26 jul 1996 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 26 juli 1996

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 26 juli 1996, op Hertoginnedal, van 10.00 uur tot 13.15 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad zal opnieuw vergaderen over de voorbereiding van de begroting 1997 en over de organisatie van de werkzaamheden. De Belgische Regering heeft een evaluatie gemaakt van de laatste beschikbare informatie over de evolutie van de toestand in Burundi. (persbericht 1 van 26/07/1996)De Minister van Buitenlandse Zaken zal na de Ministerraad om 14.30 uur een persconferentie geven i.v.m. de situatie in Burundi. Deze persconferentie zal plaatsvinden in het Egmontpaleis, Kleine Zavel in Brussel. Vooreerst keurde de Ministerraad de voorstellen goed om dringende nationale steun te verlenen aan de rundveesector. Deze sector wordt erg getroffen door de crisis in de Europese Unie wegens de BSE-ziekte, ook de "dolle koeienziekte" genoemd. De Europese Landbouwraad van juni keurde reeds een Europese steun goed om de rundveehouders financieel bij te springen. Voor België ging het om een bedrag van 1,126 miljard BEF. De Ministerraad van vandaag besliste om er eenzelfde bedrag bovenop te doen. (persbericht 2 van 26/07/1996) Daarnaast werd een voorontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd +waardoor de volgende verkeersovertredingen kunnen worden vastgesteld door onbemande automatische toestellen: - snelheidsovertredingen; - het negeren van een rood licht; - overlading. (persbericht 3 van 26/07/1996) Om de veiligheids- en samenlevingscontracten praktisch te kunnen +samenvoegen en uit te breiden, keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed, dat het KB van 10 juni 1994 wijzigt. (persbericht 4 van 26/07/1996) Ook werd het voorontwerp van wet goedgekeurd over de coördinatie van +het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. (persbericht 5 van 26/07/1996) Daarnaast gaf de Ministerraad de Minister van Vervoer de toestemming +om, na raadpleging van meerdere aannemers, een onderhandse opdracht toe te kennen aan de K.U.Leuven. Met de K.U.Leuven zal een contract worden afgesloten voor de wetenschappelijke ondersteuning van de lawaaibeheersings-maatregelen rond de nationale luchthaven. (persbericht 6 van 26/07/1996) De Ministerraad besprak de problematiek van de achterstand bij de +Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen (V.B.V.). Daarnaast ging de Ministerraad akkoord om een onderhandse overeenkomst te sluiten voor het onderhoud van de Falcon 20- en 900-vliegtuigen van de Belgische luchtmacht. (persbericht 7 van 26/07/1996) Tevens kreeg de Minister van Landsverdediging de toestemming om een offerte uit te schrijven voor het transport van Belgische paracommando-eenheden tussen Zeebrugge en Trabzon (Turkije) aan de Zwarte Zee. (persbericht 8 van 26/07/1996) De Ministerraad ging eveneens akkoord om een onderhandse overeenkomst+ af te sluiten met de tijdelijke vereniging van studiebureaus voor de oprichting van een NAVO-gebouw in Zaventem. Dit gebouw zal de agentschappen NACISA, NACMA en BICES herbergen. (persbericht 9 van 26/07/1996) Tevens werd de Minister van Financiën gemachtigd om het bestek te +lanceren voor de eerste fase van de modernisering van de werkmethoden voor hypotheekbewaringen. (persbericht 10 van 26/07/1996) Verder werden de veiligheidswaarborgen vastgelegd waaraan de +apparaten en beveiligingssystemen moeten voldoen die worden gebruikt op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. (persbericht 11 van 26/07/1996) Tevens werd ontwerp van Ministerieel Besluit goedgekeurd over de +toegelaten beroepsbezigheid voor gepensioneerde mijnwerkers die het invaliditeitspensioen der mijnwerkers genieten. (persbericht 12 van 26/07/1996) De Ministerraad heeft ook zijn akkoord gehecht aan het voorstel over +de verdeling van de terugbetalingen, die de Verenigde Staten aan België heeft gedaan, voor de verkoop door de VS van F-16-vliegtuigen aan derde landen. België investeerde immers mee in de productie van deze vliegtuigen. Daarnaast werd een voorontwerp van wet goedgekeurd over de financiering van het HST-project. (persbericht 13 van 26/07/1996) Verder werd op het budget van Buitenlandse Zaken een bedrag +vrijgemaakt van: - 86 miljoen BEF voor de financiering van diverse projecten of initiatieven op het vlak van preventieve diplomatie in Oost-Slavonië, Bosnië-Herzegovina en Centraal-Afrika; - 1.460.000 BEF voor de financiering van een personeelsbijdrage ter versterking van de E.U.-administratie in Mostar. (persbericht 14 van 26/07/1996) Tevens werd het tussentijds verslag goedgekeurd over de procedure om +de ecologische weerslag van de ontwikkelingsprojecten die België steunt, systematisch te toetsen. (persbericht 15 van 26/07/1996) De Ministerraad hechtte verder zijn goedkeuring aan de verdeling van +de kredieten voor het PHARE-programma 1996. Het bilaterale Phare-programma is een programma voor steunverlening aan de landen van Midden- en Oost-Europa. (persbericht 16 van 26/07/1996) Daarnaast heeft de Ministerraad de stabilisatie van yen-interestvoet +op 2,6% toegestaan voor een uitvoerkrediet van 8.032.500.000 yen, met een terugbetalingsperiode van 10 jaar. (persbericht 17 van 26/07/1996) De Ministerraad besliste om de ontwerp-conventie over bio-ethiek en bio-geneeskunde voor advies voor te leggen aan het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Tot slot nam de Ministerraad kennis van de stand van zaken i.v.m. de ontwerpen en de voorontwerpen van wet.