt voor het jaar 2000. (persbericht 12 van 25/10/2000) De Ministerraad besliste om een ontwerp van Ministerieel Besluit voor dringend advies naar de Raad van State te sturen. Het ontwerp bepaalt de voorwaarden voor het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen.. (persbericht 13 van 25/10/2000) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de reorganisatie van de Interdepartementale Commissie voor humanitair recht. (persbericht 14 van 25/10/2000) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de weddebijslag verhoogt van de substituut-procureur des Konings. (persbericht 15 van 25/10/2000) De Ministerraad keurde tevens twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de politiehervorming. (persbericht 16 van 25/10/2000) De Ministerraad keurde het definitieve winstverdelingsplan goed van de Nationale Loterij voor het jaar 1999. (persbericht 17 van 25/10/2000) Daarnaast nam de Ministerraad kennis van de deelname van de Belgische mijnenveger "Narcis" aan de opruiming van explosieven in de Baltische Zee. (persbericht 18 van 25/10/2000) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een overeenkomst m.b.t. de verkorte procedure voor uitlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie. (persbericht 19 van 25/10/2000) Ook keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een overeenkomst tussen België en de Republiek Slovenië. (persbericht 20 van 25/10/2000) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed voor de instemming met een aanvullend protocol bij de herziene Rijnvaartakte. Dit verdrag regelt de scheepvaart op de Rijn. (persbericht 21 van 25/10/2000) De Ministerraad ging akkoord met de vertegenwoordiging van de Regering op de plechtigheden van 11 en 15 november 2000. (persbericht 22 van 25/10/2000)