25 sep 1998 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 25 september 1998

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 25 september 1998 op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 13.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. *** De Regering is diep geschokt door de tragische dood van Semira Adamu en biedt haar medeleven aan aan alle nabestaanden. ( persbericht 1 van 25/09/1998) De Ministerraad ging akkoord met een ontwerp van Koninklijk Besluit +over de aanpassing van de rentevoet van de verwijlintresten voor overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten ( persbericht 2 van 25/09/1998) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed +i.v.m. de vergunning voor en de uitbating van het MOB2-mobilofoonnetwerk van Belgacom Mobile. Dit ontwerp geeft aan Belgacom Mobile de mogelijkheid om het analoge mobilofoonnet voor te zetten. ( persbericht 3 van 25/09/1998) Tevens stemde de Ministerraad in met de aankoop van 18 +modificatiekits. Deze bijkomende kits worden aangekocht in het kader van de productiefase van het moderniseringsprogramma Mid Life Update (MLU) van de F-16 vliegtuigen. ( persbericht 4 van 25/09/1998) De Ministerraad machtigde verder de Regie der Gebouwen om een +overeenkomst af te sluiten voor het huren van een ruimte voor de tijdelijke bewaring van goederen en voertuigen die aangeslagen werden door het Ministerie van Justitie. ( persbericht 5 van 25/09/1998) De Ministerraad keurde daarnaast in een tweede lezing - een +voorontwerp van wet over Ambtenarenzaken goed. Het voorontwerp moderniseert o.m. de bestaande reglementering en past ze aan aan de federale staatshervorming en aan de herstructureringen die in de overheidssector plaatsvinden. De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de Studiecommissie betreffende het lot van de bezittingen van de leden van de Joodse Gemeenschap van België, geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog van 1940-1945. Het ontwerp geeft de studiecommissie toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen. De studiecommissie wordt tevens gemachtigd om het identificatienummer van dat register te gebruiken. ( persbericht 6 van 25/09/1998) De Ministerraad nam kennis van het verslag van de stand van zaken op +31 augustus 1998 van het programma Admi-Euro. Het verslag is opgemaakt door het Adviesbureau ABC en dient om de federale besturen voor te bereiden op de overgangsfase die op 1 januari 1999 begint. ( persbericht 7 van 25/09/1998) Voorts keurde de Ministerraad in een tweede lezing - enkele +ontwerpen van amendement goed bij een wetsvoorstel dat de naturalisatieprocedure wijzigt voor het bekomen van de Belgische nationaliteit. Deze ontwerpen werden aangepast aan het advies van de Raad van State. ( persbericht 8 van 25/09/1998) De Ministerraad keurde tevens een voorontwerp van wet goed dat de +nieuwe gemeentewet wijzigt. Het voorontwerp heeft met name betrekking op de autonome gemeentebedrijven. ( persbericht 9 van 25/09/1998) De Ministerraad heeft kennis genomen van het verslag van de werkgroep+ i.v.m. de overstromingen van de maand september 1998. ( persbericht 10 van 25/09/1998) De Minister van Economische Zaken heeft aan de Ministerraad een +voorontwerp van wet voorgelegd over de verzekering tegen de natuurrampen. De Raad zal daar op de volgende vergadering een beslissing over nemen. De Ministerraad keurde verder een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het gaat om een verduidelijking van een bepaling over de sociale identiteitskaart. ( persbericht 11 van 25/09/1998) Daarnaast keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed voor de wijziging van het Koninklijk Besluit houdende uitvoeringsmaatregelen m.b.t. de sociale identiteitskaart. ( persbericht 12 van 25/09/1998) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed i.v.m. de +toekenning van giften door de Koninklijke Munt van België (KMB). ( persbericht 13 van 25/09/1998)