26 apr 2002 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 26 april 2002

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 26 april 2002 in de Wetstraat 16 vanaf 14.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister heeft vooreerst het akkoord bevestigd betreffende een grondige hervorming van de politieke instellingen. De federale Senaat zal een paritaire assemblee worden die de Gemeenschappen en Gewesten vertegenwoordigt (35 Nederlandstaligen en 35Franstaligen, waarvan 1 vertegenwoordiger van de Duitstalige Gemeenschap). De federale Kamer zal 200 leden tellen, nl. 150 verkozenen op lijsten in gewijzigde kiesomschrijvingen (de provinciale kiesomschrijvingen zullen ingevoerd worden in het gehele grondgebied, het kiesarrondissement van Brussel-Halle-Vilvoorde blijft behouden) evenals 50 leden verkozen op een nationale lijst per gemeenschap. Een kiesdrempel van 5% per kiesarrondissement komt in voege. De Eerste Minister deelde mee het voorontwerp van programmawet tot uitvoering van de begrotingscontrole is goedgekeurd. Hij legt de nadruk op de goedkeuring van het wetsontwerp betreffende de Nationale Delcredere-dienst. Het aandeel van de gewesten wordt aldus versterkt (persbericht 1 van 26/04/2002) Ook is een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende het Comité voor financiële steun aan de export (FINEXPO). (persbericht 2 van 26/04/2002) In uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en de Gewesten, is een voorontwerp van wet tot oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel goedgekeurd. (persbericht 3 van 26/04/2002) De Eerste Minister heeft ook de nadruk gelegd op de goedkeuring van 17 dossiers van preventieve diplomatie. (persbericht 4 van 26/04/2002) De Ministerraad heeft ook het volgende goedgekeurd: de aankoop, volgens de onderhandelingsprocedure, van 240 draagbare Cougar miniradio's (met onderhoudscontract voor 10 jaar) alsook van toebehoren voor deze radio's. (persbericht 5 van 26/04/2002) een voorstel tot opstarten van een meerjarige overheidsopdracht voor aanneming van diensten voor de technische assistentie van de containerdragers CLT IVECO. (persbericht 6 van 26/04/2002) een voorstel tot opstarten van een meerjarige overheidsopdracht van leveringen betreffende het onderhoud van het Electro-Optics (EO) subsysteem aan boord van de fregatten van de marinecomponent. (persbericht 7 van 26/04/2002) een ontwerp van koninklijk besluit waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften. (persbericht 8 van 26/04/2002) een voorontwerp van wet houdende regeling van de bijzondere rechten verbonden aan de bijzondere aandelen van de Staat in de n.v. Distrigas en de n.v. Fluxys. (persbericht 9 van 26/04/2002) de verlenging van het mechanisme van de dekking tegen oorlogs- en terrorismerisico's ten bate van luchtvaartmaatschappijen en dienstverleners in de luchtvaartsector met een nieuwe periode van één maand, met name tot 31 mei 2002. (persbericht 10 van 26/04/2002) een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de organisatie en de werking van een centrale gegevensbank bij het Fonds voor arbeidsongevallen. (persbericht 11 van 26/04/2002) de lijst met 11 Interne Markt-richtlijnen waarvan de omzettingstermijn op 21-22 maart 2003 meer dan twee jaar verstreken zal zijn. (persbericht 12 van 26/04/2002) de verlenging van de Belgische deelname aan de vredesoperatie MONUC in de Democratische Republiek Congo (DRC). (persbericht 13 van 26/04/2002) de verlenging van de opdracht van de Force Commander van de MINURSO (opdracht van de Verenigde Naties voor het Referendum in de Westelijke Sahara). De Ministerraad stemde in met de verlenging van deze opdracht voor een periode van drie maanden (van 10 mei tot 9 augustus 2002). (persbericht 14 van 26/04/2002) drie voorontwerpen van wet betreffende de instemming met Overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake inkomstenbelasting. (persbericht 15 van 26/04/2002) de Minister van Werkgelegenheid en de Regeringscommissaris, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, zullen de regering vertegenwoordigen bij de herdenking van de Shoa, respectievelijk in Anderlecht en Antwerpen. (bericht persbericht 16 van 26/04/2002) de Minister van Landsverdediging en de Regeringscommissaris voor Wetenschappelijk Onderzoek zullen de regering vertegenwoordigen bij de herdenking van de 57e verjaardag van de bevrijding uit de kampen en van de overwinning, respectievelijk te Brussel en te Luik. (bericht persbericht 17 van 26/04/2002)