26 jan 1996 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 26 januari 1996

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 26 januari 1996, op Hertoginnedal, van 10.00 uur tot 13.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister houdt vanaf 14.30 uur een persconferentie in de perszaal van het kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom Hertogstraat 4. De Ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een wettelijk kader schept voor de nachtwinkels. ( persbericht 1 van 26/01/1996) Verder keurde de Ministerraad het Samenwerkingsakkoord tussen de +Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten goed, betreffende het Begeleidingsplan der werklozen. ( persbericht 2 van 26/01/1996) In uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer keurde de Ministerraad vier ontwerpen van Koninklijk Besluit goed. ( persbericht 3 van 26/01/1996) De Ministerraad besprak het verslag van de werkgroep +"Mobilisering van risicokapitaal". ( persbericht 4 van 26/01/1996) De Ministerraad nam ook nog kennis van het verslag van de werkgroep +voor het Nationaal uitrustingsplan inzake elektriciteitsproduktie. ( persbericht 5 van 26/01/1996) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ met betrekking tot het auteursrecht. ( persbericht 6 van 26/01/1996) * * * De Ministerraad besprak een aantal dossiers i.v.m. de toekenning van rustpensioenen. Verder heeft de Ministerraad de toelating gegeven voor het afsluiten van een onderhandse overeenkomst in het kader van de renovatie van de Koninklijk Militaire School. Het gaat in het bijzonder om een overeenkomst voor de controle op de bouw van het complex "Pril-Sport". ( persbericht 7 van 26/01/1996) Verder besprak de Ministerraad een voorontwerp van wet tot wijziging +van de wetten op de handelsvennootschappen. De Ministerraad keurde een tweede meerjarenprogramma " Gebouwen-Justitie" goed, voor de periode 1997-2000. ( persbericht 8 van 26/01/1996) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ waardoor de universiteiten én de federale wetenschappelijke instellingen 100 bijkomende onderzoekers kunnen aanwerven. Deze aanwerving voert het Meerjarenplan voor de Werkgelegenheid uit op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor werd reeds een bedrag van 140 miljoen frank voorzien. ( persbericht 9 van 26/01/1996) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed ter +bevestiging van het internationaal verdrag van Lugano van 16 september 1988. Dit Verdrag betreft de rechterlijke bevoegdheid en de uitvoering van beslissingen in burgerlijke zaken en handelszaken. ( persbericht 10 van 26/01/1996) De Ministerraad ging akkoord om 1,46 miljoen frank vrij te maken voor+ de actie van de Europese Unie in verband met humanitaire hulp aan Bosnië-Hercegovina. ( persbericht 11 van 26/01/1996) Tot slot ging de Ministerraad akkoord om 10 miljoen frank vrij te +maken voor de financiering van de Palestijnse autoriteit. Dit bedrag zal aangewend worden voor de financiering van de begroting van de lopende uitgaven van de Palestijnse Autoriteit. ( persbericht 12 van 26/01/1996)