26 jan 2001 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 26 januari 2001

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 26 januari 2001 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. Tijdens zijn wekelijkse persbriefing na de Ministerraad heeft de Eerste Minister een overzicht gegeven van de genomen beslissingen. Hieronder vindt u een samenvatting van de persbriefing en, in bijlage, de persberichten over de beslissingen van de Ministerraad. Verslag van de persbriefing van Eerste Minister Guy Verhofstadt De Eerste Minister kondigde aan dat de Ministerraad het voorontwerp van wet goedkeurde over de zogenaamde tweede pensioenpijler. Het gaat om het derde luik van structurele socio-economische maatregelen die in het federale regeerakkoord opgenomen waren. Het eerste luik betrof de zogenaamde "werknemersparticipatie". Daarnaast werden de principes van de 'corporate governance" naar voor geschoven. De tweede pensioenpijler vormt het derde luik. Het voorontwerp van wet m.b.t. de tweede pensioenpijler maakt het mogelijk om een collectief en sectoraal systeem te ontwikkelen. Dit systeem sluit nauw aan bij het systeem dat op dit ogenblik van kracht is in Nederland. Het is de uitdrukkelijke bedoeling om deze tweede pensioenpijler op te nemen in de CAO's. Naast dit voorontwerp moet ook een fiscaal luik uitgewerkt worden dat de uitbouw van dit nieuwe systeem moet bevorderen. Bovendien worden de sectorale pensioenfondsen niet opgenomen in de loonnorm. De Ministerraad keurde tevens twee voorontwerpen van bijzondere wet goed. Het gaat om het voorontwerp van bijzondere wet over diverse institutionele hervormingen en het voorontwerp van wet over de herfinanciering van de Gemeenschappen en de uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten. De twee voorontwerpen worden vanaf 17.00 uur besproken in het Overlegcomité met de deelregeringen. De Ministerraad keurde het ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de mandaten regelt van de nieuwe topambtenaren in het kader van de Copernicushervorming. De Eerste Minister benadrukte dat het ontwerp de mandaten regelt van ongeveer 400 topambtenaren. (persbericht 1 van 26/01/2001) De Ministerraad heeft - na advies van de Raad van State - het voorontwerp van wet goedgekeurd over de bijdrage van de petroleumsector m.b.t. de toelage voor de stookoliekosten ten voordele van personen met een laag inkomen. De Ministerraad besliste verder om in het kader van het zogenaamde 'Ozon-plan' de accijnzen op zwavelarme benzine en diesel te verminderen. (persbericht 2 van 26/01/2001) De Eerste Minister deelde verder mee dat de Ministerraad een externe audit zal laten uitvoeren over het dossier m.b.t. het Berlaymont-gebouw. De Ministerraad heeft een ontwerp goedgekeurd voor de herziening van artikel 157 van de Grondwet. (persbericht 3 van 26/01/2001) De Ministerraad heeft tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat beoogt de reglementaire bepalingen te hernemen die vervat zitten in verschillende Koninklijke Besluiten en waarvan de wettelijke basis voortaan uitsluitend berust op het Wetboek van Vennootschappen. (persbericht 4 van 26/01/2001) De Ministerraad heeft zes ontwerpen van amendement goedgekeurd die zullen worden ingelast in bepaalde artikelen van het zogenaamde « Fresco »-ontwerp over de politie. (persbericht 5 van 26/01/2001) Verder stemde de Ministerraad in met de aanwerving van 76 gerechtelijke stagiairs. (persbericht 6 van 26/01/2001) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor de vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten van de eerste aanduidingen in bepaalde betrekkingen van de lokale politie. (persbericht 7 van 26/01/2001) De Ministerraad heeft de Federale Politie gemachtigd om het contract met de firma E & Y CONSULTING te verlengen. Dit contract regelt de terbeschikkingstelling aan de Federale Politie van informatica- en telecommunicatiespecialisten. (persbericht 8 van 26/01/2001) De Ministerraad keurde het strategisch actieprogramma goed voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. (persbericht 9 van 26/01/2001) De Ministerraad heeft de Directeur-generaal van het Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur gemachtigd om een protocolakkoord te ratificeren dat werd gesloten tussen de federale overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de stad Brussel. De nota heeft betrekking op de initiatieven over de zogenaamde «Stadswandelingen». Deze initiatieven moeten de omgeving van diverse Brusselse monumenten met nationaal karakter herwaarderen. (persbericht 10 van 26/01/2001) De Ministerraad besliste het advies van de Raad van State in te winnen, binnen een termijn van een maand, over het ontwerp van Koninklijk Besluit m.b.t. de medische apparatuur van in-vitrodiagnose. (persbericht 11 van 26/01/2001) De Ministerraad keurde de begrotingsdeliberatie goed van de Diensten van de Eerste Minister en het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over de uitgaven van de cel van de Regeringscommissaris toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen. (persbericht 12 van 26/01/2001) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de wijziging van het Koninklijk Besluit van 3 mei 1999 m.b.t. de vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 29 april 1999 over de organisatie van de elektriciteitsmarkt. (persbericht 13 van 26/01/2001) Daarnaast keurde de Ministerraad de ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de verdeling van de budgettaire middelen tussen de verschillende departementen in het kader van de globale projecten m.b.t. de startbaanovereenkomst. (persbericht 14 van 26/01/2001) De Ministerraad keurde ook een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de toelage voor hulp aan bejaarden. (persbericht 15 van 26/01/2001) De Ministerraad nam verder akte van het jaarlijks rapport over de afhandeling van de dioxinedossiers. Het gaat om het luik m.b.t. landbouw. (persbericht 16 van 26/01/2001) De Ministerraad keurde tevens een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de invoering van een herwaarderingspremie regelt voor de begunstigden van een pensioen als zelfstandige. (persbericht 17 van 26/01/2001) De Ministerraad heeft verder een aantal beslissingen genomen m.b.t. het buitenlands beleid. De Ministerraad heeft de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken gemachtigd om de rentevoet van de euro te stabiliseren op de zogenaamde «CIRR-rente». Deze rente is van toepassing op het ogenblik van de ondertekening van de kredietovereenkomst voor een exportkrediet van 94.982.782 euro, met een aflossingstermijn van 12 jaar. (persbericht 18 van 26/01/2001) De Ministerraad keurde de Belgische deelname goed aan het ontmantelingsfonds voor de kerncentrale van Kozlodoy in Bulgarije. (persbericht 19 van 26/01/2001) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed voor de instemming met de overeenkomst die werd gesloten tussen de BLEU en de Republiek Jemen over de bevordering en de bescherming van investeringen. (persbericht 20 van 26/01/2001) De Ministerraad stemde in met de toekenning van humanitaire hulp aan El Salvador. Dit gebeurt na de zware aardbeving die het land teisterde op 13 januari 2001. (persbericht 21 van 26/01/2001) De Ministerraad heeft de statutaire subpositie "inzet ter observatie" bevestigd voor de militairen die momenteel aanwezig zijn in Libreville (Gabon) of Brazaville (Congo-Brazaville) alsook de statutaire subpositie «passieve gewapende inzet» voor de militairen in Kinshasa (Democratische Republiek Congo). (persbericht 22 van 26/01/2001)